ZBOŽÍ V AKCI

Cena 100 Kč (4 EUR)
Cena 449 Kč (19 EUR)
Cena 399 Kč (17 EUR)
 
 

Vše o nákupu / Your purchase » Zpracovatelské smlouvy » Smlouva s Českou poštou, s.p.

Poštovní a obchodní podmínky

České pošty, s.p.

Ostatní služby

 

 

Obsah

 

  1. POŠTOVNÍ PODMÍNKY 2

BALÍK EXPRES  2

EMS – VNITROSTÁTNÍ  19

ZÁSILKY EMS DO ZAHRANIČÍ  34

OBCHODNÍ BALÍK DO ZAHRANIČÍ  99

BALÍK DO RUKY   121

BALÍK NA POŠTU   151

BALÍK DO BALÍKOVNY   175

BALÍK KOMPLET  186

FIREMNÍ PSANÍ  201

FIREMNÍ PSANÍ – DOPORUČENĚ   217

OBCHODNÍ PSANÍ  239

OBCHODNÍ PSANÍ DO ZAHRANIČÍ  253

POŠTOVNÍ POUKÁZKA Z/A   266

  1. Obchodní podmínky 283

BALÍK NADROZMĚR   283

ROZNÁŠKA INFORMAČNÍCH/PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ   319

CÍLENÝ LETÁK   347

OBCHODNÍ PODMÍNKY   355

ZÁSILKY S OBSAHEM HLASOVACÍCH LÍSTKŮ   355

POSTFAX   368

TISKOVÁ ZÁSILKA   376

Komplexní doručení a odvoz starého spotřebiče  395

obchodní podmínky sipo pro plátce  401

REKLAMNÍ VZORKY NA POŠTĚ   417

Změna doručení online  423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Platí od 25. května 2018)


A. POŠTOVNÍ PODMÍNKY

Poštovní podmínky služby

 

BALÍK EXPRES

 

Úvodní ustanovení

 

1.

Česká pošta, s.p., (dále jen „podnik“") poskytuje podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), službu Balík Expres. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se postupuje podle Poštovních podmínek České pošty, s.p. -  Základní poštovní služby (dále jen „Základní poštovní podmínky“).

2.

Podnik přijímá poštovní zásilky jako Balík Expres (dále jen „zásilka”) v provozovnách k tomu pověřených, (dále jen „pošta”) nebo prostřednictvím pověřených pracovníků v místě dohodnutém s odesílatelem, a to v Praze a krajských městech (sídelních městech krajských úřadů).

Zásilky mohou být:

-

podány v Praze a adresovány do Prahy;

-

podány v krajském městě a adresovány do téhož krajského města.

Informace o poštách, na kterých lze zásilky podat, a o místech, do kterých lze zásilky adresovat, jsou k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99.

 

 

Obsah zásilky

 

3.

Obsah zásilky mohou tvořit věci, jejichž hodnota nepřesahuje 50 000 Kč. Obsahem zásilky nesmějí být věci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4 Základních poštovních podmínek. Věci uvedené v čl. 2 odst. 3 Základních poštovních podmínek České pošty mohou být obsahem zásilky při dodržení podmínek uvedených v tomto článku.

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

1

 

 

 

Balení zásilky

 

4.

Poštovní zásilka musí být zabalena způsobem upraveným v čl. 3 Základních poštovních podmínek.

 

Popis služby

 

5.

Podání zásilky podnik stvrzuje. Zásilku dodá podnik jen za podmínky, že příjemce její převzetí potvrdí. Podáním zásilky vzniká podniku závazek dodat zásilku adresátovi, případně jinému příjemci ve lhůtě podle bodu 6.

 


6.

Zásilky podané na vybraných poštách do 10:00 hodin podnik dodá adresátovi, případně jinému příjemci týž pracovní den. V případě podání zásilky po 10 hod, nebo dojde-li k podání zásilky v sobotu, neděli nebo ve státem uznaný svátek, podnik předá adresátovi prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), nebo elektronické zprávy (e-mail), informaci o podání zásilky (tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat). Podnik dodá zásilku následující pracovní den.

Lhůta se považuje za dodrženou i v případě, že podnik v této lhůtě adresáta k převzetí zásilky u příslušné pošty vyzve nebo zásilku v této lhůtě k převzetí u příslušné pošty připraví.

 

7.

Podnik nemusí učinit pokus o dodání zásilky, jestliže místo dodání určené v poštovní adrese není dostupné po veřejné cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání.

 

8.

Odesílatel je povinen v podací stvrzence uvést výši udané ceny a všechny požadované služby. Udaná cena nesmí převýšit částku 50 000 Kč.

 

9.

Nejvyšší dovolená hmotnost zásilky je 10 kg. Hmotnost zásilky se při podání zjišťuje nejméně s přesností na 100 g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

2

     

 

 


 

 

10.

Nejmenší přípustné rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm; zásilka válcového tvaru je přípustná za podmínky, že její délka je nejméně 15 cm a průměr nejméně 3,5 cm. Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 60 cm. Součet délky, šířky a výšky nesmí přesahovat 120 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.

 

11.

Odesílatel předá společně se zásilkou vyplněný adresní štítek, který mu vydá podnik; na tento adresní štítek uvede odesílatel poznámky podle bodu 13. Odesílatel je povinen uvést na adresní štítek telefonický kontakt na adresáta, který slouží podniku ke kontaktování adresáta v souvislosti s doručováním zásilky. Adresní štítek podnik umístí na zásilku. Neumožňuje-li povrch zásilky nalepení adresního štítku a dalších nálepek dle bodu 13, nalepí se tyto na adresní vlaječku, kterou odesílatel k zásilce připojí.

 

12.

Odesílatel a podnik se mohou dohodnout, že odesílatel opatří zásilku adresním štítkem, jehož vzor mu vydá podnik. Vyplněný adresní štítek a další nálepky a poznámky podle bodu 13 umístí odesílatel na největší plochu zásilky (dále jen „adresní strana“). Odesílatel je povinen uvést na adresní štítek telefonický kontakt na adresáta, který slouží podniku ke kontaktování adresáta v souvislosti s doručováním zásilky. Neumožňuje-li povrch zásilky nalepení adresního štítku nebo dalších nálepek dle bodu 13, umístí je odesílatel na adresní vlaječku, kterou k zásilce připojí.

 

13.

Odesílatel může zvolit jednu či více z následujících doplňkových služeb:

- „Bezdokladová dobírka“ - žádá-li, aby podnik při dodání zásilky vybral od příjemce stanovenou peněžní částku, odesílatel postupuje dle bodu 15,

- „Dobírka” - žádá-li, aby podnik při dodání zásilky vybral od příjemce stanovenou peněžní částku, odesílatel postupuje dle bodu 14,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

3

 

 

 

- „Dodejka” - žádá-li, aby mu podnik opatřil písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel vyplní potvrzení ve formě stanovené podnikem a předá jej společně se zásilkou, kterou opatří nálepkou nebo poznámkou „Dodejka”,

- „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ – žádá-li, aby zásilka adresovaná fyzické osobě byla dodána výhradně jen adresátovi. Odesílatel opatří zásilku nálepkou nebo poznámkou „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ nebo poznámkou „Do vlastních rukou jen adresáta“ apod. Tuto doplňkovou službu lze zvolit pouze současně s doplňkovou službou „Potvrzení dokumentace při dodání“ a „Ověření údajů při dodání“,

- „Elektronické oznámení adresátovi“ - uvede-li odesílatel při podání zásilky v adresních údajích i kontaktní údaje adresáta, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailovou adresu, případně obojí, budou tyto údaje sloužit podniku k  „Elektronickému oznámení adresátovi“ tedy oznámení o podání zásilky, o uložení zásilky příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání zásilky. V případě, že odesílatel uvedl kontaktní údaje adresáta, podnik zašle na uvedený kontakt krátkou textovou zprávu nebo elektronickou zprávu (dále jen „oznámení“) o podání zásilky. Tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat,

- „Neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky“ – žádá-li, aby adresát nemohl prodloužit lhůtu, po kterou je oznámená zásilka připravena k vyzvednutí, odesílatel uvede na zásilku nebo na adresní štítek poznámku „Neprodlužovat lhůtu“,

- „Elektronické oznámení odesílateli“ – žádá-li odesílatel, aby mu podnik elektronicky oznámil dodání zásilky příjemci, ev. další skutečnosti týkající se dodání zásilky. Odesílatel při podání zásilky uvede na adresním štítku a na podací stvrzence své kontaktní údaje (účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě nebo e-mailovou adresu), na které požaduje zaslání oznámení podniku (možná je kombinace kontaktních údajů).

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

4

 

 

 

   Účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se musí jednat o telefonní číslo koncového uživatele ve smyslu právní úpravy elektronických komunikací. Zvolenou formou je odesílatel také informován o blížícím se konci úložní doby, po kterou si příjemce uloženou zásilku v některé z provozoven nevyzvedl, případně o vrácení nevyzvednuté zásilky zpět odesílateli,

- „Potvrzení dokumentace při dodání“ – na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik zajistil před dodáním zásilky podpis dokumentů přiložených k zásilce. Jako dokumenty určené k podpisu před dodáním zásilky může odesílatel předat pouze smlouvu, dodatek ke smlouvě, dodací list, obchodní podmínky nebo souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že příjemce odmítne připojené dokumenty podepsat, podnik zásilku nedodá,

- „Ověření údajů při dodání“ – na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik před dodáním zásilky ověřil soulad vybraných osobních údajů adresáta s  osobními údaji uvedenými na označeném místě ve smlouvě, dodatku ke smlouvě, dodacím listu, obchodních podmínkách nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů, jejichž podpisem je podmíněno dodání zásilky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit pouze, je-li adresátem fyzická osoba, a to současně s doplňkovou službou „Potvrzení dokumentace při dodání“ a „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.“ Podmínkou poskytnutí služby je písemný souhlas adresáta se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

5

 

 

 

- „Předání informací z dodání“ - na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik odesílateli formou webového reportu zpřístupnil jméno příjemce zásilky a datum a čas jejího dodání. Podmínkou poskytnutí služby je písemný souhlas příjemce se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí služby.

 

 

Adresát může způsobem stanoveným podnikem požádat o:

 

       „Prodloužení úložní doby” - žádá-li, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené poštovní zásilky v délce 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla poštovní zásilka připravena k vyzvednutí, prodloužena na 7 pracovních dnů. Prodloužení této lhůty není možné, jestliže odesílatel požádal při podání o dispozici „Neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky“.

       „Opakované doručení na žádost adresáta“ – žádá-li o opakovaný pokus o doručení zásilky v případě, že při prvním pokusu nebyla zásilka doručena.

       „Doručení zásilky na jinou adresu“ – žádá-li, aby byl opakovaný pokus o doručení zásilky uskutečněn, na adresátem zvolené adrese odlišné od adresy uvedené na zásilce.

       „Vyloučení náhradního příjemce“ – žádá-li, aby při pokusu o doručení zásilky byla vyloučena možnost dodání zásilky v místě uvedeném v poštovní adrese fyzické osobě odlišné od adresáta, zmocněnce adresáta, zákonného zástupce adresáta nebo zmocněnce zákonného zástupce adresáta nebo osoby oprávněné přijmout zásilku za adresáta, který je právnickou osobou, která se nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem, jménem a příjmením shodným s příjmením adresáta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

6

 

 

 

       „Dodání zásilky výhradně adresátovi“ – žádá-li adresát, který je fyzickou osobou, aby podnik při pokusu o doručení dodal zásilku v místě uvedeném v poštovní adrese jen jemu.

        „Uložení zásilky na jiné poště“ – žádá-li, aby byla v případě podle bodu 23 zásilka podnikem uložena u jiné, než stanovené pošty.

       „Doručení večerní pochůzkou“ – žádá-li v oblasti, kde ČP doručování večerní pochůzkou umožňuje, aby byl pokus o doručení zásilky uskutečněn mezi 18. a 21. hodinou.

 

14.

Zvolí-li odesílatel zásilky doplňkovou službu „Dobírka”, doplní na zásilku nebo adresní štítek výši dobírkové částky, a to nejvýše 50 000 Kč. Dobírková částka se uvede číslicemi a slovy. Prázdná místa vedle údaje o dobírkové částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat. Údaj slovy musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat mezery mezi slovy.

Doklad pro výplatu vybrané peněžní částky vloží odesílatel do fóliové obálky, kterou umístí na adresní stranu tak, aby nebyl přelepen adresní štítek, ani další nálepky a poznámky podle bodu 13. Pokud na adresní straně není místo pro umístění obálky, umístí ji na boční stranu. Fóliovou obálku vydá odesílateli podnik.

15.

Odesílatelé, kteří mají s podnikem uzavřenou dohodu a údaje o zásilkách předávají ve formě datového souboru, mohou podávat zásilky s doplňkovou službou „Dobírka“ bez použití poštovní dobírkové poukázky nebo dobírkové složenky. V takovém případě odesílatel opatří zásilku nálepkou, popř. poznámkou „Bezdokladová dobírka“; doklad pro výplatu vybrané peněžní částky se k zásilce nepřikládá.

Podání zásilky

16.

Zásilka se považuje za podanou okamžikem, kdy ji podnik od odesílatele převzal a stvrdil převzetí. Podnik je oprávněn požadovat, aby odesílatel prokázal, že úprava zásilek vyhovuje stanoveným podmínkám, není však povinen zjišťovat, zda odesílatel všechny podmínky dodržel.

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

7

 

 

17.

Podání zásilky podnik stvrzuje na podací stvrzence, která má formu stanovenou podnikem. Podací stvrzenku vyplněnou podle předtisku předloží odesílatel společně se zásilkou, které se týká.

 

18.

Podnik si vyhrazuje právo opravit údaj odesílatele o hmotnosti, pokud zjistí rozdíl mezi údajem odesílatele a skutečnou hmotností. Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu poštovní služby, odesílatel a podnik si vyrovnají takto vzniklé rozdíly.

 

19.

Ceny, za něž je služba poskytována, a ceny doplňkových služeb jsou uvedeny v samostatné části Poštovních podmínek České pošty, s. p. – Ceník (dále jen „ceník”). Cena se hradí při podání v hotovosti, pokud nebyl sjednán jiný způsob úhrady.

 

20.

Pokud odesílatel zvolí doplňkovou službu dle bodu 15 („Bezdokladová dobírka“), je povinen předat podniku podací data k zásilkám ve formě datového souboru nejpozději spolu s předávanými zásilkami. V případě, že data o podaných zásilkách nebudou správná, podnik vrátí zásilky zpět odesílateli.

 

21.

V písemné dohodě může být s odesílatelem ve smyslu bodu 2 těchto podmínek sjednáno jiné místo podání než podání na poště. Při podání zásilek v místě dohodnutém s odesílatelem vystaví pověřený pracovník podniku potvrzení o počtu převzatých zásilek. Stvrzenou podací stvrzenku vrátí podnik odesílateli dohodnutým způsobem.

 

Odstoupení od smlouvy

 

21a.

Zjistí-li podnik po podání poštovní zásilky, že její obsah není dovolen, že nebyly dodrženy zvláštní podmínky podle čl. 2 odst. 3 Základních poštovních podmínek, že způsob jejího balení neodpovídá ustanovení bodu 4 nebo, že nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené smlouvou, je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a poštovní zásilku vrátit odesílateli, případně odesílatele vyzvat, aby si poštovní zásilku převzal zpět na místě určeném podnikem. Dodatečné náklady na úkony k tomu potřebné hradí odesílatel.

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

8

 

 

Dodání zásilky

 

22.

Při dodání a v případech, kdy není možno zásilku dodat, postupuje podnik obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek s tím rozdílem, že bez ohledu na výši udané ceny podnik může zásilku dodat i jiné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Ověření údajů při dodání“ nebo „Předání informací z dodání“ je podmínkou vydání zásilky písemný souhlas příjemce se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby.

23.

Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, podnik zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky v určené lhůtě podle bodu 24 u stanovené pošty.

Po uložení zásilky podnik předá adresátovi prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) nebo elektronické zprávy (e-mail) oznámení o uložení zásilky (tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat). Současně vyzve adresáta k jejímu vyzvednutí.

24.

Zásilka se ukládá po dobu 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí. Lhůtu 3 pracovních dnů k vyzvednutí zásilky podnik na žádost adresáta za příplatek prodlouží na 7 pracovních dnů; prodloužení této lhůty není možné, jestliže odesílatel uvedl na zásilku nebo adresní štítek poznámku „Neprodlužovat lhůtu“.

Nevyzvedne-li si adresát zásilku, předá podnik adresátovi v případě, že odesílatel zvolil doplňkovou službu „Elektronické oznámení adresátovi“ před koncem lhůty pro vyzvednutí zásilky prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) nebo elektronické zprávy (e-mail) oznámení s datem konce úložní doby, informaci o možnostech vyzvednutí zásilky a informaci, že nevyzvednutá zásilka bude po uplynutí úložní doby vrácena zpět odesílateli (tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

9

 

 

25.

Podnik může dodat zásilku v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle adresáta dozvěděl od adresáta nebo jiným hodnověrným způsobem. Lhůta podle bodu 6 se považuje za dodrženou, pokud podnik v této lhůtě zahájil úkony potřebné pro dodání v jiném místě. Tento postup není možný, jestliže odesílatel označil na adresním štítku údaj „Nedosílat“.

 

26.

Zásilku, kterou se nepodařilo podniku podle předchozích ustanovení dodat, vrátí podnik bez průtahů zpět odesílateli. V případě, že odesílatel zvolil doplňkovou službu „Elektronické oznámení odesílateli“, podnik zašle odesílateli oznámení o vrácení zásilky prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) nebo elektronické zprávy (e-mail).

Na vracení zásilky se nevztahuje lhůta uvedená v bodu 6.

 

Vrácení ceny nebo její části

 

27.

Prokáže-li se, že zaviněním podniku nebyla dodržena závazná doba dodání, nebo nebyla-li služba splněna, protože došlo ke ztrátě, úplnému úbytku nebo úplnému zničení zásilky, podnik vrátí cenu zaplacenou za službu.

 

Reklamace a náhrada škody

 

28.

Odesílatel může ve lhůtě jednoho roku ode dne podání zásilky prostřednictvím kterékoliv pošty reklamovat její dodání. Odesílatel je v takovém případě povinen předložit podací stvrzenku podle bodu 17. Odesílatelé, kteří používají při podání zásilek datový soubor, předloží při podání reklamace potvrzený soupis podacích čísel podaných zásilek. V takovém případě lze reklamaci zahájit pouze na podací poště. Podavatel (plátce DPH) požadující opravný daňový doklad na vrácení ceny za službu, předloží též původní daňový doklad, který obdržel při podání zásilky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

10

     

 

 

29.

Podnik odpovídá jen za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Podnik hradí jen skutečnou škodu do výše sjednaného limitu odpovědnosti (do výše udané ceny). Při poškození obsahu podnik nahradí rozdíl mezi cenou, kterou měl obsah zásilky při podání, a cenou, kterou by v této době měl poškozený obsah. Náhradu škody vyplácí podnik v české měně.

 

30.

Rozsah odpovědnosti podniku za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb je stanoven v čl. 47 Základních poštovních podmínek.

 

31.

Náhradu škody vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

 

32.

Při reklamaci nebo uplatnění nároku na náhradu škody se ve věcech, které neřeší tyto podmínky, postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek. Není-li dohodnuto jinak,  vyřídí podnik reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

33.

Při otevření zásilky nebo při jejím prodeji podnik postupuje obdobně podle Základních poštovních podmínek.

 

Řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy

 

34.

Pokud podnik nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

11

 

 

 

vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění.

Informace o zpracování osobních údajů

35.

Podnik je při poskytování poštovních služeb správcem osobních údajů. Podnik zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek, a to výhradně pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, poskytované podnikem podle zákona o poštovních službách. Jedná se o osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně také e-mail a telefon a další osobní údaje, pakliže jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavíraná mezi podnikem a osobou tyto údaje poskytující. V dílčích případech je titulem pro zpracování osobních údajů jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů podniku, odesílatele či adresáta (např. pro reklamační účely).

36.

Osobní údaje odesílatele a adresáta, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

37.

Odesílatel, coby osoba poskytující podniku osobní údaje, je oprávněn předat podniku pouze ty osobní údaje, ve vztahu k nimž je v postavení správce osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže podnik poskytnout poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž je poskytnutí osobních údajů v těchto poštovních podmínkách vyžadováno.

 

 

 

Platí od 25. května 2018

                                                  12    

38.

Osobní údaje uvedené v poštovní adrese adresáta nebo odesílatele podle bodu 11 nebo 12 a (nebo) čl. 4 Základních poštovních podmínek podnik zpracovává za účelem dodání nebo vrácení poštovní zásilky.

Osobní údaje uvedené v dokladu pro výplatu dobírkové částky podle bodu 14 nebo v datovém souboru podle bodu 15 a 20 podnik zpracovává za účelem výběru a dodání vybrané dobírkové částky.

Telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa odesílatele nebo adresáta, předané odesílatelem v souladu s těmito poštovními podmínkami za účelem poskytnutí elektronického oznámení adresátovi/odesílateli podle bodu 13, jsou zpracovány za účelem poskytnutí této doplňkové služby – elektronického oznámení o zásilce. Dále může být na poskytnutý e-mail nebo telefonní číslo adresáta nebo odesílatele zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb podniku. V každém zaslaném obchodním sdělení má adresát nebo odesílatel vždy možnost odmítnout jejich zasílání.

39.

Podnik je oprávněn uchovávat osobní údaje poskytnuté podniku na základě těchto poštovních podmínek po dobu, po niž může podnik nebo třetí strana uplatnit jakákoli práva související s poskytnutou poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž k poskytnutí osobních údajů došlo, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Předání osobních údajů třetím stranám

40.

Veškeré osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek jsou chráněny jako poštovní tajemství ve smyslu § 16 zákona o poštovních službách a vztahuje se tak na ně zákonná povinnost mlčenlivosti podniku. Tyto osobní údaje je podnik oprávněn předat za zákonem stanovených podmínek výhradně osobám oprávněným podle § 16 zákona o poštovních službách, resp. subjektům a orgánům oprávněným k přístupu k těmto údajům podle zvláštních právních předpisů.

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

13

       

41.

V souladu s § 16 zákona o poštovních službách může podnik zpřístupnit osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě těchto poštovních podmínek, třetím osobám podílejícím se na poskytování služeb podniku, tj. zejména na přepravě, svozu, manipulaci, dodání či uložení poštovní zásilky, případně na poskytnutí služeb podle bodu 13.

Tyto osoby mohou zpracovávat dotčené osobní údaje pouze na základě pokynu podniku, ledaže jim zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Podnik je povinen přijmout opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.

Podnik odpovídá za zpracovatele osobních údajů, které v souladu s těmito poštovními podmínkami využije za účelem zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek. Pokud podnik použije pro poskytování jeho služeb smluvní zpracovatele, jsou tito uvedení v seznamu zpracovatelů na www.ceskaposta.cz.

Poskytování informací o zpracování osobních údajů

42.

Informační povinnost dle článku 12 a násl. Nařízení ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, jsou povinni plnit oba správci (odesílatel i podnik) v souladu s konkrétním účelem zpracování. To znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak dále dílčí odpovědi na základě žádostí nebo stížností určitého žadatele poskytuje podnik ve vztahu ke službám poskytovaným podnikem a odesílatel ve vztahu k činnostem odesílatele (tj. k činnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů realizovaným odesílatelem, které zpravidla předcházejí uzavření poštovní smlouvy). Podnik i odesílatel si jsou povinni při zpracování odpovědi na žádost žadatele poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

43.

Subjekt údajů má za určitých podmínek, stanovených Nařízením, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování; právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jakým způsobem může subjekt údajů tato práva uplatnit a další důležité informace, zejména o Pověřenci podniku pro ochranu osobních údajů a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností, lze nalézt v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na poště.

Platí od 25. května 2018

14

 

Záruky zabezpečení osobních údajů

44.

Osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

45.

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob jsou podnik i odesílatel povinni provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití.

46.

Podnik přijal tyto záruky pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů při poskytování poštovních služeb:

            opatření sloužící k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů při manuálním i automatizovaném zpracování;

            systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů a neautomatizované procesy zpracování osobních údajů jsou spravovány pouze oprávněnými osobami;

            fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

            existují záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

            je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;

            jsou zpracovány postupy sloužící k ochraně osobních údajů;

            jsou zpracovány postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);

            je zajištěna integrita a dostupnost informací;

 

Platí od 25. května 2018

15

 

            jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů s externími subjekty;

            podnik pravidelně monitoruje a kontroluje procesy zpracování osobních údajů;

            podnik pravidelně školí zaměstnance v metodách, postupech a v bezpečnosti;

            podnik přijal opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením;

            podnik udržuje systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti;

            s osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

 

Povinnosti třetích stran při předávání osobních údajů podniku

47.

Odesílatel se podáním poštovní zásilky, resp. předáním osobních údajů třetích osob v souladu s těmito poštovními podmínkami v souvislosti s požadovanou poštovní službou, nebo službou, která je ve vztahu k poštovní službě službou doplňkovou, zavazuje, že pokud bude podniku v případech stanovených těmito podmínkami předávat osobní údaje adresátů, bude se jednat o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s Nařízením, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je podnik mohl v souladu s Nařízením použít pro poskytování požadované poštovní nebo doplňkové služby.

Pokud by se prohlášení odesílatele uvedené v předchozím odstavci ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, zavazuje se odesílatel ve smyslu § 2890 a násl. občanského zákoníku uhradit podniku újmu, která podniku v důsledku toho vznikne.

48.

Podáním zásilky, resp. předáním osobních údajů adresáta v rozsahu telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa za účelem uvedeným v bodě 13 se odesílatel zavazuje, že na žádost podniku prokáže podniku případně příslušenému dozorovému úřadu své oprávnění k předání těchto osobních údajů podniku za účelem uvedeným v bodě 13.

 

 

Platí od 25. května 2018

16

 

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

49.

Ustanovení bodů 35 až 48 týkající se zpracování osobních údajů má přednost před jakýmkoliv smluvním ujednáním mezi odesílatelem a podnikem, k němuž došlo před nabytím účinnosti těchto bodů dne 25. 5. 2018.

50.

Od těchto podmínek se lze odchýlit, a to na základě písemné dohody mezi odesílatelem a podnikem.

 

51.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2011 a jsou k dispozici na všech poštách. Podnik si vyhrazuje právo je měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním podmínek nových.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

17

 

 

 

 

Česká pošta, s.p.

Poštovní podmínky služby

 

EMS – VNITROSTÁTNÍ

 

Úvodní ustanovení

 

1.

Česká pošta, s.p., (dále jen „podnik“) poskytuje podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), službu EMS (Express Mail Service) - vnitrostátní. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se postupuje podle Poštovních podmínek České pošty, s.p., - Základní poštovní služby (dále jen „Základní poštovní podmínky“).

 

2.

Podnik přijímá poštovní zásilky jako EMS – vnitrostátní (dále jen „zásilka”) v provozovnách k tomu pověřených, označených podnikovým logem (dále jen „pošta”) nebo prostřednictvím pověřených pracovníků v místě dohodnutém s odesílatelem v písemné dohodě (dále též svoz).

Obsah zásilky

 

3.

Obsah zásilky mohou tvořit věci, jejichž hodnota nepřesahuje 100 000 Kč, u zásilek podávaných podle bodu 19 těchto podmínek (dále jen „odpovědní zásilka“) nesmí hodnota věcí, které tvoří obsah zásilky, přesáhnout 30 000 Kč. Obsahem zásilky nesmějí být věci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4 Základních poštovních podmínek. Věci uvedené v čl. 2 odst. 3 Základních poštovních podmínek mohou být obsahem zásilky při dodržení podmínek uvedených v tomto článku.

Balení zásilky

4.

Poštovní zásilka musí být zabalena způsobem upraveným v čl. 3 Základních poštovních podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

1

 

 


 

Popis služby

5.

Podání zásilky podnik stvrzuje. Zásilku dodá podnik jen za podmínky, že příjemce její převzetí potvrdí. Podáním zásilky vzniká podniku závazek dodat zásilku adresátovi, případně jinému příjemci podle bodu 25, ve sjednaném časovém limitu.

 

6.

Podnik dodá zásilku nejpozději do 14. hodiny pracovního dne následujícího po dni podání zásilky. V případech určených podnikem může odesílatel s podnikem sjednat, že zásilka bude dodána v kratší době. Informace o místech, v nichž jsou zásilky dodávány ve zkráceném limitu, je k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99.

Pokud adresát způsobem stanoveným podnikem požádal o doručení zásilky druhý, třetí nebo čtvrtý pracovní den následující po podání, bude první pokus o dodání v místě uvedeném v poštovní adrese uskutečněn v tento pracovní den. V případě, že odesílatel zvolil doplňkovou službu zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky na tři dny, může adresát požádat pouze o doručení zásilky druhý pracovní den následující po podání.

V místech, kde je tato služba dostupná, může adresát požádat o provedení prvního nebo opakovaného pokusu o doručení zásilky v místě uvedeném v poštovní adrese běžnou, odpolední, večerní nebo zvláštní kurýrní pochůzkou.

 

7.

Lhůta uvedená v bodě 6 se považuje za dodrženou i v případě, že podnik v této lhůtě adresáta k převzetí zásilky u příslušné pošty vyzve nebo zásilku v této lhůtě k převzetí u příslušné pošty připraví. Dojde-li k podání zásilky později než v čase, který podnik k tomuto účelu vyhlásil, za den podání se pro účely stanovení lhůty podle bodu 6 považuje nejbližší další den, ve kterém je možno u téže pošty nebo téhož pověřeného pracovníka o poštovní službu požádat. Za škodu vzniklou poškozením zásilky, jejíž příčinou bylo nedodržení této lhůty, podnik odpovídá.

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. října 2017

2

 

 

 


 

 

8.

Podnik nemusí učinit pokus o dodání zásilky, jestliže místo dodání určené v poštovní adrese není dostupné po veřejné cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání.

9.

Odesílatel je povinen v podací stvrzence nebo na adresní straně zásilky uvést cenu, kterou oceňuje vložený obsah (dále jen „udaná cena“). Udaná cena nesmí převýšit částku 100 000 Kč.

10.

Nejvyšší dovolená hmotnost zásilky je 20 kg. Hmotnost zásilky se při podání zjišťuje nejméně s přesností na 10 g.

11.

Nejmenší přípustné rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm; zásilka válcového tvaru je přípustná za podmínky, že její délka je nejméně 15 cm a průměr nejméně 3,5 cm. Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 120 cm. Součet délky, šířky a výšky nesmí přesahovat 200 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.

12.

Odesílatel může požádat, aby podnik zacházel se zásilkou o hmotnosti nejvýše 10 kg se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s ní. V takovém případě se poštovní služba poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Křehké).

13.

Odesílatel předá společně se zásilkou vyplněný adresní štítek, který mu vydá podnik; nálepky a poznámky podle bodu 15 umístí odesílatel na největší plochu zásilky (dále jen „adresní strana“). Adresní štítek podnik umístí na zásilku. Neumožňuje-li povrch zásilky nalepení adresního štítku a dalších nálepek dle bodu15, nalepí se tyto na adresní vlaječku, kterou odesílatel k zásilce připojí.

14.

Odesílatel a podnik se mohou dohodnout, že odesílatel opatří zásilku adresním štítkem, který mu vydá podnik. Vyplněný adresní štítek a další nálepky a poznámky podle bodu 15 umístí odesílatel na největší plochu zásilky (dále jen „adresní strana“). Neumožňuje-li povrch zásilky nalepení adresního štítku nebo dalších nálepek dle bodu 15, umístí je odesílatel na adresní vlaječku, kterou k zásilce připojí.

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

3

 

 

 


 

15.

Odesílatel může zvolit jednu či více z následujících doplňkových služeb:

a)

Bezdokladová dobírka“ – žádá-li, aby podnik při dodání zásilky vybral od příjemce stanovenou peněžní částku, odesílatel postupuje dle bodu 17,

b)

Dobírka” - žádá-li, aby podnik při dodání zásilky vybral od příjemce stanovenou peněžní částku, odesílatel postupuje dle bodu 16,

c)

Dodejka” - žádá-li, aby mu podnik opatřil písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel vyplní potvrzení ve formě stanovené podnikem a předá jej společně se zásilkou, kterou opatří nálepkou nebo poznámkou „Dodejka”,

d)

Dodání do vlastních rukou“ - žádá-li, aby zásilka byla dodána adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta, nebo, je-li adresátem právnická osoba, jen tomu, kdo je oprávněn za právnickou osobu zásilku převzít. Odesílatel opatří zásilku nálepkou nebo poznámkou „Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci“ nebo poznámkou „Do vlastních rukou” apod.,

e)

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ - žádá-li, aby zásilka adresovaná fyzické osobě byla dodána výhradně jen adresátovi. Odesílatel opatří zásilku nálepkou nebo poznámkou „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ nebo poznámkou „Do vlastních rukou jen adresáta“ apod.,

f)

Dodání zásilky v sobotu“ - odesílatel může požádat, aby zásilka podaná v pátek byla dodána v sobotu,

g)

Garantovaný čas dodání v neděli/státem uznaný svátek - odesílatel může požádat, aby zásilka podaná v sobotu nebo v den předcházející státem uznanému svátku, která má být dodána do míst stanovených podnikem, byla dodána následující den. V takovém případě se poštovní služba poskytne za zvýšenou cenu. Informace o místech,

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

4

 

 

 

 

 

 

ve kterých jsou zásilky dodány i v neděli a státem uznané svátky, jsou k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99,

 

h)

Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky” - žádá-li, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky v délce 15 dnů ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, prodloužena na 1 měsíc. Odesílatel opatří zásilku poznámkou „Prodloužení lhůty“ nebo označí příslušný údaj na adresním štítku,

 

i)

Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ - žádá-li, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky v délce 15 dnů ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, zkrácena na 3 dny nebo 10 dní. Odesílatel opatří zásilku nálepkou nebo poznámkou „Uložit jen 3 dny“ nebo „Uložit jen 10 dní“ nebo označí příslušný údaj na adresním štítku.

 

j)

Elektronické oznámení adresátovi – žádá-li odesílatel, aby podnik předal adresátovi prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), nebo elektronické zprávy (e-mail), informaci o podání zásilky a o připravení zásilky k vyzvednutí na zvolené poště. Telefonní číslo určené pro mobilní službu, na které má být zpráva zaslána, uvede odesílatel na adresní štítek a podací stvrzenku. Telefonní číslo musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se nesmí jednat o telefonní číslo pro přístup ke službám elektronických komunikací. Elektronickou adresu, na kterou má být zpráva zaslána, uvede odesílatel na podací stvrzenku. Podmínkou poskytnutí této služby podnikem je soulad s právními předpisy (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů).

Tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat.

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

5

 

 


 

 

k)

„Elektronické oznámení odesílateli – žádá-li odesílatel, aby mu podnik elektronicky oznámil dodání zásilky příjemci, ev. i další skutečnosti týkající se dodání zásilky. Odesílatel při podání zásilky uvede na adresním štítku (účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě) a na podací stvrzence své kontaktní údaje (účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě nebo e-mailovou adresu), na které požaduje zaslání oznámení podniku (možná je kombinace kontaktních údajů). Na adresním štítku může uvést svou e-mailovou adresu.

Účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se musí jednat o telefonní číslo koncového uživatele ve smyslu právní úpravy elektronických komunikací. Zvolenou formou je odesílatel také informován o blížícím se konci úložní doby, po kterou si příjemce uloženou zásilku v některé z provozoven nevyzvedl, případně o vrácení nevyzvednuté zásilky zpět odesílateli.

16.

Zvolí-li odesílatel zásilky doplňkovou službu „Dobírka”, doplní na zásilku nebo adresní štítek výši dobírkové částky, a to nejvýše 100 000 Kč. Dobírková částka se uvede číslicemi a slovy. Prázdná místa vedle údaje o dobírkové částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat. Údaj slovy musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat mezery mezi slovy.

Doklad pro výplatu vybrané peněžní částky vloží odesílatel do fóliové obálky, kterou umístí na adresní stranu tak, aby nebyl přelepen adresní štítek, ani další nálepky a poznámky podle bodu 15. Pokud na adresní straně není místo pro umístění obálky, umístí ji na boční stranu. Fóliovou obálku vydá odesílateli podnik.

17.

Odesílatelé, kteří mají s podnikem uzavřenou dohodu a údaje o zásilkách předávají ve formě datového souboru, mohou podávat zásilky s doplňkovou službou „Dobírka“ bez použití poštovní dobírkové poukázky nebo dobírkové složenky. V takovém případě odesílatel opatří zásilku nálepkou, popř. poznámkou „Bezdokladová dobírka“; doklad pro výplatu vybrané peněžní částky se k zásilce nepřikládá.

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

6

 

 

 

18.

Zásilku lze na základě zvláštní písemné dohody uzavřené mezi adresátem a podnikem podat jako odpovědní zásilku. Cenu za službu odpovědní zásilka nehradí odesílatel, ale adresát, který se v dohodě podniku zavázal ji uhradit. Doplňkové služby uvedené v bodě 15 nelze zvolit.

Podání zásilky

19.

Zásilka se považuje za podanou okamžikem, kdy ji podnik od odesílatele převzal a stvrdil převzetí. Podnik je oprávněn požadovat, aby odesílatel prokázal, že úprava zásilek vyhovuje stanoveným podmínkám, není však povinen zjišťovat, zda odesílatel všechny podmínky dodržel.

20.

Podání zásilky podnik stvrzuje v podací stvrzence, která má formu stanovenou podnikem. Podací stvrzenku vyplněnou podle předtisku předloží odesílatel společně se zásilkou, které se týká. Odesílatel musí vždy uvést na podací stvrzence výši sjednaného limitu odpovědnosti (udanou cenu), a to nejvýše 100 000 Kč, u odpovědních zásilek nejvýše 30 000 Kč. Na adresní štítek udanou cenu odesílatel nevyznačuje.

21.

Podnik si vyhrazuje právo opravit údaj odesílatele o hmotnosti, pokud zjistí rozdíl mezi údajem odesílatele a skutečnou hmotností. Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu poštovní služby, odesílatel a podnik si vyrovnají takto vzniklé rozdíly.

22.

Ceny, za něž je služba poskytována, a ceny doplňkových služeb jsou uvedeny v samostatné části Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník (dále jen „ceník”). Cena se hradí při podání v hotovosti, pokud nebyl sjednán jiný způsob úhrady.

23.

Pokud odesílatel zvolí doplňkovou službu dle bodu 17 („Bezdokladová dobírka“), je povinen předat podniku podací data k zásilkám ve formě datového souboru nejpozději spolu s předávanými zásilkami. V případě, že data o podaných zásilkách nebudou správná, podnik vrátí zásilky zpět odesílateli.

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

7


 

24.

V písemné dohodě může být s odesílatelem ve smyslu bodu 2 těchto podmínek sjednáno jiné místo podání než podání na poště. Při podání zásilek v místě dohodnutém s odesílatelem vystaví pověřený pracovník podniku potvrzení o počtu převzatých zásilek. Stvrzenou podací stvrzenku vrátí podnik odesílateli dohodnutým způsobem.

Odstoupení od smlouvy

24a.

Zjistí-li podnik po podání poštovní zásilky, že její obsah není dovolen, že nebyly dodrženy zvláštní podmínky podle čl. 2 odst. 3 Základních poštovních podmínek, že způsob jejího balení neodpovídá ustanovení čl. 4, nebo že nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené smlouvou, je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a poštovní zásilku vrátit odesílateli, případně odesílatele vyzvat, aby si poštovní zásilku převzal zpět na místě určeném podnikem. Dodatečné náklady na úkony k tomu potřebné hradí odesílatel.

Dodání zásilky

25.

Při dodání a v případech, kdy není možno zásilku dodat, postupuje podnik obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek.

26.

Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, podnik zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky v určené lhůtě podle bodu 27 u stanovené pošty, pokud tento postup odesílatel nevyloučil označením údaje „Neukládat” na adresním štítku. Adresát může způsobem stanoveným podnikem požádat o uložení zásilky na jinou ukládací poštu.

27.

Zásilka se ukládá po dobu 15 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, pokud odesílatel nezvolil doplňkovou službu „Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky” nebo „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“. Lhůtu 15 dnů podnik na žádost adresáta bezplatně prodlouží na jeden měsíc; prodloužení této lhůty není možné, jestliže odesílatel uvedl na zásilku nebo adresní štítek poznámku „Neprodlužovat lhůtu“, „Neukládat“ nebo zvolil doplňkovou službu dle bodu 15 písm. i).

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

8

 

 


 

28.

Podnik může dodat zásilku v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle adresáta dozvěděl od adresáta nebo jiným hodnověrným způsobem. Tento postup není možný, jestliže odesílatel označil na adresním štítku údaj „Nedosílat“.

29.

Zásilku, kterou se nepodařilo podniku podle předchozích ustanovení dodat, vrátí podnik bez průtahů zpět odesílateli.

30.

Odpovědní zásilku, kterou nebylo možno dodat adresátovi, podnik odesílateli nevrátí.

Vrácení ceny nebo její části

31.

Prokáže-li se, že zaviněním pošty nebyla dodržena závazná doba dodání pro dodání, nebo nebyla-li služba splněna, protože došlo ke ztrátě, úplnému úbytku nebo úplnému zničení zásilky, pošta vrátí cenu zaplacenou za službu.

Reklamace a náhrada škody

32.

Odesílatel může ve lhůtě jednoho roku ode dne podání zásilky prostřednictvím kterékoliv pošty reklamovat její dodání. Odesílatel je v takovém případě povinen předložit podací stvrzenku podle bodu 20. Podavatel (plátce DPH) požadující opravný daňový doklad na vrácení ceny za službu, předloží též původní daňový doklad, který obdržel při podání zásilky. Odesílatelé, kteří používají při podání zásilek datový soubor, předloží při podání reklamace potvrzený soupis podacích čísel podaných zásilek.

33.

Podnik odpovídá jen za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Podnik hradí jen skutečnou škodu do výše sjednaného limitu odpovědnosti (do výše udané ceny). Při poškození obsahu podnik nahradí rozdíl mezi cenou, kterou měl obsah zásilky při podání, a cenou, kterou by v této době měl poškozený obsah. Náhradu škody vyplácí podnik v české měně.

34.

Rozsah odpovědnosti podniku za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb je stanoven v čl. 47 Základních poštovních podmínek.

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

9


 

35.

Náhradu škody vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

36.

Při reklamaci nebo uplatnění nároku na náhradu škody se ve věcech, které neřeší tyto podmínky, postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek. Není-li dohodnuto jinak,  vyřídí podnik reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

37.

Při otevření zásilky nebo při jejím prodeji podnik postupuje obdobně podle Základních poštovních podmínek.

Řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy

38.

Pokud podnik nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění.

              Informace o zpracování osobních údajů

39.

 

 

 

 

 

 

Podnik je při poskytování poštovních služeb správcem osobních údajů. Podnik zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek, a to výhradně pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, poskytované podnikem podle zákona o poštovních službách. Jedná se o osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně také e-mail a telefon a další osobní údaje, pakliže jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavíraná mezi podnikem a osobou tyto údaje poskytující. V dílčích případech je titulem pro zpracování osobních údajů jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů podniku, odesílatele či adresáta (např. pro reklamační účely).

 

 

Platí od 25. května 2018

10

 

40.

Osobní údaje odesílatele a adresáta, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 

41.

Odesílatel, coby osoba poskytující podniku osobní údaje, je oprávněn předat podniku pouze ty osobní údaje, ve vztahu k nimž je v postavení správce osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže podnik poskytnout poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž je poskytnutí osobních údajů v těchto poštovních podmínkách vyžadováno.

 

42.

Osobní údaje uvedené v poštovní adrese adresáta nebo odesílatele podle čl. 4 Základních poštovních podmínek podnik zpracovává za účelem dodání nebo vrácení poštovní zásilky.

Osobní údaje uvedené v dokladu pro výplatu dobírkové částky podle bodu 16 nebo v datovém souboru podle bodu 17 a 23 podnik zpracovává za účelem výběru a dodání vybrané dobírkové částky.

Telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa odesílatele nebo adresáta, předané odesílatelem v souladu s těmito poštovními podmínkami za účelem poskytnutí elektronického oznámení adresátovi/odesílateli podle bodu 15 písm. j) a (nebo) k), jsou zpracovány za účelem poskytnutí této doplňkové služby – elektronického oznámení o zásilce. Dále může být na poskytnutý e-mail nebo telefonní číslo adresáta nebo odesílatele zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb podniku. V každém zaslaném obchodním sdělení má adresát nebo odesílatel vždy možnost odmítnout jejich zasílání.

 

43.

Podnik je oprávněn uchovávat osobní údaje poskytnuté podniku na základě těchto poštovních podmínek po dobu, po niž může podnik nebo třetí strana uplatnit jakákoli práva související s poskytnutou poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž k poskytnutí osobních údajů došlo, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

11

 

Předání osobních údajů třetím stranám

 

44.

Veškeré osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek jsou chráněny jako poštovní tajemství ve smyslu § 16 zákona o poštovních službách a vztahuje se tak na ně zákonná povinnost mlčenlivosti podniku. Tyto osobní údaje je podnik oprávněn předat za zákonem stanovených podmínek výhradně osobám oprávněným podle § 16 zákona o poštovních službách, resp. subjektům a orgánům oprávněným k přístupu k těmto údajům podle zvláštních právních předpisů.

45.

V souladu s § 16 zákona o poštovních službách může podnik zpřístupnit osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě těchto poštovních podmínek, třetím osobám podílejícím se na poskytování služeb podniku, tj. zejména na přepravě, svozu, manipulaci, dodání či uložení poštovní zásilky, případně na poskytnutí služeb podle bodu 15 písm. j) a (nebo) k).

Tyto osoby mohou zpracovávat dotčené osobní údaje pouze na základě pokynu podniku, ledaže jim zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Podnik je povinen přijmout opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.

Podnik odpovídá za zpracovatele osobních údajů, které v souladu s těmito poštovními podmínkami využije za účelem zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek. Pokud podnik použije pro poskytování jeho služeb smluvní zpracovatele, jsou tito uvedení v seznamu zpracovatelů na www.ceskaposta.cz.

Poskytování informací o zpracování osobních údajů

46.

Informační povinnost dle článku 12 a násl. Nařízení ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, jsou povinni plnit oba správci (odesílatel i podnik) v souladu s konkrétním účelem zpracování. To znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak dále dílčí odpovědi na základě žádostí nebo stížností určitého žadatele poskytuje podnik ve vztahu ke službám poskytovaným podnikem a odesílatel ve vztahu k činnostem odesílatele (tj. k činnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů realizovaným odesílatelem, které zpravidla předcházejí uzavření poštovní smlouvy). Podnik i odesílatel si jsou povinni při zpracování odpovědi na žádost žadatele poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

 

Platí od 25. května 2018

12

 

47.

Subjekt údajů má za určitých podmínek, stanovených Nařízením, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování; právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jakým způsobem může subjekt údajů tato práva uplatnit a další důležité informace, zejména o Pověřenci podniku pro ochranu osobních údajů a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností, lze nalézt v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na poště.

 

Záruky zabezpečení osobních údajů

 

 

48.

Osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

 

49.

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob jsou podnik i odesílatel povinni provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití.

 

50.

Podnik přijal tyto záruky pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů při poskytování poštovních služeb:

            opatření sloužící k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů při manuálním i automatizovaném zpracování;

            systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů a neautomatizované procesy zpracování osobních údajů jsou spravovány pouze oprávněnými osobami;

            fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

 

Platí od 25. května 2018

13

            existují záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

            je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;

            jsou zpracovány postupy sloužící k ochraně osobních údajů;

            jsou zpracovány postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);

            je zajištěna integrita a dostupnost informací;

            jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů s externími subjekty;

            podnik pravidelně monitoruje a kontroluje procesy zpracování osobních údajů;

            podnik pravidelně školí zaměstnance v metodách, postupech a v bezpečnosti;

            podnik přijal opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením;

            podnik udržuje systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti;

            s osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

 

Povinnosti třetích stran při předávání osobních údajů podniku

51.

Odesílatel se podáním poštovní zásilky, resp. předáním osobních údajů třetích osob v souladu s těmito poštovními podmínkami v souvislosti s požadovanou poštovní službou, nebo službou, která je ve vztahu k poštovní službě službou doplňkovou, zavazuje, že pokud bude podniku v případech stanovených těmito podmínkami předávat osobní údaje adresátů, bude se jednat o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s Nařízením, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je podnik mohl v souladu s Nařízením použít pro poskytování požadované poštovní nebo doplňkové služby.

 

 

Platí od 25. května 2018

14

 

 

Pokud by se prohlášení odesílatele uvedené v předchozím odstavci ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, zavazuje se odesílatel ve smyslu § 2890 a násl. občanského zákoníku uhradit podniku újmu, která podniku v důsledku toho vznikne.

 

52.

Podáním zásilky, resp. předáním osobních údajů adresáta v rozsahu telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa za účelem uvedeným v bodě 15 písm. j) se odesílatel zavazuje, že na žádost podniku prokáže podniku případně příslušenému dozorovému úřadu své oprávnění k předání těchto osobních údajů podniku za účelem uvedeným v bodě 15 písm. j).

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

53.

Ustanovení bodů 39 až 52 týkající se zpracování osobních údajů má přednost před jakýmkoliv smluvním ujednáním mezi odesílatelem a podnikem, k němuž došlo před nabytím účinnosti těchto bodů dne 25. 5. 2018.

 

Od těchto podmínek se lze odchýlit, a to na základě písemné dohody mezi odesílatelem a podnikem.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009 a jsou k dispozici na všech poštách. Podnik si vyhrazuje právo je měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním podmínek nových.

 

Těmito podmínkami se ruší „Poštovní podmínky služby EMS - vnitrostátní" platné od 1. ledna 2006 včetně jejich pozdějších změn a dodatků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

15

     

 

 

 

Česká pošta, s.p.

Poštovní podmínky služby

 

ZÁSILKY EMS DO ZAHRANIČÍ

Úvodní ustanovení

1.

Česká pošta, s.p., (dále jen „podnik“) poskytuje podle zákona č. 29/2000, o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), službu Zásilky EMS (Express Mail Service) do zahraničí. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se postupuje podle Poštovních podmínek České pošty, s.p., - Základní poštovní služby (dále jen „Základní poštovní podmínky“), poskytované podle zákona o poštovních službách. Na tuto službu se současně vztahují i příslušné předpisy, stanovené zahraničním provozovatelem.

                                                                               

2.

Podnik přijímá zásilky EMS do zahraničí (dále jen „zásilka“) v době k tomu podnikem určené ve všech provozovnách označených podnikovým logem nebo prostřednictvím pověřených pracovníků v místě dohodnutém s odesílatelem v písemné dohodě (dále jen „svoz“).

Bez písemné dohody lze podat zásilku prostřednictvím pověřených pracovníků v místě dohodnutém s odesílatelem pouze v obcích, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz).

Informaci, ve kterých obcích je takové podání možné, lze na vyžádání získat také na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99.

Popis služby

 

 

3.

Podáním zásilky vzniká podniku závazek

 

a)

odeslat zásilku do zahraničí nejrychlejším možným způsobem,

b)

zajistit, že zahraniční partner dodá zásilku adresátovi či jinému možnému příjemci po příchodu do země určení nejrychlejším možným způsobem, a to v době stanovené zemí určení v Zahraničních podmínkách pro zásilky EMS (viz příloha č. 1 těchto podmínek).

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

 

4.

Pro účely posouzení, zda byla dodržena závazná doba dodání podle bodu 3, se vychází z okamžiku, kdy zahraniční partner zásilku adresátovi či jinému možnému příjemci vydal, případně kdy její příchod oznámil.

 

5.

Zásilka může být adresována jen do zemí a míst uvedených v příloze č. 1. Adresa se uvádí na adresní štítek, který odesílateli vydá podnik. Neumožňuje-li povrch zásilky nalepení adresního štítku, adresní štítek se nalepí na adresní vlaječku, kterou odesílatel připojí k zásilce.

 

6.

Obsahem zásilky nesmějí být věci uvedené v čl. 102 odst. 2 a 4 Základních poštovních podmínek. Věci uvedené v čl. 102 odst. 3 Základních poštovních podmínek mohou být obsahem zásilky při dodržení podmínek uvedených v tomto článku.

 

7.

Nejmenší dovolený rozměr zásilky je 162 x 229 mm (formát C 5). Největší rozměry zásilky nesmějí přesáhnout největší přípustné rozměry stanovené zemí určení v Zahraničních podmínkách pro zásilky EMS (viz příloha č. 1 těchto podmínek).

Nejvyšší přípustná hmotnost zásilky je stanovena zemí určení v Zahraničních podmínkách pro zásilky EMS (viz příloha č. 1 těchto podmínek).

Není-li v Zahraničních podmínkách pro zásilky EMS stanoveno pro zemi určení jinak, zásilky EMS jsou přípustné až do maximální hmotnosti 30 kg. Žádný z rozměrů nesmí přesáhnout 1,50 m, a součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 3 m.

8.

Poštovní zásilka musí být uzavřena tak, aby její obsah byl dostatečně chráněn před ztrátou, úbytkem a poškozením. Nestanoví-li příloha č. 2 těchto podmínek zvláštní požadavky na balení poštovní zásilky, musí být poštovní zásilka zabalena způsobem upraveným v čl. 103 Základních poštovních podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

 

9.

Odesílatel je povinen vyplnit celní prohlášení, jež je součástí adresního štítku. Pokud obsah zásilky podléhá v zemi určení celní kontrole, musí mimo to připojit vyplněné celní prohlášky v počtu podle Zahraničních podmínek pro zásilky EMS (příloha č. 1 těchto podmínek). Odesílatel je povinen připojit další doklady (faktury, JCD apod.), pokud je české nebo zahraniční celní úřady vyžadují. Podnik neodpovídá za jakékoliv důsledky rozhodnutí českého nebo zahraničního celního úřadu.

 

10.

Podá-li odesílatel zásilku bez toho, že by byla předem celně projednána, zmocňuje tím podnik, aby ho při celním řízení zastoupil.

 

11.

Je-li obsahem zásilky zboží obchodního charakteru, zásilka musí být před podáním celně projednána.

 

11a.

Ustanovení článků 9 – 11 neplatí pro zásilky zasílané do členských zemí Evropské unie a zemí, které se pro účely celního řízení řadí mezi země Evropské unie. Seznam zemí, do kterých není nutné k zásilkám EMS připojovat celní prohlášky, je uveden v příloze č. 3.

 

Podání zásilky

 

12.

Zásilka se považuje za podanou okamžikem, kdy ji podnik od odesílatele převzal a stvrdil převzetí. Podnik je oprávněn požadovat, aby odesílatel prokázal, že úprava zásilek vyhovuje stanoveným podmínkám, není však povinen zjišťovat, zda odesílatel všechny podmínky dodržel.

 

13.

Zásilka se podává na poště nebo prostřednictvím pověřených pracovníků v místě dohodnutém s  odesílatelem.

 

14.

Podání zásilky podnik stvrzuje na vrchním dílu adresního štítku označeném „Kopie 1“. Hmotnost zásilky se při podání zjišťuje nejméně s přesností na 10 g.

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

 

 

15.

Ceny, za něž je služba poskytována, jsou uvedeny v samostatné části Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník (dále jen „Ceník“). Uhrazují se v hotovosti. Jiný způsob úhrady je možný jen na základě zvláštní dohody mezi odesílatelem a podnikem.

Odstoupení od smlouvy

 

15a.

Zjistí-li podnik po podání poštovní zásilky, že její obsah není dovolen, že nebyly dodrženy zvláštní podmínky podle čl. 102 odst. 3 Základních poštovních podmínek, že způsob jejího balení neodpovídá ustanovení čl. 8 nebo, že nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené smlouvou, je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a poštovní zásilku vrátit odesílateli, případně odesílatele vyzvat, aby si poštovní zásilku převzal zpět na místě určeném podnikem. Dodatečné náklady na úkony k tomu potřebné hradí odesílatel.

Dodání zásilky

 

16.

Zásilku dodává zahraniční provozovatel podle předpisů platných v zemi určení.

17.

Zásilky, které nebylo možno dodat, se vrátí odesílateli; při vydání zásilky odesílateli se postupuje podle poštovních podmínek.

18.

Prokáže-li se, že zaviněním podniku nebo jeho zahraničního partnera nebyla dodržena závazná doba dodání podle bodu 3, podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou, která by byla zaplacena podle ceníku v den podání v případě, že by zásilka byla podána jako prioritní balík, pokud cena za prioritní balík nepřesahuje cenu za zásilku EMS.

Nebyla-li služba splněna, protože došlo ke ztrátě, úplnému úbytku nebo úplnému zničení zásilky, podnik vrátí cenu zaplacenou za službu.

Nebyla-li zásilka odeslána do zahraničí, protože celní úřad její vývoz nepovolil, podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za tuto službu a cenou, která by byla zaplacena podle ceníku v den podání v případě, že by šlo o zásilku EMS vnitrostátní. Podavatel (plátce DPH) požadující opravný daňový doklad na vrácení ceny za službu, předloží též původní daňový doklad, který obdržel při podání zásilky.

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

 

Zvláštní ustanovení

19.

Odesílatel může ve lhůtě uvedené v Zahraničních podmínkách pro zásilky EMS (příloha č. 1 těchto podmínek), požádat podnik, aby prověřil správnost dodání zásilky nebo důvody, pro které nebyla zásilka dodána; není-li tato lhůta v Zahraničních podmínkách pro zásilky EMS uvedena, může tak učinit ve lhůtě šesti měsíců od podání zásilky.

Odesílatel je současně povinen předložit doklad o podání podle bodu 14.

V případě, že došlo k závadě vinou podniku nebo zahraničního provozovatele, podnik odpovídá podle bodu 18.

 

20.

Podnik odpovídá jen za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Úplné zničení zásilky nebo úbytek celého obsahu zásilky se považují za ztrátu. Hradí se jen skutečná škoda, a to nejvýše do částky:

 

a)

130 DTS* v případě, že obsahem zásilky bylo zboží;

 

b)

30 DTS * v případě, že obsahem zásilky byly dokumenty.

 

 

Náhradu škody vyplácí podnik v penězích v platné české měně.

Nárok na náhradu škody má odesílatel; postoupit tento nárok jiné osobě není možné.

*Aktuální kurz DTS je uveden v Ceníku.

 

21.

Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky vyplatí podnik jen

 

a)

v případě zásilky dodané v zahraničí za podmínek stanovených předpisy zahraničního provozovatele;

 

b)

v případě zásilky vrácené odesílateli za podmínky, že odesílatel, případně jiný příjemce vrácené zásilky, reklamuje škodu při převzetí zásilky. Dodatečná reklamace může být výjimečně uplatněna nejpozději následující pracovní den po dodání za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek.

 

 

Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

 

22.

Není-li dohodnuto jinak,  vyřídí podnik reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění reklamace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

       

 

 

Řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy

 

23.

Pokud podnik nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění.

 

Informace o zpracování osobních údajů

24.

Podnik je při poskytování poštovních služeb správcem osobních údajů. Podnik zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek, a to výhradně pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, poskytované podnikem podle zákona o poštovních službách. Jedná se o osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně také e-mail a telefon a další osobní údaje, pakliže jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavíraná mezi podnikem a osobou tyto údaje poskytující. V dílčích případech je titulem pro zpracování osobních údajů jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů podniku, odesílatele či adresáta (např. pro reklamační účely).

25.

Osobní údaje odesílatele a adresáta, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

26.

Odesílatel, coby osoba poskytující podniku osobní údaje, je oprávněn předat podniku pouze ty osobní údaje, ve vztahu k nimž je v postavení správce osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže podnik poskytnout poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž je poskytnutí osobních údajů v těchto poštovních podmínkách vyžadováno.

27.

Osobní údaje uvedené v poštovní adrese adresáta nebo odesílatele podle bodu 5 a (nebo) čl. 4 Základních poštovních podmínek podnik zpracovává za účelem dodání nebo vrácení poštovní zásilky.

Na poskytnutý e-mail nebo telefonní číslo adresáta nebo odesílatele dále může být zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb podniku. V každém zaslaném obchodním sdělení má adresát nebo odesílatel vždy možnost odmítnout jejich zasílání.

Platí od 25. května 2018

28.

Podnik je oprávněn uchovávat osobní údaje poskytnuté podniku na základě těchto poštovních podmínek po dobu, po niž může podnik nebo třetí strana uplatnit jakákoli práva související s poskytnutou poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž k poskytnutí osobních údajů došlo, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Předání osobních údajů třetím stranám

29.

Veškeré osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek jsou chráněny jako poštovní tajemství ve smyslu § 16 zákona o poštovních službách a vztahuje se tak na ně zákonná povinnost mlčenlivosti podniku. Tyto osobní údaje je podnik oprávněn předat za zákonem stanovených podmínek výhradně osobám oprávněným podle § 16 zákona o poštovních službách, resp. subjektům a orgánům oprávněným k přístupu k těmto údajům podle zvláštních právních předpisů.

30.

V souladu s § 16 zákona o poštovních službách může podnik zpřístupnit osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě těchto poštovních podmínek, třetím osobám podílejícím se na poskytování služeb podniku, tj. zejména na přepravě, svozu, manipulaci, dodání či uložení poštovní zásilky.

Tyto osoby mohou zpracovávat dotčené osobní údaje pouze na základě pokynu podniku, ledaže jim zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Podnik je povinen přijmout opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.

Podnik odpovídá za zpracovatele osobních údajů, které v souladu s těmito poštovními podmínkami využije za účelem zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek. Pokud podnik použije pro poskytování jeho služeb smluvní zpracovatele, jsou tito uvedení v seznamu zpracovatelů na www.ceskaposta.cz.

31.

Podnik je za podmínek stanovených zákonem a Nařízením oprávněn zpřístupnit osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek zahraničnímu provozovateli poštovních služeb. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa jsou předávány také oprávněným celním orgánům pro účely celního řízení, v zemi určené odesílatelem, a to za účelem zlepšení a usnadnění zajištění provozní a národní bezpečnosti a vymahatelnosti práv v souladu s vnitrostátními právními předpisy a pravidly International Post Corporation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

Poskytování informací o zpracování osobních údajů

32.

Informační povinnost dle článku 12 a násl. Nařízení ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, jsou povinni plnit oba správci (odesílatel i podnik) v souladu s konkrétním účelem zpracování. To znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak dále dílčí odpovědi na základě žádostí nebo stížností určitého žadatele poskytuje podnik ve vztahu ke službám poskytovaným podnikem a odesílatel ve vztahu k činnostem odesílatele (tj. k činnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů realizovaným odesílatelem, které zpravidla předcházejí uzavření poštovní smlouvy). Podnik i odesílatel si jsou povinni při zpracování odpovědi na žádost žadatele poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

33.

Subjekt údajů má za určitých podmínek, stanovených Nařízením, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování; právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jakým způsobem může subjekt údajů tato práva uplatnit a další důležité informace, zejména o Pověřenci podniku pro ochranu osobních údajů a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností, lze nalézt v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na poště.

Záruky zabezpečení osobních údajů

34.

Osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

35.

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob jsou podnik i odesílatel povinni provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

36.

Podnik přijal tyto záruky pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů při poskytování poštovních služeb:

        opatření sloužící k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů při manuálním i automatizovaném zpracování;

        systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů a neautomatizované procesy zpracování osobních údajů jsou spravovány pouze oprávněnými osobami;

        fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

        existují záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

        je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;

        jsou zpracovány postupy sloužící k ochraně osobních údajů;

        jsou zpracovány postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);

        je zajištěna integrita a dostupnost informací;

        jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů s externími subjekty;

        podnik pravidelně monitoruje a kontroluje procesy zpracování osobních údajů;

        podnik pravidelně školí zaměstnance v metodách, postupech a v bezpečnosti;

        podnik přijal opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením;

        podnik udržuje systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti;

s osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

Povinnosti třetích stran při předávání osobních údajů podniku

37.

Odesílatel se podáním poštovní zásilky, resp. předáním osobních údajů třetích osob v souladu s těmito poštovními podmínkami v souvislosti s požadovanou poštovní službou, nebo službou, která je ve vztahu k poštovní službě službou doplňkovou, zavazuje, že pokud bude podniku v případech stanovených těmito podmínkami předávat osobní údaje adresátů, bude se jednat o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s Nařízením, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Podáním zásilky, resp. předáním osobních údajů třetích osob v souladu s těmito poštovními podmínkami v souvislosti s požadovanou poštovní službou, nebo službou, která je ve vztahu k poštovní službě službou doplňkovou, odesílatel prohlašuje, že osobní údaje třetích osob získal v souladu s Nařízením a splnil veškeré povinnosti stanovené tímto Nařízením tak, aby tyto osobní údaje mohl předat podniku a podnik mohl tyto osobní údaje v souladu s Nařízením použít při poskytování požadované poštovní nebo doplňkové služby. Pokud by se prohlášení odesílatele uvedené v předchozí větě ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, zavazuje se odesílatel ve smyslu § 2890 a násl. občanského zákoníku uhradit podniku újmu, která podniku v důsledku toho vznikne.

Přechodná a závěrečná ustanovení

38.

Ustanovení bodů 24 až 37 týkající se zpracování osobních údajů má přednost před jakýmkoliv smluvním ujednáním mezi odesílatelem a podnikem, k němuž došlo před nabytím účinnosti těchto bodů dne 25. 5. 2018.

39.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2003 a jsou k dispozici na všech poštách. Podnik si vyhrazuje právo je měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním podmínek nových.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

 

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1:

Zahraniční podmínky pro zásilky EMS

a)

Seznam zemí, do kterých je možno adresovat zásilky EMS,

b)

Zahraniční podmínky pro zásilky EMS

 

Příloha č. 2:

Zvláštní obaly (podle čl. RL 126 Řádu listovních zásilek)

 

 

Příloha č. 3:

Seznam zemí, do kterých není nutné k zásilkám EMS připojovat celní prohlášky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 


 

Příloha č. 1a)

zahraniční podmínky pro zásilky ems

Seznam zemí, do kterých je možno adresovat zásilky EMS

(s udáním cenové skupiny)

ALBÁNIE

104

CHORVATSKO

102

ALŽÍRSKO

104

INDIE

105

ANTIGUA A BARBUDA

105

INDONÉSIE

105

ARGENTINA

107

ÍRÁN

105

Arménie

105

IRSKO (kromě Sev. Irska)

104

AUSTRÁLIE

107

ITÁLIE

104

Ázerbajdžán

105

IZRAEL

105

BANGLADÉŠ

106

JAMAJKA

105

BELGIE

104

JAPONSKO

106

BĚLORUSKO

102

JEMEN

105

BHÚTÁN

106

JIHOAFRICKÁ REP.

105

Bosna a Hercegovina

102

JORDÁNSKO

105

BOtswana

106

KAJMANSKÉ OSTROVY

106

BRAZÍLIE

106

KANADA

105

BULHARSKO

102

KATAR

105

ČAD

105

KAZACHSTÁN

105

Černá Hora

102

KEŇA

105

ČÍNA

106

KOLUMBIE

105

DÁNSKO

104

KOREJSKÁ REPUBLIKA

105

DÁNSKO–Faerské Ostrovy

104

KOSTARIKA

105

DÁNSKO–Grónsko

105

KUBA

107

DŽIBUTSKO

105

KUVAJT

105

EKVÁDOR

106

KYPR

104

ESTONSKO

104

KYRGYZSTÁN

105

Etiopie

105

LESOTHO

106

FiDŽi

107

LIBANON

104

FINSKO

104

LIBYE

104

FRANCIE

104

LITVA

104

GABON

105

LOTYŠSKO

102

GRENADA

106

LUCEMBURSKO

102

GHANA

105

MACAO

105

GRUZIE

104

MADAGASKAR

105

GUINEA–BISSAU

105

MAĎARSKO

104

HONGKONG

106

MAKEDONIE

102

CHILE

105

MALAJSIE

105

Platí od 1. října 2015

 

 

 

MALAWI

105

S.KITTS A NEVIS

107

MALEDIVY

107

SALVADOR

106

MALTA

104

SAN MARINO

104

MAROKO

105

SAUDSKÁ ARÁBIE

105

MAURICIUS

105

SINGAPUR

105

MEXIKO

105

SINT MAARTEN

106

MOLDAVSKO

104

SLOVENSKO

100

MONAKO

104

SLOVINSKO

102

MONGOLSKO

105

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

104

MOSAMBIK

107

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

105

MYANMAR

105

Srbsko

102

NĚMECKO

103

SRI LANKA

105

NIKARAGUA

106

ŠPANĚLSKO

104

NIZOZEMSKO

102

ŠVÉDSKO

104

NORSKO

104

ŠVÝCARSKO

102

NOVÝ ZÉLAND

107

TÁDŽIKISTÁN

105

PÁKISTÁN

104

TAIWAN

106

PANAMA

107

TANZÁNIE

105

PAPUA-NOVÁ GUINEA

107

THAJSKO

106

PARAGUAY

106

TUNISKO

105

Peru

106

TURECKO

104

POLSKO

101

UGANDA

105

PORTORIKO

106

UKRAJINA

102

Portugalsko

104

URUGUAY

105

Rakousko

102

UZBEKISTÁN

105

RUMUNSKO

104

VELKÁ BRITÁNIE A SEVERNÍ IRSKO

104

RUSKO

104

VENEZUELA

105

RWANDA

105

VIETNAM

105

ŘECKO

104

ZIMBABWE

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. října 2015

 

 

 

 

 

Příloha č. 1b)

ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY PRO ZÁSILKY EMS

 

ALBÁNIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo albánsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Tirana dodání do dvou dnů po příchodu,

-ostatní území do 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

ALŽÍRSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; arabsky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 – 4 a 7.

Limit pro dodání: Alger dodání následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 1 až 5 dní.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

ANTIGUA A BARBUDA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 10 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 0,90 m, součet délky a obvodu 2,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: nejpozději následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

 

ARGENTINA

 

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00  m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, anglicky nebo španělsky.

 

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- 1000-1893 Buenos Aires následující den po příchodu,

- 1900 La Plata, 1923 Berisso, 1925 Ensenada, 2000 Rosario, 2700 Pergamino, 2800 Zarate, 2804 Campana, 2820 Gualeguaychu, 2840 Gualeguay, 2900 San Nicolas, 2930 San Pedro, 2942 Baradero, 3000 Santa Fé, 3100 Paraná, 3200 Concordia, 3260 Concepcion del Uruguay, 3280 Colon, 3300 Posadas, 3370 Iguazu, 3400 Corrientes, 3500 Resistencia, 3600 Formosa, 4000 San Miguel de Tucuman, 4200 Santiago del Estero, 4400 Salta, 4600 San Salvador de Jujuy,  4700 San Fernando del Valle de Catamarca, 5000 Córdoba, 5152 Villa Carlos Paz, 5220 Villa Maria, 5300 La Rioja, 5400 San Juan, 5500 Mendoza, 5700 San Luis, 5730 Villa Mercedes, 5800 Rio Cuarto, 6000 Junin, 6300 Santa Rosa, 6600 Mercedes, 7000 Tandil, 7300 Azul, 7400 Olavarria, 7600 Mar del Plata, 8000 Bahía Blanca, 8300 Neuquén, 8324 Cipolletti, 8332 Gral. Roca, 8400 San Carlos de Bariloche, 8500 Viedma, 9000 Comodoro Rivadaia, 9100 Trelew, 9410 Ushuaia, 9420 Rio Grande do dvou dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: platí uvedené limity + 5 hodin.

 

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

Arménie

Zásilky lze adresovat do všech  míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky, arménsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání: Yerevan nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 až 3 dnů po příchodu.

Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

 

 

 

AUSTRÁLIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,05 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Sydney, Melbourne do dvou dnů po příchodu.

- ostatní místa do 3 - 9 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

Ázerbájdžán

Zásilky lze adresovat do všech míst kromě:

Agdam, Agdere, Asgeran, Fizuli, Gubadly, Hadrud, Jabrayil, Kelbajar, Khankendi, Khojaly, Khojavend, Lachin, Susha, Zangilan.

 

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, anglicky, ázerbájdžánsky nebo rusky.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání: Baku nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 1 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

 

BANGLADÉŠ

Zásilky lze adresovat jen do následujících míst:

Dhaka, Bagerhat, Bandarban, Barisal, Bhola, Bogra, Borguna, Bortina, Brahminbaria, Chandpur, Chuadanga, Cittagongcity, Comilla, Cox´s Bazar,  Faridpur, Feni, Gaibandha, Gazipur, Gopalgonj, Habigonj, Jamalpur, Jessore, Jhalakathi, Jhinaidah, Joypurhat, Khagrachhori, Khulna, Kishoregonj, Kurigram, Kusthia, Lalmonirhat, Laxmipur, Madaripur, Magura, Manikgonj, Meherpur, Moulovibazar, Munshigonj, Mymensing, Narail, Narayangonj, Narsindi, Natore, Netrokona, Nilphamiri, Noakhali, Nogaon, Pabna, Patia, Patuakhali, Pirojpur, Rajbari, Rajshahi, Ramgarh, Rangamati, Rangpur, Satkhira, Shariyatpur, Sherpur, Sirajgonj, Sunamgonj, Sylhet, Tanganil, 

 

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3 ; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 4, 6 a 7.

Limit pro dodání: Dhaka nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 1 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 72 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

BELGIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

BĚLORUSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, anglicky, bělorusky nebo rusky.

Dodávání ve dnech 1 - 6. V neděli se doručuje pouze v Minsku.

Limit pro dodání: Minsk následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 až 3 dnů po příchodu.

Zásilky s obchodním zbožím: adresátovi je zasláno oznámení o příchodu zásilky, ta je pak předložena celnímu úřadu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

BHÚTÁN

Zásilky lze adresovat jen do následujících míst: Thimphu, Paro, Punakha, Wangdue, Chhukha, Gedu, Tshimasham, Phuentsholing, Tsirang, Trongsa, Dagana, Sarpang, Bumthang, Haa, Drujegang, Gelephu, Samtse, Gomtu, Samdrupjongkhar, Trashigang, Mongar, Lhuentse, Chumey, Zhemgang, Tingtibi, Deothang, Jigmechholing, Sipsu, Trashiyangtse, Duksum, Rangjung, Wamrong, Khailing, Kanlung, Gyelposhing, Pemagatshel, Gasa, Jomotshangkha, Nganglam, Khasadrapchu, Dorokha, Panbang.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Thimphu nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 7 dnů po příchodu.

Výše uvedené limity se nevztahují na zásilky, které nebudou doprovázeny správnou dokumentací.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 2 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

Platí od 1. července 2013

 

 


Bosna a Hercegovina

Zásilky lze adresovat jen do následujících míst:

Sarajevo 71000, Banovici 75290, Bihac 77000, Blazuj 71215, Bos. Krupa 77240, Bos. Petrovac 77250, Breza 71370, Bugojno 70230, Cazin 77220, Celic 75246, Fojnica 77270, G. Vakuf 70240, Gorazde 73000, Gracanica 75320, Gradacac 76250, Hadzici 71240, Ilidza 71210, Ilijas 71380, Jablanica 88420, Kakanj 72240, Kalesija 75260, Kladanj 75280, Kljuc 77280, Konjic 88400, Lukavac 75300, Maglaj 74250, Mostar 88000, N. Travnik 72290, Olovo 71340, Potoci 88208, Sanski Most 77260, Srebrenik 75350, Teocak 75414, Tesanj 74260, Travnik 72270, Tuzia 75000, V. Kladusa 77230, Vares 71330, Visoko 71300, Zenica 72000, Zivinice 75270, Stari Vitez 72251, Vogosca 71320, Zavidovici 72220.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky nebo bosensky.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

BOTSWANA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

Gaborone do dvou dnů po příchodu,,

- ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 4 hodiny.

Zásilky obsahující zlato a šperky podléhají celním formalitám.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

BRAZÍLIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,05 m, součet délky a obvodu 1,50 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky nebo portugalsky .

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Sao Paulo s kódy 01000-xxx až 05999-xxx - nejpozději do dvou dnů po příchodu,

- ostatní místa do 2 – 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

BULHARSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání:

- Sofia do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

ČAD

Zásilky lze adresovat jen do následujících míst:

N´Djamena

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: nejpozději následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.       

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

ČERNÁ HORA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, chorvatsky, makedonsky, slovinsky nebo srbsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

-místa s kódy: 81102, 81206, 81210, 81214, 81215, 81250, 81252, 81304, 81305, 81402, 81410, 81412, 81450, 81453, 81455, 84000, 84205, 84210, 84219, 84220, 84223, 84224, 84300, 84303, 84305, 84310, 84320, 84322, 84323, 84325, 84326, 85000, 85300, 85306, 85310, 85317, 85318, 85320, 85330, 85335, 85337, 85340, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85355, 85360-nejpozději následující den po příchodu

-ostatní místa do 2 – 3 dnů po příchodu

Zásilky s celním obsahem: platí uvedený limit; v případě zdržení je v limitu adresátovi zasláno alespoň oznámení o příchodu zásilky.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

 

 

 

ČÍNA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00  m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, čínsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 7.

Limit pro dodání:

- Beijing, Guangzhou, Shanghai do dvou dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 - 11 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

DÁNSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst, včetně Grónska a Faerských ostrovů.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1*; francouzsky, anglicky nebo dánsky.

* Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na Faerské ostrovy a do Grónska.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Copenhagen nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

DŽIBUTSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 – 4, 6 a 7.

Limit pro dodání: do 1 – 6 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

EKVÁDOR

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; španělsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Quito nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

ESTONSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Tallinn nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

etiopie

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 – 7.

Limit pro dodání:

Addis Abeba, Africa Avenue, Africa Hall, ECA, Tana - nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 15 dní.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

FIDŽI

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Nejvyšší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání: do 2 – 4 dnů po příchodu.

Reklamace EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

FINSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek:1; anglicky, francouzsky, švédsky, nebo finsky.*

* Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na ostrovy Alandy.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: místa s kódy: 00011-21999, 23100-84101 do 2 dnů po příchodu.

- ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Platí od 1. ledna 2015

 

 

 


FRANCIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: místa s kódy 75000-75999, 92000-94999 - nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa na území Francie do 2 dnů po příchodu,

- Francouzské Antily, Réunion, Korsika, Nová Kaledonie, Mayotte, Francouzská Polynésie, Saint Pierre a Miquelon, Francouzská Guyana do 4 – 9 dnů

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

GABON

Zásilky lze adresovat jen do těchto míst:

Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, Lambarene, Mouila, Tchibanga, Makokou, Koula Moutou.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 4; francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání: Libreville následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 až 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíců od podání.

 

GHANA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Accra nejpozději do 2 dnů po příchodu,

-ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 90 dní od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 


GRENADA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání:

- St. George Grand Anse do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

GRUZIE

Zásilky lze adresovat do všech míst kromě území Abcházie a Jižní Osetie.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; anglicky, francouzsky, gruzínsky nebo rusky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Tbilisi nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 10 dní.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

GUINEA - BISSAU

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo portugalsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

HONGKONG

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky, anglicky nebo čínsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: nejpozději následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 2 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

Platí od 1. října 2015

 

 

CHILE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky, španělsky  nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: do 2 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

CHORVATSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- místa s kódy 10000-10110, 10700-10980 nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 až 3 dnů po příchodu.

 

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

INDIE

Zásilky nelze adresovat do míst s následujícími kódy:

110079-110999, 111001-120999, 121011-121999, 122005-122007, 122012-122014, 122019-122999, 123001-123999, 124001-124999, 125001-125999, 126001-126999, 127001-130999, 131001-131999, 132001-132999, 133001-133999, 134001-134999, 135001-135999, 136001-139999, 140001-140999, 141009, 141017-141999, 142001-142999, 143001-143999, 144015-144999, 145001-145999, 146001-146999, 147001-147999, 148001-148999, 149001-149999, 150001-150999, 151001-151999, 152001-152999, 153001-159999,

(pokračování na další straně)

Platí od 1. října 2013

 

 

 

(Indie - pokračování)

160001-160016, 160018-160999, 161001-170999, 171013-171999, 172001-175999, 176001-176060, 176062-176214, 176216-176999, 177001-179999, 600098-600999, 601001-603999, 604002-604999, 605001-605099, 605104-605106, 605110-605601, 605603-605999, 606001-624999, 625010, 625013, 625023-625999, 626001-681999, 682010, 682014, 682040-682999, 683001-694999, 695037, 695041-695999, 696001-699999, 700049-700052, 700057-700058, 700076-700083, 700109-700118, 700124-700999, 701001-733999, 734001-734099, 734102-734999, 735001-736999, 737001-737099, 737102-737999, 738001-750999, 751025-751029, 751032-751999, 752001-752999, 753015-753999, 754001-780999, 781002, 781033-781999, 782001, 790999,180002-180003, 180005-180999, 181001-200999, 201014-201299, 201304-201999, 202001-207999, 208018-208999, 209001-210999, 211015-211999, 212001-220999, 221003-221004, 221006, 221012-221999, 222001-225999, 226019, 226027-226999, 227001-247999, 248004,248011-248999, 249001-281999, 282011-282999, 283001-283999, 284004-284999, 285001-301999, 302007-302010, 302014, 302030-302031, 302034-302999, 303001-379999, 380003, 380010-380012, 380017, 380020, 380025, 380029-380049, 380053, 380056-380060, 380062-380999, 381001-394999, 395011-395999, 396001-399999, 400022-400024, 400038-400048, 400070-400089, 400105-400999, 401001-402999, 403003, 403007-403599, 403602-403999, 404001-410999, 411010, 411029, 411033, 411049-411050, 411053-411056, 411059-411999, 412001-451999, 452004, 452017-452999, 453001-461999, 462005-462006, 462009, 462012-462020, 462025-462029, 462033-462037, 462046-462999, 463001-473999, 474013-474019, 474021-474999, 475001-491999, 492002-492004, 492009-492999, 493001-499999, 500086-500999, 501001-501099, 501102-501999, 502001-516999, 517001-517499, 517502-517999, 518001-529999, 530006, 530010, 530019-530025, 530030-530042, 530049-530999, 531001-559999, 560031-560044, 560101-560999, 561001-569999, 570013, 570027-570999, 571001-599999, 600019, 600037, 600043-600080, 600095, 791001-791110, 791112-791999, 792001-792999, 793002-793999, 794001-794999, 795002-795999, 796002-796999, 797002-797999, 798001-798999, 799002-799999, 800027-800999, 801001-833999, 834007-834008, 834011-834999, 835001-899999, 900001-999999

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

(pokračování na další straně)

Platí od 1. července 2013

 

 

 

(Indie - pokračování)

 

Limit pro dodání:

- místa s kódy 110001-110078, 400001-400021, 400025-400037, 400049-400069, 400090-400104, 600001-600018, 600020-600036, 600038-600042, 600081-600094, 600096-600097, 700001-700048, 700053-700056, 700059-700075, 700084-700108, 700119-700123 do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 - 5 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

INDonésIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry:

délka, šířka a výška: 900 mm, nejdelší rozměr nesmí být delší než 600 mm; u svitků délka a dvojnásobek průměru max. 1040 mm, délka max. 900 mm.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: do 1 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.

 

 

ÍRÁN

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 – 4, 6 a 7.

Limit pro dodání: Teherán do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 až 5 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

IRSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

 

ITÁLIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1*; francouzsky nebo italsky.

* Povinnost připojit k zásilce celní prohlášky platí pouze pro zásilky adresované do obcí Livigna a Campione d`Italia, nebo části teritoriálních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí od Ponte Tresa k Porto Ceresio.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: do 3 dnů po příchodu.

V následujících místech jsou zásilky dodávány pouze v uvedených dnech:

Campitello Matese, Ponza - pondělí, pátek

Ventotene - pondělí, pátek

Giuliopoli - středa, pátek

Isola Salina, Vulcano - pátek

Tonale - úterý

Stromboli, Alicudi, Panarea - středa

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. ledna 2014

 

 

 

IZRAEL

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky, hebrejsky, arabsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 4 a 7.

Limit pro dodání:

- Tel Aviv-Yafo, Arad, Ashdod, Ashqelon, Bat Yam, Beer Sheva, Bene Beraq, Dimona, Gan Yavne, Gedera, Givatayim, Givat Shmuel, Haifa, Herzliyya, Hod Hasharon, Holon, Jerusalem, Kfar Saba, Lod, Nes Ziona, Netanya, Netivot, Ofaqim, Or Yehuda, Petah-Tiqwa, Qiryat Gat, Qiryat Malakhi, Qiryat Ono, Raanana, Ramat Gan, Ramat Hasharon, Ramla, Rehovot, Rishon Leziyyon, Savyyon, Shderot, Yahud, Yavne nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 – 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 4 hodiny.

Celní úřady jsou ve dnech 5 a 6 zavřeny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.

 

 

 

 

JAMAJKA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Kingston nejpozději následující den po příchodu

- ostatní místa do 3 až 7 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

JAPONSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, japonsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 7.

Limit pro dodání:

- 10-20 Tokyo, 53-55, 572, 574, 584, 585, 587, 593 Osaka, 520 Shiga, 600 Kyoto, 630 Nara, 640 Wakayama, 650, 651-00, 660 Hyogo - nejpozději následující den,

- ostatní místa do 2 – 6 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Celní úřady jsou o víkendu a svátcích zavřeny.

K zásilce, jejíž obsah má hodnotu vyšší než 200 000 YEN, tj. 49 050,- Kč, musí být povinně připojena kopie faktury.

Ke každé zásilce, která obsahuje zboží a vzorky, musí být připojeny dvě kopie faktury, a to bez ohledu na cenu obsahu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání

 

 

 

 

JEMEN

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; anglicky nebo arabsky.

Dodávání ve dnech 1 - 4, 6 a 7.

Limit pro dodání: Sana´a nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

Jihoafrická republika

Zásilky lze adresovat jen do míst s následujícími kódy:

Johannesburg 1400-1699, 1700-1799, 2000-2198; Pretoria 0001-0300; Vereeniging 1800-1990; Durban 3600-3652, 4000-4094, 4359, 4360; Cape Town 7405-7599, 7700-8018.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,00 m, součet délky a obvodu 2,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: do 2 až 8 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

JORDÁNSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, arabsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 – 4, 6 a 7.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin, při příchodu zásilky do 17:00 hodin budou doručeny ten samý den.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

KAJMANSKÉ OSTROVY

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 10 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,06 m, součet délky a obvodu 2,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Grand Cayman nejpozději následující den po příchodu,

-ostatní místa do 2 až 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 2 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

KANADA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Montreal nejpozději do 2 dnů,

- místa s kódem JOM, SOP, TOP, TOV, VOT, VOW, XOA-XOG, YOA, YOB do 7 - 9 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

KATAR

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, anglicky nebo arabsky.

Dodávání ve dnech 1 - 4 a 7.

Limit pro dodání: Doha nejpozději do 2 dnů po příchodu;

-ostatní místa do 3až 5 dnů po příchodu..

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 1 hodina.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

KAZACHSTÁN

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet dvou stran 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, rusky, anglicky nebo kazašsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: regiony Almaty (KZAPAC, KZRSSS, KZALAB) do 2 dnů po příchodu,

-ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin až 10 dní.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

KEŇA

Zásilky lze adresovat do všech míst kromě Marsabit HPO area a Moyale HPO area.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Nairobi nejpozději následující den po příchodu, ostatní místa do 2 – 7 dnů po příchodu.

Zásilky s obchodním zbožím: nutno připojit kopii faktury.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

KOLUMBIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání:

- Bogota do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 5 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

KOREJSKÁ REPUBLIKA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky, korejsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Soul nejpozději následující den po příchodu, ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

KOSTARIKA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Nejvyšší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: do 2 – 7 dnů po příchodu.

Reklamace EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíce od podání.

Platí od 1. října 2015

 

 

KUBA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 10 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky nebo španělsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Havana do 2 dnů po příchodu, ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

K zásilce, jejíž hmotnost převyšuje 5 kg nebo jejíž obsah má hodnotu vyšší než 100 CUC, tj. 1900,- Kč, musí být povinně připojena proforma, obchodní nebo kozulární faktura (potvrzena konzulem Kubánského velvyslanectví v ČR). Zásilky s hodnotou obsahu vyšší než 200 CUC budou vraceny zpět odesilateli.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.

KUVAJT

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, arabsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 4 a 7.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 2 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

KYPR

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání do 2 až 3 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

Kyrgyzstán

Zásilky nelze adresovat do regionů Doorot-Korgon of Osh a regionu Kazarman of Jalal-Abad.

Zásilky nelze adresovat  do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; anglicky, francouzsky nebo rusky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- Bishkek, Lebedinovka nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Platí od 1. ledna 2015

 

 

LESOTHO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Maseru 100-190 nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 1 hodina.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

Libanon

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 4; anglicky, arabsky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

Libye

Upozornění: z důvodu nevyhovující bezpečnostní situace v Libyi pozastavila Česká pošta, s.p., dočasně příjem všech druhů poštovních zásilek adresovaných do Libye.

Zásilky lze adresovat jen do následujících míst:

Tripoli, Beida,  Benghazi, Brak, Derna,  Garian, Ghadames, Ghat, Koms, Morzouk, Musrata, Sebha,  Sirt, Tobruk.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky, arabsky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 - 4 a 7.

Limit pro dodání: Tripoli, Garian, Koms, Musrata, Sirt následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 – 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

Platí od 1. července 2013

 

 

LITVA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Vilnius následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

LOTYŠSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Riga do 2 dnů po příchodu,

Ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

LUCEMBURSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

MACAO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,05 m, součet délky a obvodu 2,50 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky, čínsky nebo portugalsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

Madagaskar

Zásilky lze adresovat jen do následujících míst:

Antananarivo (včetně předměstí), Antsirabe, Antsiranana,  Fianarantsoa, Majunga, Morondava, Nossi-Be, Sainte-Marie, Tamatave, Tolagnaro, Tuléar.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Antananarivo nejpozději do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 - 4 dnů po příchodu.

Doručování na venkov se může prodloužit až o 2 dny.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 2 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

MAĎARSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání: Budapešť nejpozději následující den po příchodu,.

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

MAKEDONIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky, makedonsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Skopje následující den po příchodu,

-ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 3 hodiny.

Zásilky s obsahem mincí, bankovek, cenných papírů, cestovních šeků, platiny, zlata nebo stříbra zpracovaného i nezpracovaného, drahokamů, klenotů a ostatních cenných předmětů nejsou dovoleny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

Malajsie

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Kuala Lumpur následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 5 dnů

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Malawi

Zásilky lze adresovat do všech míst kromě:

Bilira, Chapananga, Chiromo, Choma, Engucwini, Mlowe, Mbalachanda, Chilowamatambe, Luwerezi.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Lilongwe nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.

MALEDIVY

Zásilky lze adresovat jen do následujících míst:

Male, Hulhule, Hulhu Male, K. Viligili,

Seenu Atol.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 – 4 a 7.

Limit pro dodání: Male následující den po příchodu,

- ostatní místa do 5 až 6 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

Platí od 1. července 2013

 

 

MALTA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

 

 

MAROKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky nebo arabsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Casablanca následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: dodání zásilek je závislé na době celního projednání.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

MAURICIUS

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

MEXIKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; španělsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání:

- Mexico City a místa s kódy:  52900-52999, 54000-54190, 54700-54769, 54800-54879, 55000-55599, 55700-55739, 57000-57999 do 3 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 4 – 7 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 96 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

 

Moldavsko

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 2,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky, anglicky, rumunsky nebo rusky.

Dodávání ve dnech 1 - 5. V sobotu a neděli se doručuje pouze v Kišiněvě.

Limit pro dodání:

- Kišiněv nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

MONAKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: do 2 - 4 dnů po příchodu na letiště Paris-Roissy.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

MONGOLSKO

Zásilky lze adresovat jen do míst s kódy: 11xxx-18xxx, 21060, 22070, 23110, 41100, 42010, 43080, 44100, 45040, 46080, 48090, 61020, 62160, 63080, 65130, 67120, 64090, 81090, 82080, 83120, 84140, 85160,

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; anglicky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- oblasti s kódy 11xxx-18xxx nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 3 – 7 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

mozambik

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky nebo portugalsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Maputo do dvou dnů po příchodu,

-  ostatní místa do 3 až 4 dnů po příchodu,

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

Myanmar

Zásilky lze adresovat jen do Yangonu a Nay Pyi Taw City.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6. Dodávání v sobotu pouze v Yangonu.

Limit pro dodání:

-Yangon nejpozději následující den po příchodu,

-ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 7 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

NĚMECKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1*; francouzsky, německy, anglicky nebo italsky.

* Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na ostrov Helgoland a území Büsingen.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

Nikaragua

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 4; anglicky, francouzsky nebo španělsky.

Dodávání ve dnech 1 -  6.

Limit pro dodání: Managua následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

 

NIZOZEMSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 2 - 6.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

NORSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky anglicky, dánsky, německy, norsky nebo švédsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

-Oslo nejpozději do 2 dnů po příchodu,

-ostatní místa do 3 - 8 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

 

 

NOVÝ ZÉLAND

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- velká města do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

U venkovských oblastí nutno tolerovat zpoždění.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 18 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 


PÁKISTÁN

Zásilky lze adresovat jen do následujících míst:

Karachi City 74000, 74200, 74400, 74600, 74700, 74800, 74900, 75600, B.Pur 63100, D.G.Khan 32200, Faisalabad 38000, Gujranwala 52250, Hyd 71000, Islamabad 44000, Peshwar 25000, Quetta 87300, R. Pindi 46000, R.Y.Khan 64200, Sialkot 51310, Sukkur 65200

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg

Nejvyšší přípustné rozměry: délka 1,5 m, součet délky a obvodu 3,00 m

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky

Dodávání ve dnech 1 - 6

Limit pro dodání: Karachi následující den po příchodu,

- ostatní místa do pěti dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 90 dnů od podání zásilky

 

PANAMA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky, anglicky nebo španělsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- Panama City nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodiny.

Adresátovi je zasláno avízo o příletu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

PAPUA – NOVÁ GUINEA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P. O. Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: do 3 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

 

 

1. května 2015

 

 

 

PARAGUAY

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, anglicky nebo španělsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Asunción nejpozději do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 8 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

PERU

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 4; španělsky, anglicky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání:

- Lima nejpozději do 2 dnů po příchodu,

-ostatní místa do 3 - 20 dnů po příchodu.

Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 6 hodin.

Celní úřady jsou v sobotu a v neděli zavřeny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

POLSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Varšava nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

PORTORIKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,52 m, součet délky a obvodu 2,74 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky, španělsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: do 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

 

 

 

PORTUGALSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst včetně ostrovů Azory a Madeira.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Lisboa nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

 

 

 

RAKOUSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- Vídeň následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

RUMUNSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Bukurešť nejpozději následující den po příchodu,

- Bacau, Brasov, Cluj, Konstanta, Craiova, Galati, Iasi, Ploiesti, Timisoara do 2 až 3 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 10 dnů po příchodu

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

 

RUSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst kromě:

Chaibucha and Yamsk 686440, Garmanda 686441, Gizhiga 686442, Tachtoyamsk 685922, Verchniyi paren 686433, Republika de Tchetchnya 364xxx a 366xxx.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky nebo rusky.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: 1. pásmo - do 2 dnů po příchodu,

 2. pásmo - do 3 až 4 dnů po příchodu,

 3. pásmo - do 4 až 7 dnů po příchodu,

 4. pásmo - do –7 až 8 dnů po příchodu,

 5. pásmo - do 8 - 9 dnů po příchodu,

 6. pásmo - do 9 - 10 dnů po příchodu,

 7. pásmo - do 10 - 11 dnů po příchodu,

 8. pásmo - do 11 - 14 dnů po příchodu.

Zařazení míst do jednotlivých pásem je v seznamu (viz níže).

Doručení zásilek pro venkov může být delší ještě o 2 - 3 dny.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 72 hodin.

Celní úřady jsou v sobotu a v neděli zavřeny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

(pokračování na dalších stránkách)

 

Platí od 1. července 2013

 

 

Rozdělení do pásem pro potřeby dodání:

1. pásmo: Moskva 101000-130980; St. Petersburg 190000-200995;

2. pásmo: Moskevský region 140000-144012; Mytishi 145101-145117; Yaroslavl 15000-150066,

                   150700-150999; Ivanovo 153000-153051, 153700-153999; Kostroma 156000-156029,

                   156961-156999; Ukhta 169300-169379; Tver 170000-170100, 170700-170978;

                   Smolensk 214000-214099, 214700-214962; Kaliningrad 236000-236989; Bryansk 241000-

                   241050, 241700-241991; Kaluga 248000-248921, 248950-248970; Tula 300000-300999;

                   Orel 302000-302500, 302700-302961; Kursk 305000-305048; Belgorod 308000-308099,

                   308700-308991; Rostov na Donu 344000-344999; Krasnodar 350000-350999;

                   Sochi 354000-354399; Stavropol 355000-355899; Miniralnye Vody 357200-357270;

                   Vladikavkaz 362000-362911; Makhachkala 367000-367999, Ryazan 390000-390099,

                   390700-390972; Tambov 392000-392038, 392700-392999; Voronezh 394000-394964;

                   Lipetsk 398000-398070, 398700-398999; Volgograd 400000-400970; Saratov 410000-

                   410086, 410507, 410700-410999; Astrakhan 414000-414999; Kazan 420000-421992;

                   Yoshkar-Ola 424000-424913, 424918-424999; Izhevsk 426000-426999; Saransk 430000-

                   430950; Penza 440000-440072, 440700-440999; Samara 443000-443125, 443700-443989;

                   Ufa 450000-450999; Chelyabinsk 454000-454899, 454960-454999, 455000-455051;

                   Magnitogorsk 455999; Orenburg 460000-460058, 460700-460999; Vladimir 600000-600999;

                    Nizhniy Novgorod 603000-603998; Perm 614000-614999; Ekaterinburg 620000-620999;

                   Salekhard 629000-629100, 629885-629965; Tumen 625000-625500, 625700-625991;

(pokračování na další straně)

Platí od 1. července 2013

 

 

 

                   Khanty-Mansiysk 628000-628013, 628700-628950; Surgut 628400-628422; Nizhnevartovsk

                   628600-628629; Novy Urengoy 629300-629307; Noyabyrsk 629800-629811;

                   Novosibirsk 630000-630201, 630700, 630880-630993; Tomsk 63400-634069, 634880-634971;

                   Omsk 644000-644971; Kemerovo 650000-650999; Novokuznetsk 654000-654150;

                   Barnaul 656000-656999; Arkhangelsk 163999; Naryan-Mar 166000-166700, 166970;

                   Syktyvkar 167000-167999; Velikiy Novgorod 173999; Pskov 180099; Murmansk 183000;

                   Petrozavodsk 185000; St. Petersburg region 187000-188992

 

3. pásmo: Anapa 353417-353459; Novorossiysk 353900-353999; Elista 358000-358903; Nalchik 360000- 360904; Grozny 364000-364700, 366000; Cherkessk 369000-369015, 369700-369999;

                    Cheboksary 428000-428999; Tolyatti 445000-445092; Kirov 610000-610999; Norilsk 663300-663345; Ulan-Ude 670000-670999; Chita 672000-672051, 672880672999; Yakutsk 677000- 677999; Khabarovsk 680000-680099, 680880-680999; Petropavlovsk-Kamchatsky 683000-683982;

                    Magadan 685000-685961; Vladivostok 690000-690992, Yuzhno-Sakhalinsk 693000-693970;

                    Vologda 160999

 

4. pásmo: Yaroslavl region 150501-150564, 152000-152990; Kostroma region 156510-156901,157000-

                      157998; Usinsk 169710-169712; Vorkuta 169900-169999; Tver region 170502-170562,

                      171040-172899; Murmansk region 184001-184716; Kostomuksha 186930-186942;

                      Smolensk region 214501-214580, 215002-216799; Kaliningrad region 238000-238769;

                      Bryansk region 241500-241560, 242017-243677; Kaluga region 248926, 249000-249968;

                   Tula region 301000-301997; Orel region 302501-302546, 303002-303995; Kursk region 305501-       305545, 306000-307939; Belgorod region 308501-308599, 309000-309999; Rostov region 346000-347949,

(pokračování na další straně)

Platí od 1. července 2013

 

 

 

                   Krasnodar territory352000-353416, 353460-353899; Stavropol territory 356000-

                      357199, 357300-357981; North Ossetia-Alania Republic 363001-363760; Maykop 385000-385099,

                      385799-385899; Ryazan region 390502-390550, 39100-391999; Tambov region 392502-392564,

                      393000-393996; Voronezh region 396002-397985; Lipetsk region 398501-398560, 399000-399959;

                      Volgograd region 403000-404622; Saratov region 410502-410506, 410508-410540, 412001-413965;

                      Astrakhan region 416009-416550; Tatarstan republic 422000-423993; Mari El republic 424915,

                      425000-425595; Udmurtia republic 427000-427997; Mordoviya republic 431021-431914;

                      Ulyanovsk 432000-432099; Penza region 440100-440699, 442000-442965; Samara region 443520-

                      443548, 445093-446981; Republic of Bashkortostan 452000-453889; Chelyabinsk region 454901-

                      454930, 455052-455998, 456000-457696; Orenburg region 460500-460599, 461000-462895;

                   Vladimir region 601001-602359; Nizhniy Novgorod region 606000-607957; Perm region 617000-

                      619683; Sverdlovsk region 622000-624999; Nadym 629730-629763; Strezhevoy 634878,

                      636780-636789; Kurgan 640000-640961; Omsk region 646001-646992; Dudinka 647000-647005,

                      647501-647506; Gorno-Altaysk 649000-649007, 649700; Kemerovo region 652010-653999,

                      654151-654261; Abakan 655000-655022, 655961-655966; Blagoveschensk 675000-675827, 675829-675999; Novgorod region 173501-173535, 174150-175475; Velikiy Novgorod region       173000-173025, 173700-173998; Pskov region 180000-180009, 180502-180569, 180700-180961,

181000-182933; Murmansk region 183001-183985

 

(pokračování na další straně)

 

Platí od 1. července 2013

 

 

 

 

5.pásmo    :  Ivanovo region 153502-153550, 155000-155938; Kalmykia republic 359001-359469,

                       Kabardino-Balkaria republic 361009-361823; Dagestan republic 368000-368998; Karachaevo-

                       Cherkessia republic 369100-369429; Nazran 386100-386106, 386700, 386899; Chuvashia republic

                       429020-429965; Kirov region 612010-613999; Tumen region 625501-625551, 626011-627769;

                       Khanty-Mansiysk area 628100-628399, 628423-628599, 628630-628690; Yamalo-Nenetsky area

                       629308-629729, 629764-629799, 629812-629880; Novosibirsk region 630500-630559, 630833,

                       632071-633654; Tomsk region 634501-634877,636000-636779,636790-636955;

                       Krasnoyarsk region 648000-648594, 662010-663299, 663346-663981; Altay region 658000-659909;

                       Irkutsk region 665000-666960, 669000-669522; Kyzyl 667000-667099, 667950-667999,

Zabaykalye territory 672512-672840, 673000-674698, 687000-687599; Mirny 678170-678179,          Neryungri 678960-678999; Birobidzhan 679000-679099, 679100-679699; Elizovo 684000-684007, 684039, Anadyr 689000-689099, Kholmsk 694620-694689; Vologda region 160000-160034,

160501-160561, 160700, 160838-160860, 161050-162969; Arkhangelsk region 163000-163100,

163502-163580, 163700-163999, 164000-165792; Nenetskiy area 166702-166750,

Republic of Komi 168020-169299, 169380-169709, 169713-169899; Petrozavodsk region 185001-185099, 185900-

185999; Republic of Kareliya 185501-185899, 186000-186929, 186943186985

(pokračování na další straně)

 

Platí od 1. července 2013

 

 

 

6.pásmo:  Republic of Adygeya 685100-385798; Ulyanovsk region 433000-433999; Kurgan region 641000-

                       641988; Republic of Khakassia 655100-655799; Republic of Buryatiya 671001-671959; Tynda

                       675828, 676264-676296; Sakha republic (Yakutia) 678000-678169, 678180-678959;

                    Khabarovsk territory 680501-680799, 681000-682992, Kamchatka territory 684008-684038,

684040-684500, 688000-688902; Magadan region 686050-686442; Primorye territory 692001-692998; Sakhalin region 694001-694619, 694690-694929

 

7.pásmo:  Ingushetia republic 386000-386099, 386107-386699; Taymyrskiy area 647006-647500,

Republic of Altay 649100-649497, 649740-649810, Republic of Tyva 667100-667949, 668000-668999; Amur region 676000-676263, 676297-676999

 

8.pásmo:  Baykonur 468320-468700; Evreyskay area 679700-679950; Chukotka distrikt 689100-689700

 

 

 

 

 

RWANDA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:  Kigali nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 2 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

ŘECKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky, francouzsky nebo řecky.

* Povinnost připojit k zásilce celní prohlášky platí pouze pro zásilky adresované na horu Athos.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: Atény, Pireus nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

SALVADOR

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky, francouzsky nebo španělsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- San Salvador, San Marcos, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque nejpozději následující den po příchodu.

- ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 


SAN MARINO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,00 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Limit pro dodání: do 3 dnů po příchodu zásilky na letiště v Římě.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Platí od 1. ledna 2014

 

 

SAUDSKÁ ARÁBIE

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 3, 6 a 7.

Limit pro dodání:

- Rijád nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 – 5 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

SINGAPUR

Zásilky lze adresovat do všech míst na pevnině a na ostrovy Sentosa a Jurong.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: nejpozději následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 5 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

SINT MAARTEN

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky nebo nizozemsky.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Zásilky s obsahem obchodního zboží: nutno připojit kopii faktury.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

SLOVENSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

 

 

SLOVINSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

 

 

Spojené arabské emiráty

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky nebo arabsky.

Dodávání ve dnech 1 - 4, 6 a 7.

Limit pro dodání: Dubaj nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 až 6 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

 

 

Platí od 1. července 2013

 

 

 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Zásilky lze adresovat do všech míst kromě míst s kódy:

00000-00500, 03308-03430, 03610-03739, 34000-34600, 34798-34944, 41863-42000, 42789-43000, 51657-52000, 52810-53000, 55189-55300, 56764-56900, 57800-58000, 58857-59000, 64200-64400, 64875-64998, 69368-70000, 81659-82000, 83878-84000, 84792-85000, 85776-85900, 86055-86300, 86557-87000, 88596-88900, 89884-90000, 96200-96699, 96799, 96898, 96900-96999, 98688-98800, 09000-09899.09000-09899, 34000-34999, 96200-96699; Guam, Palau, Micronesia, Mariana Island, Marshall Island 96900-96999; Američan Samoa 96799; Wake Island 96898.

 

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,52 m, součet délky a obvodu 2,74 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky.

 

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: do 2 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

 

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

SRBSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst kromě míst s kódy: 38000 - 38999

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, chorvatsky, makedonsky, slovinsky nebo srbsky.

 

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: dokumenty do 2 dnů po příchodu, zboží do 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: v uvedeném limitu je adresátovi zasláno oznámení o příchodu zásilky.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

 

Srí Lanka

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Colombo nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 – 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 1 hodina.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání

 

Svatý kryštof a nevis

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky.

Dodávaní ve dnech 1 -  5.

Limit pro dodání: následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 1 hodina.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

ŠPANĚLSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1*; francouzsky nebo španělsky.  Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na území Ceuty, Melilly a na Kanárské ostrovy.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: do 2 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Platí od 1. dubna 2018

 

 

 

ŠVÉDSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

ŠVÝCARSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky, italsky nebo německy.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: Zurich nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 2 hodiny.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

TÁDŽIKISTÁN

Zásilky lze adresovat jen do míst s kódy: 734000, 735000, 735020, 735021, 735100, 735103, 735120, 735140, 735400, 735411, 735412, 735417, 735418, 735450, 735470, 735690, 735730, 735750, 736000, 736600,

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky nebo rusky.

 

Dodávání ve dnech 1, 3 a 5.

Limit pro dodání: do 2 - 8 dnů po příchodu do Moskvy.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

 

TAIWAN

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky, anglicky nebo čínsky.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: nejpozději následující den po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Tanzánie

Zásilky lze adresovat do všech míst kromě:

Kimamba, Mafia, Mbamba Bay, Mufindi, Oldean, Utete.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- Dar Es Salaam, Ilala, Kinondoni, Kurasini, Oysterbay, Songea, Temeke, U/hill, nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 6 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

 

THAJSKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; francouzsky, anglicky nebo thajsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6. V neděli se doručuje pouze v Bangkoku.

Limit pro dodání:

- 10100-10120, 10140-10260, 10510-10530 Bangkok, 10130, 10270-10290 Samut Prakan a 11000, 11120-11130 Nonthaburi nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 - 3 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Platí od 1. července 2013

 

 

TUNISKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky nebo arabsky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání: nejpozději následující den po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedený limit + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 6 měsíců od podání.

TURECKO

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 3; francouzsky, anglicky, německy nebo turecky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Istanbul, Afyon, Antalya, Izmir, Kayseri, Tekirdag, Trabzon, Samsun  nejpozději do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 až 8 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 5 dní.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

UGANDA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání:

- Kampala do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 4 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 1 měsíce od podání.

UKRAJINA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky nebo anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Kyjev do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 - 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.

Platí od 1. října 2015

 

 

URUGUAY

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,05 m, součet délky a obvodu 2,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; španělsky nebo francouzsky.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání:

- Montevideo 11000 - 12900 do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 – 5 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 24 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání

uzbekistán

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; francouzsky nebo rusky.

Dodávání ve dnech 1 – 6.

Limit pro dodání:

- Taškent následující den po příchodu,

- ostatní místa do 3 až 8 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 15 dní.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 2 měsíců od podání.

 

VELKÁ BRITÁNIE a Severní Irsko

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky nelze adresovat do P.O.Boxu.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1*; anglicky nebo francouzsky.

*) Povinnost připojit k zásilce celní prohlášku platí pouze pro zásilky adresované na Normanské ostrovy (Jersey,  Guernsey, Aldenrey, Sark, Herm a Jethou).

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 - 5.

Limit pro dodání:

- Londýn do 2 dnů po příchodu,

- ostatní místa do 3 - 7 dnů po příchodu.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

Platí od 1. ledna 2014

 

 

VENEZUELA

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Nejvyšší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Dodávání ve dnech 1 – 5.

Limit pro dodání: do 2 dnů po příchodu.

Reklamace EMS jsou přijímány nejpozději do 12 měsíce od podání.

Vietnam

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 30 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 1,50 m, součet délky a obvodu 3,00 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 1; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 7.

Limit pro dodání:

- 100915 Hanoi, 700915 Ho Chi Minh nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 až 6 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: nutno tolerovat zpoždění.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 4 měsíců od podání.

 

Zimbabwe

Zásilky lze adresovat do všech míst.

Zásilky lze adresovat do P.O.Boxu.

Nejvyšší přípustná hmotnost: 20 kg.

Největší přípustné rozměry: délka 0,90 m, obvod 0,60 m.

Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek: 2; anglicky.

Dodávání ve dnech 1 - 6.

Limit pro dodání:

- Harare nejpozději následující den po příchodu,

- ostatní místa do 2 až 4 dnů po příchodu.

Zásilky s celním obsahem: uvedené limity + 48 hodin.

Reklamace zásilek EMS jsou přijímány nejpozději do 3 měsíců od podání.

 

Vysvětlivky:

Dodávání ve dnech 1 – 4 = dodávání ve dnech pondělí až čtvrtek.

Dodávání ve dnech 1 – 4, 6 a 7  = dodávání ve dnech pondělí až čtvrtek, sobota a neděle.

Dodávání ve dnech 1 – 4 a 7 = dodávání ve dnech pondělí až čtvrtek a neděle.

Dodávání ve dnech 1 – 5 = dodávání ve dnech pondělí až pátek.

Dodávání ve dnech 1 – 6 = dodávání ve dnech pondělí až sobota..

Dodávání ve dnech 1 – 7 = dodávání ve dnech pondělí až neděle.

Příchod = příchod zásilky k vyměňovací poště v zemi určení.

 

Platí od 1. ledna 2015

 

 

 

Příloha č. 2

 

Zvláštní obaly

(Článek RL 128 Řádu listovních zásilek)

 

1.

Skleněné předměty nebo jiné křehké věci musejí být zabaleny v odolné krabici vyplněné vhodnou ochrannou látkou. Za přepravy musí být zabráněno jakémukoli tření nebo nárazům předmětů mezi sebou i mezi předměty a stěnami krabice.

 

2.

Kapaliny a snadno zkapalnitelné látky musejí být uzavřeny v dokonale nepropustných nádobách. Každá nádoba musí být vložena do zvláštní odolné krabice vyplněné vhodnou ochrannou látkou v dostatečném množství, aby se do ní v případě rozbití nádoby mohla vsáknout tekutina. Víko krabice musí být upevněno tak, aby se nemohlo snadno uvolnit.

 

3.

Těžko rozpustné mastné látky, jako masti, měkké mýdlo, pryskyřice atd., jakož i vajíčka bource morušového, jejichž přeprava je méně problematická, musejí být uzavřeny v prvním obalu (krabici, plátěném pytlíku, plastickém obalu atd.), který je pak vložen do dostatečně odolné krabice zabraňující unikání obsahu.

 

4.

Suché barvicí prášky, jako anilínová modř, jsou dovoleny jen v dokonale nepropustných kovových krabicích, jež jsou dále vloženy do odolných krabic s vhodnou savou a ochrannou látkou v prostoru mezi oběma obaly.

 

5.

Suché nebarvicí prášky musejí být umístěny do odolných schrán (krabice, pytle). Tyto schrány musejí být vloženy do pevné krabice.

 

6.

Živé včely, mouchy čeledi Drosophilidae (octomilky), pijavice a cizopasníci musejí být v krabicích upravených tak, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.

 

7.

Pro věci z jednoho kusu, jako jsou kusy dřeva, kovu atd., které se podle obchodních zvyklostí nebalí, se nepožaduje obal. V takovém případě se musí adresa adresáta vyznačit přímo na daném předmětu.

 

 

Platí od 1. května 2014

 

 

Příloha č. 3

 

Seznam zemí, do kterých není nutné k zásilkám EMS

připojovat celní prohlášky

 

Belgie

Bulharsko

Dánsko (s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska)

Estonsko

Finsko (s výjimkou ostrova Alandy)

Francie

Chorvatsko

Irsko (kromě Severního Irska – viz Velká Británie a Severní Irsko)

Itálie (s výjimkou obcí Livigna a Campione d´Italia a části teritoriálních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí od Ponte Tresa k Porto Ceresio)

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Monako

Německo (s výjimkou ostrova Helgoland a území Bűsingenu)

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

Řecko (s výjimkou hory Athos)

San Marino

Slovensko

Slovinsko

Španělsko (s výjimkou území Ceuta, Melilla a Kanárské ostrovy)

Švédsko

Velká Británie a Severní Irsko (s výjimkou Normanských ostrovů, tj. ostrovů Jersey, Guernsey, Aldenrey, Sark, Herm a Jethou)

 

 

 

Platí od 1. ledna 2014

 

 

 

Česká pošta, s.p.

Poštovní podmínky služby

 

OBCHODNÍ BALÍK DO ZAHRANIČÍ

 

Úvodní ustanovení

1.

Česká pošta, s.p. (dále jen „podnik“) poskytuje podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), službu „Obchodní balík do zahraničí“. V záležitostech, které nejsou upraveny Poštovními podmínkami služby Obchodní balík do zahraničí (dále jen „podmínky“), se postupuje podle Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby (dále jen „Základní poštovní podmínky“).

 

2.

Podnik přijímá poštovní zásilky jako Obchodní balík do zahraničí (dále jen „zásilka“) v provozovnách označených podnikovým logem (dále jen „pošta“), nebo prostřednictvím pověřených zaměstnanců v místě dohodnutém s odesílatelem v písemné dohodě.

Informace o poštách, na kterých lze podat zásilky, je k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99.

Obsah zásilky

3.

Obsahem zásilky nesmějí být  věci uvedené v čl. 102 odst. 2 a 4 Základních poštovních podmínek České pošty, s.p.. Věci uvedené v čl. 102 odst. 3 Základních poštovních podmínek České pošty, s.p.  mohou být obsahem zásilky při dodržení podmínek uvedených v tomto článku.

Platí od 25. května 2018

 

 

Balení zásilky

 

 

 

4.

Poštovní zásilka musí být zabalena způsobem upraveným v čl. 103 Základních poštovních podmínek.

 

            Popis služby

 

            5.

            Podání zásilky podnik stvrzuje. Zásilka je dodána jen za podmínky, že příjemce její převzetí potvrdí.

             

            6.

Zásilky lze adresovat jen do zemí určení, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1 k těmto podmínkám. Zásilky lze adresovat do všech míst v těchto zemích.

 

            7.

            Podáním zásilky vzniká podniku závazek odeslat zásilku do země určení nejrychlejším možným způsobem a zajistit, aby zahraniční provozovatel, který se na poskytnutí poštovní služby podílí (dále jen „zahraniční pošta“), dodal zásilku adresátovi, případně jinému příjemci ve lhůtě uvedené pro jednotlivé země určení v Příloze č. 1 k těmto podmínkám (dále jen „stanovená lhůta“), přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni podání. Do stanovené lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu, dny pracovního volna a svátky uznávané v zemi určení.

             

            8.

            Stanovená lhůta uvedená v bodě 7 se považuje za dodrženou i v případě, že zahraniční pošta v uvedené stanovené lhůtě adresáta k převzetí zásilky vyzvala nebo zásilku v této lhůtě připravila k vyzvednutí na poště. Dojde-li k podání zásilky později než v čase, který podnik k tomuto účelu vyhlásil (mezní čas pro podání), nebo v den pracovního volna, v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, za den podání se pro účely stanovené lhůty podle bodu 7 považuje následující pracovní den, ve kterém je možno u téže pošty nebo u téhož pověřeného pracovníka o poštovní službu požádat. Za škodu vzniklou poškozením zásilky, jejíž příčinou bylo nedodržení této lhůty, podnik odpovídá.

             

Platí od 25. května 2018

 

 

            9.

            Nejvyšší dovolená hmotnost zásilky je 30 kg. Hmotnost zásilky se při podání zjišťuje nejméně s přesností na 100 g.

             

            10.

            Nejmenší rozměry zásilky jsou 21,5 x 15,5 cm. Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.

             

 

Pro rozměry zásilek adresovaných do Francie, Itálie a Německa platí odchylky, které jsou uvedeny u příslušných zemí v Příloze č. 1 k těmto podmínkám.

 

11.

Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek Neskladné), jestliže:

a)

délka nejdelší strany zásilky přesahuje 120 cm, nebo

b)

součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm, nebo

c)

zásilka nemá pravoúhlý tvar.

 

11a.

Odesílatel nehradí cenu za službu, jestliže se zahraniční adresát zavázal zahraničnímu provozovateli, že ji uhradí po dodání zásilky. V takovém případě lze zásilku adresovanou do zemí uvedených v příloze č. 2 podat jako odpovědní zásilku.

 

12.

Odesílatel nemůže zvolit žádné doplňkové služby s výjimkou doplňkové služby „Bezdokladová dobírka“ v případě zásilek adresovaných na Slovensko. Podmínky poskytnutí doplňkové služby „Bezdokladová dobírka“ jsou uvedeny v bodě 17.

 

13.

Odesílatel opatří zásilku adresním štítkem s logem služby, který mu vydá podnik. V případě odpovědní zásilky adresní štítek obdrží odesílatel od adresáta odpovědní zásilky. Vyplněný adresní štítek umístí odesílatel na největší plochu zásilky (dále jen „adresní strana“). Neumožňuje-li povrch zásilky nalepení adresního štítku, umístí jej odesílatel na adresní vlaječku, kterou připojí k zásilce.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

14.

V případě, že zásilka je adresována mimo celní a daňová území Evropské unie nebo do Švýcarska, Norska a Islandu, je odesílatel povinen vyplnit celní prohlášku CN-23, kterou mu vydá pošta. Celní prohláška CN-23 musí být vyplněna podle předtisku, v počtu a v některém z jazyků uvedených u příslušné země v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky. Odesílatel je povinen připojit další doklady (faktury, Vývozní doprovodný doklad apod.), pokud je české nebo zahraniční celní úřady vyžadují.

 

15.

Celní prohlášku CN-23 podle bodu 14 a další doklady odesílatel vloží do fóliové obálky, kterou umístí na adresní stranu tak, aby nebyl přelepen adresní štítek, podací nálepka a další nálepky a poznámky. Pokud na adresní straně není místo pro umístění obálky, umístí ji na boční stranu. Fóliovou obálku vydá odesílateli podnik.

Podnik neodpovídá za jakékoliv důsledky rozhodnutí českého nebo zahraničního celního úřadu.

 

16.

Podá-li odesílatel zásilku adresovanou do zemí určení uvedených v bodě 14 bez toho, že by byla předem celně projednána, zmocňuje tím podnik, aby ho při celním řízení v České republice zastoupil. Je-li obsahem zásilky zboží obchodního charakteru, zásilka musí být před podáním celně projednána.

 

 

 

Doplňkové služby

 

17.

„Bezdokladová dobírka“

Odesílatel zásilky může požádat, aby zahraniční provozovatel při dodání zásilky vybral od příjemce stanovenou peněžní částku (dále jen „dobírková částka“). O tuto doplňkovou službu je možné požádat jen v případě zásilky adresované na Slovensko při současném splnění následujících podmínek:

-

odesílatel předá údaje o podávaných zásilkách ve formě datového souboru, a zároveň

-

odesílatel má s podnikem uzavřenou zvláštní dohodu o výplatě dobírkové částky bez použití dokladu pro výplatu vybrané peněžní částky, a zároveň

-

odesílatel vlastní bankovní účet vedený na Slovensku v EUR.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

 

Zásilky s doplňkovou službou „Bezdokladová dobírka“ se podávají bez použití dokladu pro výplatu dobírkové částky. Odesílatel označí zásilku nálepkou, popř. poznámkou „Bezdokladová dobírka“.

Odesílatel uvede na adresní štítek výši dobírkové částky, a to nejvýše 4000 EUR. Dobírková částka může znít na dvě desetinná místa měny EUR. Prázdná místa vedle údaje o dobírkové částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat.

Za vybranou dobírkovou částku podnik odpovídá odesílateli zásilky. Podnik je povinen vyplatit dobírkovou částku i v případě, že při dodání poštovní zásilky byla od příjemce vybrána částka nižší, nebo že nebyla vybrána vůbec.

Při použití bezdokladové dobírky bude zahraniční poštou vybraná dobírková částka připsána na účet adresáta dobírkové částky obvykle do tří pracovních dnů po jejím vybrání od příjemce.

Podání zásilky

 

18.

Zásilka se považuje za podanou okamžikem, kdy ji podnik od odesílatele převzal a stvrdil její převzetí. Podnik je oprávněn požadovat, aby odesílatel prokázal, že úprava zásilky vyhovuje stanoveným podmínkám, není však povinen zjišťovat, zda odesílatel všechny podmínky dodržel.

 

19.

Podání zásilky podnik stvrzuje na podací stvrzence, která má formu stanovenou podnikem. Jako podací stvrzenku nelze použít podací arch ve formě papírového dokumentu. V případě podání odpovědní zásilky podle bodu 11a je podací stvrzenka součástí adresního štítku. Podací stvrzenku odesílatel oddělí od adresního štítku před jeho nalepením na zásilku. 

Podací stvrzenku vyplněnou podle předtisku odesílatel předloží společně se zásilkou, které se týká.

 

 

 

Platí od 25. května 2018

 

 

20.

Podnik si vyhrazuje právo opravit údaj odesílatele o hmotnosti, pokud zjistí rozdíl mezi údajem odesílatele a skutečnou hmotností. Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu poštovní služby, odesílatel a podnik si vyrovnají takto vzniklé rozdíly.

 

21.

Ceny, za něž je služba poskytována, a ceny příplatků jsou uvedeny v Ceníku. Cena se hradí při podání v hotovosti, pokud nebyl sjednán jiný způsob úhrady.

 

Odstoupení od smlouvy

 

22.

Zjistí-li podnik po podání poštovní zásilky, že její obsah není dovolen, že nebyly dodrženy zvláštní podmínky podle čl. 102 odst. 3 Základních poštovních podmínek, že způsob jejího balení neodpovídá ustanovení čl. 4 nebo, že nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené smlouvou, je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a poštovní zásilku vrátit odesílateli, případně odesílatele vyzvat, aby si poštovní zásilku převzal zpět na místě určeném podnikem. Dodatečné náklady na úkony k tomu potřebné hradí odesílatel.

 

Dodání zásilky

 

23.

Zásilku dodá zahraniční pošta podle podmínek platných v zemi určení v den podání zásilky.

 

24.

Zahraniční pošta dodá zásilku v místě určeném v adrese, nebo ji v případě, že pokus o dodání nebude úspěšný, uloží na poště. Zásilky se ukládají po dobu uvedenou u příslušné země v Příloze č. 1 k těmto podmínkám.

 

25.

Podnik neodpovídá za nedodržení stanovené lhůty ve smyslu bodu 7, nedodržel-li odesílatel některou ze stanovených podmínek služby.

 

26.

Zásilku, kterou se nepodařilo dodat, zahraniční pošta vrátí zpět odesílateli zpravidla následující pracovní den po zjištění nedoručitelnosti, nebo po uplynutí lhůty pro vyzvednutí zásilky.

Pro vracené zásilky stanovená lhůta podle bodu 7 neplatí.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

 

 

Vrácení ceny nebo její části

 

27.

Jestliže bylo zjištěno, že v důsledku ztráty, úplného úbytku nebo úplného zničení obsahu zásilky vznikla podniku povinnost vyplatit náhradu škody, podnik vrátí uhrazenou cenu.

Prokáže-li se, že z příčin na straně podniku nebo zahraniční pošty nebyla dodržena stanovená lhůta ve smyslu bodu 7, podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou, která by byla zaplacena podle Ceníku v den podání v případě, že by zásilka byla podána jako prioritní standardní balík.

 

 

Při záporném rozdílu nárok na vrácení rozdílu ceny zaniká. Podavatel (plátce DPH) požadující opravný daňový doklad na vrácení ceny za službu, předloží též původní daňový doklad, který obdržel při podání zásilky.

 

 

Reklamace a náhrada škody

 

28.

Odesílatel si může vyžádat telefonicky informaci o dodání nebo důvodu uložení zásilky v dispečinku datového centra podniku, a to počínaje 10. hodinou následujícího pracovního dne po stanovené lhůtě ve smyslu bodu 7. Tyto informace lze získat i na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz). O telefonickou informaci lze požádat nejpozději do jednoho měsíce od podání.

 

29.

Podnik odpovídá jen za škodu způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky. Podnik hradí jen skutečnou škodu, a to až do výše 450 DTS při přepočtu na českou měnu v den podání zásilky.

Náhradu škody za ztrátu, poškození nebo úbytek vyplácí podnik v penězích v platné české měně.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

30.

Odesílatel může ve lhůtě šesti měsíců ode dne podání zásilky u kterékoliv pošty reklamovat dodání zásilky. Na základě reklamace podnik ve spolupráci se zahraniční poštou zjistí, zda a jak byla zásilka v zahraničí dodána. Podnik nezkoumá totožnost ani způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem odesílatele uplatňuje. Podnik přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží podací stvrzenku podle bodu  19.

 

31.

Podnik projedná náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu u zásilky

a)

dodané v zahraničí jen za podmínky, že adresát reklamuje u zahraniční pošty škodu při jejím převzetí,

b)

u zásilky vrácené zpět odesílateli jen za podmínky, že odesílatel uplatní reklamaci poškození nebo úbytku obsahu zásilky; pokud byla poštovní zásilka při vrácení vydána jinému příjemci než odesílateli, reklamovat může také tento příjemce.

 

Dodatečná reklamace může být uplatněna u kterékoliv pošty do dvou pracovních dnů po dodání vrácené zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

Na základě reklamace podnik ve spolupráci se zahraničním provozovatelem zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození nebo úbytku obsahu zásilky došlo.

32.

Právo na náhradu škody za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky má jen odesílatel. V případě odpovědní zásilky má právo na náhradu škody za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pouze adresát.

Odesílatel nemůže své právo na náhradu škody postoupit jiné osobě.

 

33.

Odesílatel je oprávněn požadovat, aby náhrada škody byla vyplacena jiné jím určené osobě nebo byla vyplacena převodem na jím určený účet v České republice. Podnik není povinen vyplatit náhradu škody v zahraničí.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

34.

Rozsah odpovědnosti podniku za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb je stanoven v čl. 145 Základnícj poštovních podmínek.

 

35.

Při reklamaci nebo uplatnění nároku na náhradu škody se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek. Není-li dohodnuto jinak,  vyřídí podnik reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění reklamace.

 

36.

Při úschově zásilky, při jejím otevření, při jejím zničení nebo při jejím prodeji podnik postupuje obdobně podle Základních poštovních podmínek.

 

Řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy

 

37.

Pokud podnik nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění.

 

Informace o zpracování osobních údajů

38.

Podnik je při poskytování poštovních služeb správcem osobních údajů. Podnik zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek, a to výhradně pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, poskytované podnikem podle zákona o poštovních službách. Jedná se o osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně také e-mail a telefon a další osobní údaje, pakliže jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavíraná mezi podnikem a osobou tyto údaje poskytující. V dílčích případech je titulem pro zpracování osobních údajů jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů podniku, odesílatele či adresáta (např. pro reklamační účely).

 

39.

Osobní údaje odesílatele a adresáta, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 

Platí od 25. května 2018

 

 

40.

Odesílatel, coby osoba poskytující podniku osobní údaje, je oprávněn předat podniku pouze ty osobní údaje, ve vztahu k nimž je v postavení správce osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže podnik poskytnout poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž je poskytnutí osobních údajů v těchto poštovních podmínkách vyžadováno.

 

41.

Osobní údaje uvedené v poštovní adrese adresáta nebo odesílatele podle bodu 13 a (nebo) čl. 4 Základních poštovních podmínek podnik zpracovává za účelem dodání nebo vrácení poštovní zásilky.

Osobní údaje uvedené v datovém souboru podle bodu 17 podnik zpracovává za účelem výběru a dodání vybrané dobírkové částky.

Na poskytnutý e-mail nebo telefonní číslo adresáta nebo odesílatele dále může být zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb podniku. V každém zaslaném obchodním sdělení má adresát nebo odesílatel vždy možnost odmítnout jejich zasílání.

 

42.

Podnik je oprávněn uchovávat osobní údaje poskytnuté podniku na základě těchto poštovních podmínek po dobu, po niž může podnik nebo třetí strana uplatnit jakákoli práva související s poskytnutou poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž k poskytnutí osobních údajů došlo, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

 

Předání osobních údajů třetím stranám

43.

Veškeré osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek jsou chráněny jako poštovní tajemství ve smyslu § 16 zákona o poštovních službách a vztahuje se tak na ně zákonná povinnost mlčenlivosti podniku. Tyto osobní údaje je podnik oprávněn předat za zákonem stanovených podmínek výhradně osobám oprávněným podle § 16 zákona o poštovních službách, resp. subjektům a orgánům oprávněným k přístupu k těmto údajům podle zvláštních právních předpisů.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

44.

V souladu s § 16 zákona o poštovních službách může podnik zpřístupnit osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě těchto poštovních podmínek, třetím osobám podílejícím se na poskytování služeb podniku, tj. zejména na přepravě, svozu, manipulaci, dodání či uložení poštovní zásilky.

Tyto osoby mohou zpracovávat dotčené osobní údaje pouze na základě pokynu podniku, ledaže jim zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Podnik je povinen přijmout opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.

Podnik odpovídá za zpracovatele osobních údajů, které v souladu s těmito poštovními podmínkami využije za účelem zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek. Pokud podnik použije pro poskytování jeho služeb smluvní zpracovatele, jsou tito uvedení v seznamu zpracovatelů na www.ceskaposta.cz.

45.

Podnik je za podmínek stanovených zákonem a Nařízením oprávněn zpřístupnit osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek zahraničnímu provozovateli poštovních služeb. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa jsou předávány také oprávněným celním orgánům pro účely celního řízení, v zemi určené odesílatelem, a to za účelem zlepšení a usnadnění zajištění provozní a národní bezpečnosti a vymahatelnosti práv v souladu s vnitrostátními právními předpisy a pravidly International Post Corporation.

 

Poskytování informací o zpracování osobních údajů

46.

Informační povinnost dle článku 12 a násl. Nařízení ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, jsou povinni plnit oba správci (odesílatel i podnik) v souladu s konkrétním účelem zpracování. To znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak dále dílčí odpovědi na základě žádostí nebo stížností určitého žadatele poskytuje podnik ve vztahu ke službám poskytovaným podnikem a odesílatel ve vztahu k činnostem odesílatele (tj. k činnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů realizovaným odesílatelem, které zpravidla předcházejí uzavření poštovní smlouvy). Podnik i odesílatel si jsou povinni při zpracování odpovědi na žádost žadatele poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

Platí od 25. května 2018

 

 

47.

Subjekt údajů má za určitých podmínek, stanovených Nařízením, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování; právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jakým způsobem může subjekt údajů tato práva uplatnit a další důležité informace, zejména o Pověřenci podniku pro ochranu osobních údajů a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností, lze nalézt v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na poště.

 

Záruky zabezpečení osobních údajů

48.

Osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

49.

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob jsou podnik i odesílatel povinni provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

50.

Podnik přijal tyto záruky pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů při poskytování poštovních služeb:

       opatření sloužící k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů při manuálním i automatizovaném zpracování;

       systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů a neautomatizované procesy zpracování osobních údajů jsou spravovány pouze oprávněnými osobami;

       fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

       existují záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

       je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;

       jsou zpracovány postupy sloužící k ochraně osobních údajů;

       jsou zpracovány postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);

       je zajištěna integrita a dostupnost informací;

       jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů s externími subjekty;

       podnik pravidelně monitoruje a kontroluje procesy zpracování osobních údajů;

       podnik pravidelně školí zaměstnance v metodách, postupech a v bezpečnosti;

       podnik přijal opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením;

       podnik udržuje systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti;

       s osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

Povinnosti třetích stran při předávání osobních údajů podniku

51.

Odesílatel se podáním poštovní zásilky, resp. předáním osobních údajů třetích osob v souladu s těmito poštovními podmínkami v souvislosti s požadovanou poštovní službou, nebo službou, která je ve vztahu k poštovní službě službou doplňkovou, zavazuje, že pokud bude podniku v případech stanovených těmito podmínkami předávat osobní údaje adresátů, bude se jednat o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s Nařízením, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je podnik mohl v souladu s Nařízením použít pro poskytování požadované poštovní nebo doplňkové služby.

Pokud by se prohlášení odesílatele uvedené v předchozím odstavci ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, zavazuje se odesílatel ve smyslu § 2890 a násl. občanského zákoníku uhradit podniku újmu, která podniku v důsledku toho vznikne.

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

52.

Ustanovení bodů 38 až 51 týkající se zpracování osobních údajů má přednost před jakýmkoliv smluvním ujednáním mezi odesílatelem a podnikem, k němuž došlo před nabytím účinnosti těchto bodů dne 25. 5. 2018.

53.

Od těchto poštovních podmínek se lze odchýlit, a to na základě písemné dohody mezi odesílatelem a podnikem.

 

54.

Poštovní podmínky služby Obchodní balík do zahraničí nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010 a jsou k dispozici na všech poštách. Podnik si vyhrazuje právo je měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním podmínek nových.

 

Platí od 25. května 2018

 

 

 

55.

Těmito podmínkami se k 31. 12. 2009 ruší „Poštovní podmínky služby Obchodní balík na Slovensko“ platné od 1. listopadu 2004, včetně jejich pozdějších změn, a „Poštovní podmínky služby Obchodní balík do zahraničí“ platné od 1. října 2009, včetně jejich pozdějších změn.

 

Přílohy:

 

 

Příloha č. 1

 

Seznam zemí určení, do nichž je možno adresovat Obchodní balík do zahraničí

 

Příloha č. 2

Seznam zemí určení, do nichž je možno adresovat odpovědní zásilku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

     

 

 

Příloha č. 1

Seznam zemí, do nichž je možno adresovat

Obchodní balík do zahraničí

 

úložní doba zásilek v zemi určení

14 dní

20 dní

14 dní

15 dní

 

 

 

 

 

poznámka

 

 

Nelze adresovat na Faerské ostrovy (PSČ 38xx) a do Grónska (39xx).

PSČ 74002, 88001, 93001, 93091, 93421, 93826

 

10)

cenová skupina

202

203

202

203

limit dodání *)

D+3

D+4

D+3

D+3

D+410)

země

Belgie

Bulharsko

Dánsko

Estonsko

 

 

Platí od 1. dubna 2017

               

 

 

Do konce týdne příchodu do země určení + 2 týdny

15 dní

15 dní

 

 

 

PSČ 22xxxxxx, 84000000 až 86999999, 88000000 – 89999999, 90252000 – 90310999, 90462000 až 90480999, 90801000 – 93999999, 94402000 – 94430999, 94901000 až 95375999, 95431000 – 95990999, 96961000 – 99999999

Odchylka z rozměrů:

součet délky a největšího obvodu zásilky měřeného v jiném směru než délka nesmí být větší než 200 cm.

20118 – 20357, 21121 – 21485, 22109 – 22324, 23108 – 23452, 31113 – 31555, 32104 – 32284, 33402 – 33533, 34305 – 34553, 35109 – 35436, 40102 – 40332, 42106 – 42255, 43105 – 43541, 44107 – 44450, 47109 – 47314, 48100 – 48363, 49100 – 49297, 51209 – 51564, 52110 – 52477, 53105 – 53297

1)

12)

204

203

203

D+3

D+41)

D+3

D+3

D+4 12)

Finsko

Francie

Chorvatsko

 

Platí od 1. dubna 2017

 

 

15 dní

30 dní

10 pracovních dnů

3 dny

15 dní

30 dní

1 měsíc

10 pracovních dnů

3 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutné celní projednání.

Odchylka z rozměrů:

součet délky a největšího obvodu zásilky měřeného v jiném směru než délka nesmí být větší než 225 cm. 

2450 – 2999, 4500 – 4999, 5280 – 5999, 7500 – 7999, 8240 - 8999

 

 

 

 

 

13)

 

 

 

 

 

203

204

203

204

203

203

204

202

204

D+3

D+4

D+3

D+3

D+413)

D+3

D+3

D+3

D+3

D+3

Irsko

Island

Itálie

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

 

Platí od 1. dubna 2017

 

 

14 dní

21 dní

14 dní

14 dní

10 pracovních dnů

14 dní

14 dní

 

 

 

 

 

 

 

Odchylka z rozměrů:

žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 120 cm.

 

Nutné celní projednání.

PSČ 9xxx

Max. hmotnost 20 kg.

PSČ 9000 – 9400

PSČ 9500 – 9980

 

Bukurešť

2)

3)

4)

11)

202

202

204

202

204

202

203

D+3

D+3

D+4

D+52)

D+3

D+3

D+43)

D+54)

D+3

D+311)

D+4

Německo

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

 

Platí od 1. dubna 2017

 

 

15 dní

18 dní

15 dní

14 dní

14 dní

14 dní

 

 

 

 

 

 

PSČ 37000 – 38199, 38600 – 41199, 41600 – 45199, 45600 – 48999, 50000 – 53999, 58000 –62999, 64000 – 69999, 75000 – 85999

PSČ 28000 – 29999, 31000 – 31999, 49000 – 49999, 70000 – 74999

 

 

PSČ 07100 – 07999, 35000 – 35099

PSČ 35100 – 35999, 38100 – 38999

 

Nutné celní projednání.

5)

6)

 

 

7)

8)

 

204

201

202

204

203

204

D+3

D+45)

D+56)

D+3

D+3

D+3

D+47)

D+58)

D+3

D+4

Řecko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

 

Platí od 1. dubna 2017

 

 

15 dní

limit dodání (stanovená lhůta): D je den podání, číslovka vyjadřuje počet pracovních dnů následujících po dni podání

 

 

 

 

PSČ O22332, ZE2 0AA – ZE2 9ZZ, ZE30AA – ZE3 9ZZ

 

9)

 

203

 

D+3

D+49)

 

Velká Británie

 

*)

 

 

 

Platí od 1. dubna 2017

 

 

 

Příloha č. 2

 

Seznam zemí určení, do nichž je možno adresovat odpovědní zásilku

 

 

Belgie

Francie

Německo

Nizozemsko

Rakousko

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2015

 

 


Česká pošta, s.p.

Poštovní podmínky služby

 

BALÍK DO RUKY

 

Úvodní ustanovení

 

1.

Česká pošta, s.p., (dále jen „podnik“) poskytuje podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), službu Balík Do ruky. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se postupuje obdobně podle Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby (dále jen „Základní poštovní podmínky”).

 

2.

Podnik přijímá poštovní zásilky Balík „Do ruky“ (dále jen „zásilka”) v době k tomu podnikem určené ve všech provozovnách označených podnikovým logem (dále jen „pošta”) k tomu pověřených, nebo prostřednictvím pověřených pracovníků v místě dohodnutém s odesílatelem v písemné dohodě (dále jen „svoz“). Zásilky od 30 kg do 50 kg (dále jen „zásilka nad 30 kg“) podnik přijímá jen na základě předem uzavřené Dohody o podávání poštovních zásilek Balík Do ruky prostřednictvím k tomu pověřených provozoven.

Bez písemné dohody je možno přijmout zásilky s doplňkovou službou podle bodu 29 prostřednictvím pověřených pracovníků v místě dohodnutém s odesílatelem, a to pouze v určených městech a obcích.

Informace o poštách a pověřených provozovnách, které přijímají poštovní zásilky, je k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99.

 

Obsah zásilky

 

3.

Obsah zásilky mohou tvořit věci, jejichž hodnota nepřesahuje 100 000 Kč. To platí i pro zásilky podávané podle bodu 28 těchto podmínek (dále jen „odpovědní zásilka“). Obsahem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

1

 

 

 

 

zásilky nesmějí být věci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4 Základních poštovních podmínek. Věci uvedené v čl. 2 odst. 3 Základních poštovních podmínek mohou být obsahem zásilky při dodržení podmínek uvedených v tomto článku. Na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek v ní stanovených mohou být obsahem zásilky i nezabalené pneumatiky.

Balení zásilky

 

4.

Poštovní zásilka musí být zabalena způsobem upraveným v čl. 3 Základních poštovních podmínek.

Popis služby

 

5.

Podání zásilky podnik stvrzuje. Zásilku dodá podnik jen za podmínky, že příjemce její převzetí potvrdí.

 

6.

Požádá-li odesílatel o doplňkovou službu podle bodu 16, jsou jednou zásilkou všechny kusy zásilky předané podniku odesílatelem jako jeden celek k poskytnutí poštovní služby. Pro balení každého z kusů zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 platí ustanovení bodu 4 těchto poštovních podmínek. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 odesílatel zvolí jeden z kusů zásilky jako hlavní a ten označí způsobem uvedeným v bodě 16.

7.

Podáním zásilky vzniká podniku závazek dodat zásilku adresátovi případně jinému příjemci nejpozději následující pracovní den po dni podání, v případě zásilky podle bodu 12 nejpozději druhý pracovní den po dni podání a v případě zvolené doplňkové služby podle bodu 29 nebo 30 ve lhůtách uvedených v těchto bodech.

 

8.

Lhůta uvedená v bodu 7 se považuje za dodrženou i v případech, že podnik v této lhůtě učiní u adresáta neúspěšný pokus o dodání zásilky, vyzve adresáta k převzetí zásilky u příslušné pošty nebo zásilku v této lhůtě k převzetí u příslušné pošty připraví.

Lhůta uvedená v bodu 7 se považuje též za dodrženou, jestliže adresát požádá o dodání zásilky ve lhůtě delší, než je uvedeno v bodu 7, a podnik v této lhůtě zásilku dodá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

2

 

 

 

 

Dojde-li k podání zásilky později než v čase, který podnik k tomuto účelu vyhlásil, nebo dojde-li k podání zásilky v sobotu, nebo v neděli a státem uznávaný svátek, za den podání se pro účely stanovení lhůty dodání podle bodu 7 považuje následující pracovní den, ve kterém je možno u téže pošty nebo téhož pověřeného pracovníka o poštovní službu požádat.

 

9.

Podnik nemusí učinit pokus o dodání zásilky, jestliže místo dodání určené v poštovní adrese není dostupné po cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání. V případě zásilky nad 30 kg lze zásilku dodat po předchozí telefonické dohodě převzetím v provozovně, kde je uložena.

 

10.

Nejvyšší povolená hmotnost zásilky je 50 kg. Hmotnost zásilky se při podání zjišťuje nejméně s přesností na 100 g.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou Vícekusová zásilka podle bodu 16 se limit hmotnosti vztahuje na každý kus zásilky zvlášť.

 

11.

Nejmenší rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm. Zásilka válcového tvaru je přípustná za podmínky, že její délka je nejméně 15 cm a průměr nejméně 3,5 cm. Žádný z  rozměrů zásilky nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, šířky a výšky zásilky nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 se uvedené limity rozměrů vztahují na každý kus zásilky zvlášť. Rozměr žádného z kusů zásilky nesmí přesáhnout limity uvedené v bodě 12.

 

12.

Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek „Neskladné“), jestliže:

a)

délka zásilky přesahuje 180 cm; nebo

b)

součet všech tří rozměrů (délka, šířka, výška) zásilky přesahuje 240 cm.

Zásilka, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně.

Služba nemůže být poskytnuta, pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu podle bodů 16, 29 a 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

3

 

 

13.

Odesílatel může požádat, aby podnik zacházel se zásilkou o hmotnosti nejvýše 10 kg se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s ní. V takovém případě se poštovní služba poskytne za zvýšenou cenu (příplatek „Křehké“).

Pokud odesílatel požádá o zacházení se zásilkou se zvláštní opatrností a zároveň zvolí doplňkovou službu podle bodu 16, poskytnutí této služby včetně uvedených limitů hmotnosti se vztahuje na každý kus zásilky. Každý kus zásilky musí být označen služební nálepkou „Křehké“.

Jestliže zásilka nad 30 kg, jejíž výška nepřesahuje 150 cm, vyžaduje během přepravy zvláštní zacházení tak, aby nebyla polohována, může odesílatel umístit na zásilku nálepku Neklopit a to v blízkosti adresního štítku. V případě, že zásilka, vyžadující toto zvláštní zacházení, přesahuje výšku 150 cm, musí odesílatel zvolit jinou službu pro dodání. Jestliže odesílatel zvolil doplňkovou službu podle bodu 16, označí ten kus zásilky, kterého se tato zvláštní služba týká.

 

14.

Odesílatel opatří zásilku adresními údaji nebo vyplněným adresním štítkem, který mu vydá podnik, případně opatří zásilku adresním štítkem, který byl schválen podnikem. V případě zásilky nad 15 kg nebo nad 30 kg ji odesílatel opatří dodatkovou nálepkou „nad 15 kg“ nebo „nad 30 kg“ a to na té straně zásilky, kde je umístěn adresní štítek. Jestliže odesílatel zvolil doplňkovou službu podle bodu 16, opatří každý kus zásilky touto dodatkovou nálepkou, jestliže alespoň jeden z kusů dosahuje hmotnosti nad 15 kg nebo nad 30 kg. Pokud zásilka nad 15 kg nebo nad 30 kg nebude opatřena touto dodatkovou nálepkou, podnik tak učiní za odesílatele. 

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 odesílatel opatří každý z kusů zásilky adresními údaji nebo adresním štítkem, zvolí jeden z kusů zásilky jako hlavní a na zásilce nebo na adresním štítku uvede počet všech zásilek navázaných na hlavní zásilku. Udaná cena při zvolení této doplňkové služby se vztahuje na celou zásilku.

Vyplněný adresní štítek, další nálepky a poznámky podle bodu 16 až bodu 34 umístí odesílatel na největší plochu zásilky (dále jen „adresní strana“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

4

 

 

 

Neumožňuje-li povrch umístění adresního štítku, dalších nálepek nebo poznámek podle bodu 16 až bodu 34 umístí je odesílatel na adresní vlaječku, kterou k zásilce připojí.

 

Doplňkové služby a dispozice

15.

Odesílatel může zvolit jednu či více z  doplňkových služeb, uvedených v bodech 16 až 34. V případě zásilky nad 30 kg může odesílatel zvolit jednu či více z  doplňkových služeb a dispozic uvedených v bodech 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33 a musí vždy zvolit dispozici Nedosílat. Jestliže odesílatel tuto dispozici pro zásilku nad 30 kg nezvolí, učiní tak podnik za odesílatele.

 

16.

„Vícekusová zásilka“ – žádá-li odesílatel, aby bylo více samostatně zabalených kusů (věcí), podaných v jeden okamžik pro jednoho adresáta, dodáno společně jako jedna zásilka, zvolí doplňkovou služba „Vícekusová zásilka“. Maximální počet kusů podaných jako jedna zásilka při využití služby „Vícekusová zásilka“ je 99.

Každý kus zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ odesílatel opatří zkratkou VK, kterou vyznačí viditelně vedle adresního štítku.

Odesílatel zvolí jeden z kusů zásilky jako hlavní.

Na zásilce nebo na adresním štítku každého kusu zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka odesílatel uvede ve formě zlomku pořadí kusu v rámci zásilky a celkový počet kusů podaných jako jedna zásilka při využití doplňkové služby „Vícekusová zásilka“, např. 1/5, 2/5, atd., kde první v pořadí je vždy ten kus zásilky, který odesílatel zvolil jako hlavní. Posloupnost označování pořadí kusů v rámci zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ musí být vzestupná, jdoucí po jedné.

Vedle údaje zlomku odesílatel dále uvede v případě kusu zásilky, který zvolil jako hlavní, poznámku „Hlavní zásilka“ a v případě ostatních kusů přepis podacího čísla hlavní zásilky.

Dispozice a doplňkové služby vyznačené na adresním štítku zásilky, kterou odesílatel zvolil jako hlavní, se vztahují na všechny kusy zásilky, s výjimkou ustanovení bodu 13 těchto podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

5

 

 

17.

„Dobírka” – žádá-li odesílatel zásilky, aby podnik při dodání zásilky vybral od příjemce stanovenou peněžní částku (dále jen „dobírková částka“). Dobírková částka může znít jen na celé koruny.

V tomto případě podnik vybere při dodání zásilky od příjemce dobírkovou částku. Odesílatel doplní na adresní štítek výši dobírkové částky, a to nejvýše 100 000 Kč.

 

Dobírková částka se uvede číslicemi a slovy. Prázdná místa vedle údaje o dobírkové částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat. Údaj slovy musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat mezery mezi slovy.

Odesílatel předá společně se zásilkou doklad pro výplatu dobírkové částky, který má formu stanovenou podnikem; doklad vyplní podle předtisku. To neplatí, jestliže byla sjednána zvláštní dohoda podle bodu 18.

Doklad pro výplatu vybrané peněžní částky vloží odesílatel do fóliové obálky, kterou umístí na adresní stranu tak, aby nebyl přelepen adresní štítek, další nálepky a poznámky podle bodů 16 až 34. Pokud na adresní straně není místo pro umístění obálky, umístí ji na boční stranu. Fóliovou obálku vydá odesílateli podnik.

 

Pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu „Dobírka“ a zároveň zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“, poskytnutí služby „Dobírka“ se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Výše uvedené údaje a fóliovou obálku s dokladem pro výplatu dobírkové částky odesílatel umístí na ten kus zásilky, který zvolil jako hlavní.

 

Odesílatel nemůže požadovat, aby byla vybraná dobírková částka vyplacena v zahraničí.

 

Za vybranou dobírkovou částku podnik odpovídá odesílateli zásilky. Podnik je povinen vyplatit dobírkovou částku i v případě, že při dodání poštovní zásilky byla od příjemce vybrána částka nižší, nebo že nebyla vybrána vůbec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

6

 

 

 

Podnik vyplatí dobírkovou částku ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne, kdy ji od příjemce vybral. Lhůta pro výplatu v hotovosti se považuje za dodrženou i v případě, že podnik v této lhůtě adresáta k převzetí dobírkové částky u příslušné pošty vyzve nebo dobírkovou částku v této lhůtě k převzetí u příslušné pošty připraví.

 

18.

Odesílatelé, kteří mají s podnikem uzavřenou zvláštní dohodu o výplatě dobírkové částky bez použití dokladu pro výplatu vybrané peněžní částky a údaje o podaných zásilkách předávají ve formě datového souboru, mohou podávat zásilky s doplňkovou službou „Dobírka“ bez použití poštovní dobírkové poukázky nebo dobírkové složenky. V takovém případě odesílatel opatří zásilku nálepkou, popř. poznámkou „Bezdokladová dobírka“; doklad pro výplatu vybrané peněžní částky se k zásilce nepřikládá. Při použití bezdokladové dobírky bude podnikem vybraná dobírková částka převedena bance s tím, že je určena pro adresáta dobírkové částky, pro kterého tato banka vede účet, a to ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne jejího vybrání od příjemce.

 

Pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu „Bezdokladová dobírka“ a zároveň zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“, poskytnutí služby „Bezdokladová dobírka“ se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Výše uvedené údaje odesílatel umístí na ten kus zásilky, který zvolil jako hlavní.

 

19.

Dodejka” – žádá-li odesílatel, aby mu podnik opatřil písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel vyplní potvrzení ve formě stanovené podnikem a předá jej společně se zásilkou, kterou opatří nálepkou nebo poznámkou „Dodejka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

7

 

 

 

Pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu „Dodejka“ a zároveň zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“, poskytnutí služby „Dodejka“ se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Výše uvedené údaje a doklad pro potvrzení prokazující dodání zásilky odesílatel umístí na ten kus zásilky, který zvolil jako hlavní.

 

20.

Elektronické oznámení odesílateli“ – žádá-li odesílatel, aby mu podnik elektronicky oznámil dodání zásilky příjemci, ev. i další skutečnosti týkající se dodání zásilky. Odesílatel při podání zásilky uvede na adresním štítku (účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě) a na podací stvrzence své kontaktní údaje (účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě nebo e-mailovou adresu), na které požaduje zaslání oznámení podniku (možná je kombinace kontaktních údajů). Na adresním štítku může uvést svou e-mailovou adresu.

Účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se musí jednat o telefonní číslo koncového uživatele ve smyslu právní úpravy elektronických komunikací. Zvolenou formou je odesílatel také informován o blížícím se konci úložní doby, po kterou si příjemce uloženou zásilku v některé z provozoven nevyzvedl, případně o vrácení nevyzvednuté zásilky zpět odesílateli.

 

Pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu „Elektronické oznámení odesílateli“ a zároveň zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“, poskytnutí služby se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek.

 

20a.

Elektronické oznámení adresátovi“ – uvede-li odesílatel při podání zásilky v adresních údajích i kontaktní údaje adresáta, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailovou adresu, případně obojí, budou tyto údaje sloužit podniku k  „Elektronickému oznámení adresátovi“, tedy oznámení o podání zásilky, o uložení zásilky příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání zásilky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

8

 

 

Uvede-li odesílatel v případě zásilky nad 30 kg účastnické číslo veřejné pevné sítě, bude tento údaj sloužit pouze pro kontakt s adresátem pro doručení zásilky. Účastnické číslo veřejné mobilní sítě a v případě zásilky nad 30 kg i účastnické číslo veřejné pevně sítě musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se nesmí jednat o telefonní číslo pro přístup ke službám elektronických komunikací. Podmínkou poskytnutí této služby podnikem je soulad s právními předpisy (nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V případě, že odesílatel uvedl kontaktní údaje adresáta, podnik zašle na uvedený kontakt krátkou textovou zprávu nebo elektronickou zprávu (dále jen „oznámení“) o podání zásilky vč. termínu pokusu o doručení.

Dojde-li k podání zásilky později než v čase, který podnik k tomuto účelu vyhlásil, v  oznámení adresátovi se termín pokusu o doručení neuvádí. V den dodání bude adresátovi zasláno další oznámení, kde bude termín pokusu o doručení upřesněn. Adresát může s podnikem dohodnout i jiný den dodání (viz bod 36).

Tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat.

 

21.

Dodání do vlastních rukou“ – žádá-li odesílatel, aby zásilka byla dodána adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta, nebo, je-li adresátem právnická osoba, jen tomu, kdo je oprávněn za právnickou osobu zásilku převzít. Odesílatel opatří zásilku nálepkou nebo poznámkou „Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci“ nebo poznámkou „Do vlastních rukou” apod.

Požádá-li odesílatel o doplňkovou službu podle bodu 16, nemůže současně požádat o doplňkovou službu „Dodání do vlastních rukou“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

9

 

22.

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ – žádá-li odesílatel, aby zásilka adresovaná fyzické osobě byla dodána výhradně jen adresátovi.

Odesílatel opatří zásilku nálepkou nebo poznámkou „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ nebo poznámkou „Do vlastních rukou jen adresáta“ apod.

Požádá-li odesílatel o doplňkovou službu podle bodu 16, nemůže současně požádat o doplňkovou službu „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“.

 

23.

Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky” – žádá-li odesílatel, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky v délce 7 dní ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, prodloužena na 15 dní. Odesílatel označí příslušný údaj na adresním štítku.

Pokud odesílatel požádá o prodloužení lhůty a zároveň zvolí doplňkovou službu podle bodu 16, poskytnutí služby „Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky” se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Pro poskytnutí služby je rozhodující dispozice, kterou odesílatel vyznačí na tom kusu „Vícekusové zásilky“, který zvolil jako hlavní.

 

24.

„Neukládat“ – nebude-li možné zásilku doručit adresátovi při pokusu o doručení, bude vracena zpět odesílateli. Je-li zásilka opatřena touto dispozicí na adresním štítku, výzva se adresátovi v domovní schránce nezanechává a zásilka se vrací zpět odesílateli.

 

25.

„Neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky“ – žádá-li odesílatel, aby podnik neumožnil adresátovi prodloužit standardní lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky, která činí 7 dní ode dne, kdy byla poštovní zásilka připravena k vyzvednutí, vyznačí příslušný údaj na adresním štítku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

10

 

26.

Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ – žádá-li odesílatel, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky v délce 7 dnů ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, zkrácena na 3 dny. Odesílatel označí příslušný údaj na adresním štítku. Požádá-li odesílatel o doplňkovou službu „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“, nemůže současně požádat o doplňkovou službu „Neukládat“.

Pokud odesílatel požádá o zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky a zároveň zvolí doplňkovou službu podle bodu 16, poskytnutí služby „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Pro poskytnutí služby je rozhodující dispozice, kterou odesílatel vyznačí na tom kusu „Vícekusové zásilky“, který zvolil jako hlavní.

 

 

27.

„Nedosílat“ – žádá-li odesílatel, aby poštovní zásilka nebyla dodána v jiném místě než uvedeném v adresních údajích (nelze ji doslat na novou adresu zvolenou adresátem).

 

 

28.

Zásilku lze na základě zvláštní písemné dohody předem uzavřené mezi adresátem a podnikem podat u pověřených provozoven jako „Odpovědní zásilku“. V případě zásilky nad 30 kg lze tuto službu poskytnout pouze po telefonické dohodě. Cenu za službu odpovědní zásilky nehradí odesílatel, ale adresát, který se v dohodě podniku zavázal ji uhradit. Doplňkové služby a dispozice uvedené v bodech 16 až 27 a 28a až 33 nelze zvolit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

11

 

28a.

Zásilku o hmotnosti do 30 kg lze na základě zvláštní písemné dohody předem uzavřené mezi adresátem a podnikem podat s doplňkovou službou „Odvoz zboží“. Tuto doplňkovou službu lze využít na základě předchozí objednávky uskutečněné prostřednictvím aplikace „Podání balíků“ (část „Odvoz zboží“) dostupné na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz). Podmínkou vstupu do aplikace je zadání autorizačního kódu předaného odesílateli adresátem (po uskutečnění objednávky nelze stejný autorizační kód opakovaně použít pro vstup do aplikace). Podat zásilku lze na kterékoliv poště, případně lze využít odvoz z adresy udané odesílatelem v objednávce. Podání zásilky je možné do 30 kalendářních dnů od uskutečnění objednávky. Zásilku lze adresovat výhradně na adresu zvolenou adresátem, která bude v aplikaci automaticky předvyplněná. Tuto adresu je odesílatel povinen uvést na zásilku spolu s identifikačním číslem, které mu bylo přiděleno podnikem po uskutečnění objednávky. Cenu za poskytnutou poštovní službu nehradí odesílatel, ale adresát, který se v dohodě s podnikem zavázal k její úhradě. Doplňkové služby a dispozice uvedené v bodu 16 až 19, 21 až 28 a 28b až 33 nelze zvolit.

 

 

28b.

Na základě zvláštní písemné dohody předem uzavřené s podnikem může odesílatel podat zásilku s doplňkovou službou „Vrácení zboží.“ Volbou této doplňkové služby odesílatel umožňuje adresátovi odeslání zásilky Balík Do ruky s doplňkovou službou „Vrácení zboží – zákazník“ na adresu určenou odesílatelem. Odesílatel určí lhůtu pro podání zásilky s doplňkovou službou „Vrácení zboží – zákazník“ na 14 nebo 30 kalendářních dnů od dodání zásilky. Doplňkovou službu podle tohoto bodu lze zvolit pouze za předpokladu, že odesílatel v podacích datech zásilky podniku předá kontaktní údaj adresáta (telefonní číslo nebo elektronickou adresu) sloužící podniku k ověření oprávnění adresáta k podání zásilky s doplňkovou službou „Vrácení zboží - zákazník“. Využitím doplňkové služby podle tohoto bodu se odesílatel zavazuje k úhradě poštovní služby využité adresátem v souladu s bodem 28c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

12

 

 

28c.

Zásilku o hmotnosti do 30 kg lze na základě zvláštní písemné dohody předem uzavřené mezi adresátem a podnikem podat s doplňkovou službou „Vrácení zboží - zákazník“. Podmínkou poskytnutí této doplňkové služby je předchozí odeslání zásilky Balík Do ruky nebo Balík Na poštu s doplňkovou službou „Vrácení zboží“ adresátem odesílateli. Tuto doplňkovou službu lze využít pouze na základě předchozí objednávky uskutečněné prostřednictvím aplikace „Podání balíků“ (část „Vrácení zboží“) dostupné na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz). Podmínkou vstupu do aplikace je zadání podacího čísla zásilky Balík Do ruky nebo Balík Na poštu dříve odeslané adresátem odesílateli s doplňkovou službou „Vrácení zboží“ (po uskutečnění objednávky nelze toto podací číslo opakovaně použít pro vstup do aplikace) a kontaktního údaje odesílatele uvedeného adresátem v podacích datech této zásilky. Podat zásilku lze na kterékoliv poště, případně lze využít odvoz z adresy udané odesílatelem v objednávce. Podání zásilky je dle předem uskutečněné volby adresáta možné do 14 nebo do 30 kalendářních dnů ode dne dodání zásilky Balík Do ruky nebo Balík Na poštu s doplňkovou službou „Vrácení zboží“ odeslané adresátem odesílateli. Zásilku lze adresovat výhradně na adresu zvolenou adresátem, která bude v aplikaci automaticky předvyplněná. Tuto adresu je odesílatel povinen uvést na zásilku spolu s identifikačním číslem, které mu bylo přiděleno podnikem po uskutečnění objednávky. Doplňková služba „Vrácení zboží – zákazník“ bude poskytnuta za předpokladu, že hmotnost zásilky o více než 1 kg nepřekročí hmotnost zásilky s doplňkovou službou „Vrácení zboží", jejíž podací číslo bylo použito pro vstup do aplikace. Cenu za poskytnutou poštovní službu nehradí odesílatel, ale adresát, který se předem zavázal k její úhradě. Doplňkové služby a dispozice uvedené v bodu 16 až 19, 21 až 28b a 29 až 33 nelze zvolit.

 

29.

„Garantovaný čas dodání“ - žádá-li odesílatel, aby byla zásilka dodána nejpozději do 14 hodiny, podnik dodá zásilku nejpozději do 14 hodin pracovního dne následujícího po dni podání zásilky. V případech určených podnikem lze sjednat, že zásilka bude dodána v kratší době (informace o městech a obcích, v nichž jsou zásilky podané předcházející den dodávány ve zkrácené lhůtě je k dispozici na internetových

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

13

 

 

 

stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99). Odesílatel může požádat, aby zásilka podaná v pátek byla dodána v sobotu.

Doplňkovou službu nelze zvolit, pokud některý z rozměrů zásilky přesáhne limity uvedené v bodě 12 a u zásilek nad 30 kg.

Doplňkovou službu nelze zvolit, pokud odesílatel využije doplňkovou službu dle bodu 34.

 

30.

„Garantovaný čas dodání v neděli / státem uznaný svátek“ - odesílatel může požádat, aby zásilka podaná v sobotu nebo v den předcházející státem uznanému svátku, která má být dodána do míst stanovených podnikem, byla dodána následující den. V takovém případě se poštovní služba poskytne za zvýšenou cenu. Doplňkovou službu nelze zvolit, pokud některý z rozměrů zásilky přesáhne limity uvedené v bodě 12 a u zásilek nad 30 kg. Doplňkovou službu nelze zvolit, pokud odesílatel využije doplňkovou službu dle bodu 34.

 

Informace o městech a obcích, do nichž mohou být zásilky podané v sobotu nebo v den předcházející státem uznanému svátku dodávány v neděli nebo v státem uznaný svátek je k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99.

 

31.

„Potvrzení dokumentace při dodání“ – na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik zajistil před dodáním zásilky podpis dokumentů přiložených k zásilce.

 

Jako dokumenty určené k podpisu před dodáním zásilky může odesílatel předat pouze smlouvu, dodatek ke smlouvě, dodací list, obchodní podmínky nebo souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že příjemce odmítne připojené dokumenty podepsat, podnik zásilku nedodá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. října 2017

14

 

32.

„Ověření údajů při dodání“ – na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik před dodáním zásilky ověřil soulad vybraných osobních údajů adresáta s osobními údaji uvedenými na označeném místě ve smlouvě, dodatku ke smlouvě, dodacím listu, obchodních podmínkách nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů, jejichž podpisem je podmíněno dodání zásilky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit pouze, je-li adresátem fyzická osoba. Společně s touto službou musí odesílatel zvolit doplňkové služby uvedené v bodech 22 a 31. Podmínkou poskytnutí služby je písemný souhlas adresáta se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby.

 

33.

„Předání informací z dodání“ – na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik odesílateli formou webového reportu zpřístupnil jméno příjemce zásilky a datum a čas jejího dodání. Podmínkou poskytnutí služby je písemný souhlas příjemce se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby.

 

34.

Časová pásma pro doručení – odesílatel může požádat podnik, aby při dodání zásilky postupoval tak, že pokus o dodání zásilky učiní podle doplňkových služeb, které při podání zvolil odesílatel:

 

a)

„Doručit mezi 8 – 14 hod.“ – služba je určena pro dodání dopolední pochůzkou (doručení mezi 8. a 14. hodinou) nebo běžnou pochůzkou (doručení mezi 8. a 16. hodinou). Službu nelze zvolit společně se službami Doručit mezi 13 – 19 hod., Garantovaný čas dodání a službou Garantovaný čas dodání v neděli / státem uznaný svátek. V případě volby této dispozice je odesílatel povinen označit zásilku identifikátorem pásma A, a to formou dotisku písmene A na adresní štítek, nebo opatřením zásilky nálepkou s identifikátorem pásma A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

15

 

 

 

b)

„Doručit mezi 13 – 19 hod.“ - služba je určena pro dodání odpolední pochůzkou (doručení mezi 13. a 19. hodinou), službu nelze zvolit společně se službami Doručit mezi 8 – 14 hod., Garantovaný čas dodání a službou Garantovaný čas dodání v neděli / státem uznaný svátek. V případě volby této dispozice je odesílatel povinen označit zásilku identifikátorem pásma B, a to formou dotisku písmene B na adresní štítek, nebo opatřením zásilky nálepkou s identifikátorem pásma B. 

 

 

Služba nemusí být dostupná ve všech adresních místech. Seznam adresních míst, kde je služba dostupná, včetně časového rozmezí, v němž je na daném místě dopolední nebo odpolední pochůzka realizována, je k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99. Pokud odesílatel požádá o službu dle tohoto bodu, přestože dodací adresa je v místě, kde není služba dostupná, není podnik povinen se žádostí odesílatele řídit. V takovém případě, stejně jako v případě, že odesílatel nezvolí žádnou ze služeb podle bodu 34 nebo zvolí službu podle bodu 34 písmene a) i b) zároveň, doručí podnik zásilku v časovém pásmu dle provozních možností podniku.

Jestliže adresát požádá způsobem podle bodu 36 o dodání zásilky v jiném časovém pásmu, než odesílatel, dodá podnik zásilku v časovém pásmu dle žádosti adresáta.

 

35.

Adresát může zvolit  dispozici:

„Prodloužení úložní doby” - pokud odesílatel nezvolil doplňkovou službu „Neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky“ nebo „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ nebo „Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ může adresát zažádat, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky v délce 7 dnů ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, prodloužena na 15 dnů.

36.

Za podmínek stanovených v Podmínkách služby Změna doručení online má adresát možnost (s výjimkou zásilek nad 30 kg, zásilek s doplňkovou službou „Odvoz zboží“ nebo „Vrácení zboží – zákazník“  a zásilek, u kterých odesílatel zvolil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. října 2017

16

 

 

 

 

následnou službu Komplexní doručení a Odvoz starého spotřebiče) uplatnit prostřednictvím aplikace „Změna doručení online“ následující jednorázové dispozice ke konkrétní zásilce:

 

 

-

v místech, kde je dostupné doručování v časových pásmech dle bodu 34 doručení dopolední (případně běžnou), odpolední nebo večerní pochůzkou,

 

-

uložení zásilky rovnou na poště,

 

-

uložení zásilky na jinou ukládací poštu,

 

-

doručení zásilky na jinou adresu – žádá-li adresát podle bodu 51 o dodání zásilky na jiném místě, než uvedeném v poštovní adrese,

 

-

přesunutí prvního pokusu o dodání zásilky v místě uvedeném v poštovní adrese na některý z následujících pracovních dnů – přesunutí prvního pokusu o doručení je umožněno pouze na druhý, třetí nebo čtvrtý pracovní den po podání zásilky,

 

-

doručení zásilky druhý pracovní den po podání, v případě, že odesílatel zvolil doplňkovou službu zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky na tři dny,

 

-

opakované doručení zásilky (znovu doručit zásilku),

 

-

doručení zásilky zvláštní kurýrní pochůzkou – v místech, kde je tato služba dostupná, provedení prvního nebo opakovaného pokusu o dodání zásilky v místě uvedeném v poštovní adrese zvláštní kurýrní pochůzkou, v takovém případě bude pokus o doručení uskutečněn podle dohody podniku s adresátem první, druhý, třetí nebo čtvrtý pracovní den nebo v sobotu následující po uplatnění žádosti adresáta,

 

-

vyloučení náhradního příjemce – žádá-li adresát, aby byla vyloučena možnost dodání zásilky v místě uvedeném v poštovní adrese fyzické osobě odlišné od adresáta zmocněnce adresáta, zákonného zástupce adresáta nebo zmocněnce zákonného zástupce adresáta nebo osoby oprávněné přijmout zásilku za adresáta, který je právnickou osobou, která se nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem, jménem a příjmením nebo příjmením shodným s příjmením adresáta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

17

 

 

 

-

dodání zásilky výhradně adresátovi – žádá-li adresát, který je fyzickou osobou, aby podnik dodal zásilku v místě uvedeném v poštovní adrese jen jemu,

 

-

prodloužení úložní doby poštovní zásilky – žádá-li adresát o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky podle bodu 35.

 

Podání zásilky

 

37.

Zásilka se považuje za podanou okamžikem, kdy ji podnik od odesílatele převzal a stvrdil její převzetí. Podnik je oprávněn požadovat, aby odesílatel prokázal, že obsah a úprava zásilky vyhovuje stanoveným podmínkám, není však povinen zjišťovat, zda odesílatel všechny podmínky dodržel. Pokud odesílatel v případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 podniku nepředá všechny kusy zásilky, podnik poskytnutí doplňkové služby „Vícekusová zásilka“ odmítne.

 

38.

Podání zásilky podnik stvrzuje na podací stvrzence, která má formu stanovenou podnikem. Odesílatel při podání zásilky může předat v adresních údajích i kontaktní údaje adresáta, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailovou adresu, které slouží podniku k oznámení o podání zásilky a o skutečnostech týkajících se dodání zásilky. V případě zásilky nad 30 kg je odesílatel povinen uvést účastnické číslo veřejné pevné nebo mobilní telefonní sítě adresáta, jinak podnik převzetí zásilky odmítne. Zvolí-li současně doplňkovou službu podle bodu 16, musí být těmito údaji označen hlavní kus zásilky.

 

Podací stvrzenku předloží odesílatel společně se zásilkou, které se týká. Odesílatel musí vždy uvést na podací stvrzence výši sjednaného limitu odpovědnosti (udanou cenu), a to nejvýše 100 000 Kč. Na adresní štítek, adresní vlaječku ani obal udanou cenu nevyznačuje.

V případě zvolení doplňkové služby podle bodu 16 odesílatel vyplní pouze jednu podací stvrzenku, na které mu podnik stvrdí podací číslo z hlavního kusu zásilky a z kolika kusů se zásilka skládá.

Na základě dohody mezi podnikem a odesílatelem může být podací stvrzenka předána elektronicky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

18

 

39.

Podnik si vyhrazuje právo opravit údaj odesílatele o hmotnosti, pokud zjistí rozdíl mezi údajem odesílatele a skutečnou hmotností. Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu poštovní služby, odesílatel a podnik si vyrovnají takto vzniklé rozdíly.

40.

Ceny, za něž je služba poskytována, a ceny doplňkových služeb jsou uvedeny v samostatné části Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník (dále jen „ceník”). Cena se hradí při podání v hotovosti, pokud nebyl sjednán jiný způsob úhrady.

41.

Pokud odesílatel zvolí doplňkovou službu podle bodu 18 („Bezdokladová dobírka“), je povinen předat podniku podací data k zásilkám ve formě datového souboru nejpozději spolu s předávanými zásilkami. V případě, že všechna data o podaných zásilkách nebudou správná, podnik vrátí zásilky s chybnými daty zpět odesílateli.

42.

Pokud odesílatel podává najednou více zásilek a u některých zvolí doplňkovou službu podle bodu 34, je povinen označit zásilky s touto doplňkovou službou identifikátorem pásma a zásilky s touto doplňkovou službou oddělit od zásilek bez této doplňkové služby. V případě, že zásilky nebudou řádně označeny dle předchozí věty a budou podány neodděleně od zásilek bez této doplňkové služby, není podnik povinen doplňkovou službu podle bodu 34 realizovat.

43.

Pokud odesílatel požaduje, aby zároveň podávané zásilky pro stejného adresáta byly dodány za sníženou cenu, požádá o poskytnutí dodatkové slevy za více současně podaných zásilek. Podání podnik stvrdí v podací stvrzence. V podací stvrzence ve formě poštovního podacího archu uvede odesílatel balíky pod sebou a zápisy spojí svorkou, u které vyznačí stanovený příznak „J”; v datovém souboru vyznačí u jednotlivých zápisů číslo služby. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na podané zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16.

44.

Odesílateli bude poskytnuta sleva za každou podanou zásilku v případě současného splnění všech následujících podmínek:

a)

podání zásilky je realizováno na základě písemné dohody uzavřené s podnikem,

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

19

 

 

 

b)

zásilka je adresována pouze fyzické osobě podnikající, právnické osobě nebo subjektu, kterému podle poštovních podmínek podnik dodává způsobem jako právnickým osobám,

 

 

nebo

 

 

zásilka má být dodána prostřednictvím poštovní přihrádky nebo je adresována na poštovní adresu poste restante,

 

c)

požadavek na poskytnutí této slevy odesílatel označí na adresním štítku zaškrtnutím příslušného pole „Doručit firmě“ (po přechodné období také „Provozovna“) a v podací stvrzence u příslušného zápisu uvede poznámku „DF“,

 

d)

odesílatelem nebude zvolena doplňková služba podle bodů 21 a 22.

 

Při souběhu více slev bude poskytnuta pouze jedna z nich.

 

45.

Při podání zásilek v místě dohodnutém s odesílatelem ve smyslu bodu 2 vystaví pověřený pracovník podniku potvrzení o počtu převzatých zásilek. Stvrzenou podací stvrzenku vrátí podnik odesílateli dohodnutým způsobem.

Odstoupení od smlouvy

 

46.

Zjistí-li podnik po podání poštovní zásilky, že její obsah není dovolen, že nebyly dodrženy zvláštní podmínky podle čl. 2 odst. 3 Základních poštovních podmínek, že způsob jejího balení neodpovídá ustanovení čl. 4, nebo že nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené smlouvou, je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a poštovní zásilku vrátit odesílateli, případně odesílatele vyzvat, aby si poštovní zásilku převzal zpět na místě určeném podnikem. Dodatečné náklady na úkony k tomu potřebné hradí odesílatel.


Dodání zásilky

47.

Při dodání a v případech, kdy není možno zásilku dodat, postupuje podnik obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek, není-li odesílatelem požadována doplňková služba podle bodu 21 nebo 22, podnik může dodat i jiné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů.

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

20

 

 

 

V případě zásilky nad 30 kg je vyloučeno dodání prostřednictvím poštovní přihrádky nebo způsobem „Poste restante“ (uložením na poště).

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 podnik dodá všechny kusy zásilky současně. Pokud příjemce odmítne převzít některý z kusů zásilky, považuje se to za odmítnutí převzetí celé zásilky.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 32 nebo 33 je podmínkou dodání zásilky též písemný souhlas příjemce se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby.

 

48.

V případě, že odesílatel při podání zvolil doplňkovou službu „Elektronické oznámení adresátovi“, odešle podnik adresátovi v okamžiku podání zásilky informaci o předpokládaném termínu dodání (následující pracovní den po podání) zásilky (tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat). 

 

49.

Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, podnik zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky u stanovené pošty, pokud tento postup odesílatel nevyloučil označením údaje „Neukládat” na adresním štítku, a u zásilek nad 30 kg zanechá místo výzvy informaci o dalším postupu. V případě, že odesílatel předal podniku údaje pro elektronickou komunikaci s adresátem, podnik o neúspěšném pokusu o doručení, respektive o uložení zásilky adresáta informuje i elektronickou formou (tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat). V případě zásilky nad 30 kg je adresát kontaktován na uvedeném telefonním čísle v den dodání. Adresát nemůže požadovat uložení zásilky na jiné ukládací poště. Tuto zásilku si lze vyzvednout pouze v případě, jestliže si to adresát dohodne s provozovnou na telefonním čísle uvedeném ve výzvě, na informaci, v krátké textové zprávě nebo v e-mailu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

21

 

 

 

 

50.

Zásilka se ukládá po dobu 7 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, pokud odesílatel nezvolil doplňkovou službu „Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky” nebo „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“. Adresát může požadovat prodloužení úložní doby na 15 dní ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, pokud odesílatel nezadal dispozici dle bodu 25.

V případě zásilky nad 30 kg podnik v úložní době učiní každý pracovní den pokus o dodání, jestliže se nedohodne s adresátem jinak. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, podnik zašle adresátovi, případně i odesílateli oznámení o konci úložní doby, ev. o vrácení zásilky odesílateli (tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat). To neplatí v případě nedodání zásilky nad 30 kg.

 

51.

Podnik může dodat zásilku v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle adresáta dozvěděl od adresáta, nebo jiným hodnověrným způsobem. Tento postup není možný, jestliže odesílatel označil na adresním štítku údaj „Nedosílat“. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 podnik dodá v jiném místě všechny kusy této zásilky.

52.

Zásilku uloženou na poště podnik vydá fyzické osobě, která předloží výzvu k vyzvednutí zásilky, nebo uvede podací číslo zásilky, a způsobem uvedeným v Základních poštovních podmínkách prokáže, že je adresátem zásilky či osobou oprávněnou k převzetí zásilky, a převzetí zásilky potvrdí svým podpisem.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 32 nebo 33 je podmínkou vydání zásilky též písemný souhlas příjemce se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby.

53.

Zásilku, kterou se nepodařilo podniku podle předchozích ustanovení dodat, vrátí podnik bez průtahů zpět na uvedenou adresu odesílatele. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 podnik vrátí bez průtahů všechny kusy zásilky.

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

22

 

 

Vrácení ceny nebo její části

 

54.

Nebyla-li služba zaviněním podniku uskutečněna, vrátí podnik cenu zaplacenou za službu.

Prokáže-li se, že zaviněním podniku nebyla dodržena závazná doba dodání podle bodu 7, podnik z uhrazené ceny vrátí částku podle ceníku platného v den podání zásilky.

Prokáže-li se, že zaviněním podniku nebyla dodržena závazná doba dodání v případě zvolené doplňkové služby Garantovaný čas dodání a Garantovaný čas dodání v neděli/státem uznaný svátek podle bodu 29 a 30, podnik vrátí cenu doplňkové služby.


Reklamace a náhrada škody

 

55.

Odesílatel si může vyžádat telefonicky informaci o dodání nebo důvodu uložení zásilky na telefonním čísle 954 40 66 99, a to počínaje 10. hodinou následujícího dne po sjednaném dni dodání. Tyto informace lze získat i na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz). O telefonickou informaci lze požádat nejpozději do jednoho měsíce od podání.

 

56.

Odesílatel může ve lhůtě jednoho roku ode dne podání zásilky prostřednictvím kterékoliv pošty reklamovat její dodání.

Odesílatel je v takovém případě povinen předložit podací stvrzenku podle bodu 38. Podavatel (plátce DPH) požadující opravný daňový doklad na vrácení ceny za službu, předloží též původní daňový doklad, který obdržel při podání zásilky. Odesílatelé, kteří používají při podání zásilek datový soubor, předloží při podání reklamace potvrzený soupis podacích čísel podaných zásilek. V takovém případě lze reklamaci zahájit pouze na podací poště.

 

57.

Podnik odpovídá jen za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Podnik hradí jen skutečnou škodu do výše sjednaného limitu odpovědnosti (do výše udané ceny). Při poškození obsahu podnik nahradí rozdíl mezi cenou, kterou měl obsah zásilky při podání, a cenou, kterou by v této době měl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. října 2017

23

 

 

 

poškozený obsah. Náhradu škody vyplácí podnik v české měně. Za škodu vzniklou poškozením zásilky, jejíž příčinou bylo nedodržení lhůty uvedené v bodě 7, podnik odpovídá.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 se za ztrátu zásilky považuje ztráta všech kusů zásilky. Za úbytek obsahu zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 se považuje ztráta jednoho nebo více kusů zásilky, nebo úbytek obsahu některého z kusů zásilky.

 

58.

Rozsah odpovědnosti podniku za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb je stanoven v čl. 47 Základních poštovních podmínek.

 

59.

Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 musí reklamující osoba předložit všechny kusy zásilky.

V případě zásilky nad 30 kg může adresát dodatečně reklamovat úbytek nebo zevně neznatelné poškození písemně nebo telefonicky u provozovny, která zásilku dodala a to do dvou pracovních dnů po jejím převzetí. Písemnou reklamaci doloží potřebnou dokumentací a fotodokumentací. Pokud potřebné podklady nepředloží, je podnik oprávněn svým odborným zaměstnancem sepsat dodatečně ve spolupráci s adresátem podrobný zápis o rozsahu poškození zásilky a o všech okolnostech rozhodných pro zjištění odpovědnosti. Za tímto účelem je podnik oprávněn požádat adresáta, aby umožnil v místě uvedeném v adrese pracovníkovi podniku přešetření rozsahu škody na zásilce a okolnosti jejího vzniku za podmínky, že zásilka bude ve stavu, v jakém byla doručena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

24

 

 

V případě, že odesílatel k poštovní službě Balík Do ruky zvolí i službu Komplexní doručení, může adresát reklamovat poškození nebo úbytek zásilky i během poskytování této služby. Adresát je povinen umožnit pracovníkovi podniku přešetření rozsahu škody na zásilce a okolnosti jejího vzniku. O výsledcích šetření sepíše pracovník ve spolupráci s adresátem podrobný zápis. Další následná reklamace po poskytnutí této služby není možná.

 

60.

Při reklamaci nebo uplatnění nároku na náhradu škody se ve věcech, které neřeší tyto podmínky, postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek. Není-li dohodnuto jinak,  vyřídí podnik reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

61.

Při otevření zásilky nebo při jejím prodeji podnik postupuje obdobně podle Základních poštovních podmínek.

 

Řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy

62.

Pokud podnik nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění.

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

25

 

Informace o zpracování osobních údajů

63.

Podnik je při poskytování poštovních služeb správcem osobních údajů. Podnik zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek, a to výhradně pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, poskytované podnikem podle zákona o poštovních službách. Jedná se o osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně také e-mail a telefon a další osobní údaje, pakliže jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavíraná mezi podnikem a osobou tyto údaje poskytující. V dílčích případech je titulem pro zpracování osobních údajů jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů podniku, odesílatele či adresáta (např. pro reklamační účely).

64.

Osobní údaje odesílatele a adresáta, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

65.

Odesílatel, coby osoba poskytující podniku osobní údaje, je oprávněn předat podniku pouze ty osobní údaje, ve vztahu k nimž je v postavení správce osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže podnik poskytnout poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž je poskytnutí osobních údajů v těchto poštovních podmínkách vyžadováno.

66.

Osobní údaje uvedené v poštovní adrese adresáta nebo odesílatele podle bodu 14 a (nebo) čl. 4 Základních poštovních podmínek podnik zpracovává za účelem dodání nebo vrácení poštovní zásilky.

Osobní údaje uvedené v dokladu pro výplatu dobírkové částky podle bodu 17 nebo v datovém souboru podle bodu 18 a 41 podnik zpracovává za účelem výběru a dodání vybrané dobírkové částky.

Telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa odesílatele nebo adresáta, předané odesílatelem v souladu s těmito poštovními podmínkami za účelem poskytnutí elektronického oznámení adresátovi/odesílateli podle bodu 20 a (nebo) 20a, jsou zpracovány za účelem poskytnutí této doplňkové služby – elektronického oznámení o zásilce. Dále může být na poskytnutý e-mail nebo telefonní číslo adresáta nebo odesílatele zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb podniku. V každém zaslaném obchodním sdělení má adresát nebo odesílatel vždy možnost odmítnout jejich zasílání.

Platí od 25. května 2018

                                                                   26

67.

Podnik je oprávněn uchovávat osobní údaje poskytnuté podniku na základě těchto poštovních podmínek po dobu, po niž může podnik nebo třetí strana uplatnit jakákoli práva související s poskytnutou poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž k poskytnutí osobních údajů došlo, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Předání osobních údajů třetím stranám

68.

Veškeré osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek jsou chráněny jako poštovní tajemství ve smyslu § 16 zákona o poštovních službách a vztahuje se tak na ně zákonná povinnost mlčenlivosti podniku. Tyto osobní údaje je podnik oprávněn předat za zákonem stanovených podmínek výhradně osobám oprávněným podle § 16 zákona o poštovních službách, resp. subjektům a orgánům oprávněným k přístupu k těmto údajům podle zvláštních právních předpisů.

69.

V souladu s § 16 zákona o poštovních službách může podnik zpřístupnit osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě těchto poštovních podmínek, třetím osobám podílejícím se na poskytování služeb podniku, tj. zejména na přepravě, svozu, manipulaci, dodání či uložení poštovní zásilky, případně na poskytnutí služeb podle bodu 20 a (nebo) 20a.

Tyto osoby mohou zpracovávat dotčené osobní údaje pouze na základě pokynu podniku, ledaže jim zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Podnik je povinen přijmout opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.

Podnik odpovídá za zpracovatele osobních údajů, které v souladu s těmito poštovními podmínkami využije za účelem zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek. Pokud podnik použije pro poskytování jeho služeb smluvní zpracovatele, jsou tito uvedení v seznamu zpracovatelů na www.ceskaposta.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

27

 

Poskytování informací o zpracování osobních údajů

70.

Informační povinnost dle článku 12 a násl. Nařízení ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, jsou povinni plnit oba správci (odesílatel i podnik) v souladu s konkrétním účelem zpracování. To znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak dále dílčí odpovědi na základě žádostí nebo stížností určitého žadatele poskytuje podnik ve vztahu ke službám poskytovaným podnikem a odesílatel ve vztahu k činnostem odesílatele (tj. k činnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů realizovaným odesílatelem, které zpravidla předcházejí uzavření poštovní smlouvy). Podnik i odesílatel si jsou povinni při zpracování odpovědi na žádost žadatele poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

71.

Subjekt údajů má za určitých podmínek, stanovených Nařízením, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování; právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jakým způsobem může subjekt údajů tato práva uplatnit a další důležité informace, zejména o Pověřenci podniku pro ochranu osobních údajů a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností, lze nalézt v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na poště.

Záruky zabezpečení osobních údajů

72.

Osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

73.

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob jsou podnik i odesílatel povinni provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití.

Platí od 25. května 2018

28

 

74.

Podnik přijal tyto záruky pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů při poskytování poštovních služeb:

            opatření sloužící k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů při manuálním i automatizovaném zpracování;

            systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů a neautomatizované procesy zpracování osobních údajů jsou spravovány pouze oprávněnými osobami;

            fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

            existují záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

            je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;

            jsou zpracovány postupy sloužící k ochraně osobních údajů;

            jsou zpracovány postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);

            je zajištěna integrita a dostupnost informací;

            jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů s externími subjekty;

            podnik pravidelně monitoruje a kontroluje procesy zpracování osobních údajů;

            podnik pravidelně školí zaměstnance v metodách, postupech a v bezpečnosti;

            podnik přijal opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením;

            podnik udržuje systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti;

            s osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

Platí od 25. května 2018

29

 

 

Povinnosti třetích stran při předávání osobních údajů podniku

75.

Odesílatel se podáním poštovní zásilky, resp. předáním osobních údajů třetích osob v souladu s těmito poštovními podmínkami v souvislosti s požadovanou poštovní službou, nebo službou, která je ve vztahu k poštovní službě službou doplňkovou, zavazuje, že pokud bude podniku v případech stanovených těmito podmínkami předávat osobní údaje adresátů, bude se jednat o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s Nařízením, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je podnik mohl v souladu s Nařízením použít pro poskytování požadované poštovní nebo doplňkové služby.

Pokud by se prohlášení odesílatele uvedené v předchozím odstavci ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, zavazuje se odesílatel ve smyslu § 2890 a násl. občanského zákoníku uhradit podniku újmu, která podniku v důsledku toho vznikne.

76.

Podáním zásilky, resp. předáním osobních údajů adresáta v rozsahu telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa za účelem uvedeným v bodě 20a se odesílatel zavazuje, že na žádost podniku prokáže podniku případně příslušenému dozorovému úřadu své oprávnění k předání těchto osobních údajů podniku údajů za účelem uvedeným v bodě 20a.

Přechodná a závěrečná ustanovení

77.

Ustanovení bodů 63 až 76 týkající se zpracování osobních údajů má přednost před jakýmkoliv smluvním ujednáním mezi odesílatelem a podnikem, k němuž došlo před nabytím účinnosti těchto bodů dne 25. 5. 2018.

78.

Od těchto podmínek se lze odchýlit, a to na základě písemné dohody mezi odesílatelem a podnikem.

79.

Tyto poštovní podmínky nabývají účinnosti od 1. června 2013.

Podnik si vyhrazuje právo je měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním podmínek nových.

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

30

 

 

Česká pošta, s.p.

Poštovní podmínky služby

 

BALÍK NA POŠTU

 

Úvodní ustanovení

 

1.

Česká pošta, s.p., (dále jen „podnik") poskytuje podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), službu Balík Na poštu. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se postupuje obdobně podle Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby (dále jen „Základní poštovní podmínky”).

 

2.

Podnik přijímá poštovní zásilky Balík Na poštu (dále jen „zásilka”) v době k tomu podnikem určené ve všech provozovnách k tomu pověřených, označených podnikovým logem (dále jen „pošta”), nebo prostřednictvím pověřených pracovníků v místě dohodnutém s odesílatelem v písemné dohodě (dále jen „svoz“). Informace o poštách, které přijímají poštovní zásilky, je k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99.

Zásilky Balík Na poštu lze adresovat pouze na podnikem určené pošty. Informace o poštách, kam lze adresovat poštovní zásilky jsou k dispozici na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na telefonním čísle 954 40 66 99.

 

Obsah zásilky

 

3.

Obsah zásilky mohou tvořit věci, jejichž hodnota nepřesahuje 100 000 Kč. To platí i pro zásilky podávané podle bodu 33 těchto podmínek (dále jen „odpovědní zásilka“). Obsahem zásilky nesmějí být věci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4 Základních poštovních podmínek. Věci uvedené v čl. 2 odst. 3 Základních poštovních podmínek mohou být obsahem zásilky při dodržení podmínek uvedených v tomto článku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. října 2017

1


 

 

 

 

 

Balení zásilky

 

4.

Poštovní zásilka musí být zabalena způsobem upraveným v čl. 3 Základních poštovních podmínek.

 

Popis služby

 

5.

Podání zásilky podnik stvrzuje. Zásilku dodá podnik jen za podmínky, že příjemce její převzetí potvrdí.

 

6.

Požádá-li odesílatel o doplňkovou službu podle bodu 16, jsou jednou zásilkou všechny kusy zásilky předané podniku odesílatelem jako jeden celek k poskytnutí poštovní služby. Pro balení každého z kusů zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 platí ustanovení bodu 4 těchto poštovních podmínek. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 odesílatel zvolí jeden z kusů zásilky jako hlavní a ten označí způsobem uvedeným v bodě 16.

 

7.

Podáním zásilky vzniká podniku závazek dodat zásilku adresátovi, popřípadě jinému příjemci, a to uložit a připravit zásilku k vydání u zvolené pošty následující pracovní den po dni podání v otvírací době zvolené pošty, a v případě zásilek podle bodu 12, je podnik povinen připravit k vydání adresátovi nejpozději druhý pracovní den po dni podání.

 

8.

Dojde-li k podání zásilky později než v čase, který podnik k tomuto účelu vyhlásil, nebo dojde-li k podání zásilky v sobotu, neděli nebo ve státem uznaný svátek, za den podání se pro účely stanovení lhůty podle bodu 7 považuje následující pracovní den, ve kterém je možno u téže pošty nebo téhož pověřeného pracovníka o poštovní službu požádat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

2


 

 

9.

Poštovní adresa adresáta musí být uvedena tak přesně, aby nevznikly pochybnosti, kde a komu má podnik zásilku dodat.

Poštovní adresa musí v následujícím pořadí obsahovat tyto povinné kontaktní údaje:

 

a)

označení adresáta (dle čl. 4, odst. 2, písm. a) Základních poštovních podmínek),

b)

údaj „Na poštu“,

c)

PSČ, název pošty, nebo název obce (případně část obce),

d)

kontaktní údaj adresáta.

 

Zásilka bude uložena na poště, jejíž PSČ je uvedeno v adrese zásilky.

Uvedení kontaktních údajů adresáta – účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě nebo e-mailová adresa je podmínkou pro poskytnutí této služby.

Účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se musí jednat o telefonní číslo koncového uživatele ve smyslu právní úpravy elektronických komunikací.

 

Podmínkou poskytnutí této služby podnikem je soulad s právními předpisy (evropské nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V případě uvedení kontaktního údaje e-mailová adresa odesílatel kontaktní údaj uvede pouze na podací stvrzenku. Na adresní štítek, adresní vlaječku ani obal se e-mailová adresa nevyznačuje.

Neuvedení povinných kontaktních údajů a použití poštovní adresy v jiné podobně než je výše uvedeno může být důvodem k odmítnutí poskytnutí služby.

 

10.

Nejvyšší povolená hmotnost zásilky je 30 kg. Hmotnost zásilky se při podání zjišťuje nejméně s přesností na 100 g.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 se limit hmotnosti vztahuje na každý kus zásilky zvlášť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

3


 

11.

Nejmenší rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm. Zásilka válcového tvaru je přípustná za podmínky, že její délka je nejméně 15 cm a průměr nejméně 3,5 cm. Žádný z  rozměrů zásilky nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, šířky a výšky zásilky nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 se uvedené limity rozměrů vztahují na každý kus zásilky zvlášť. Rozměr žádného z kusů zásilky nesmí přesáhnout limity uvedené v bodě 12.

 

12.

Služba se poskytne za zvýšenou cenu (příplatek „Neskladné“), jestliže:

a)

délka zásilky přesahuje 180 cm, nebo

b)

součet všech tří rozměrů (délka, šířka, výška) zásilky přesahuje 240 cm.

Zásilka, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně.

Služba nemůže být poskytnuta, pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu podle bodu 16.

 

13.

Odesílatel může požádat, aby podnik zacházel se zásilkou o hmotnosti nejvýše 10 kg se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s ní. V takovém případě se poštovní služba poskytne za zvýšenou cenu (příplatek “Křehké“).

Pokud odesílatel požádá o zacházení se zásilkou se zvláštní opatrností a zároveň zvolí doplňkovou službu podle bodu 16, poskytnutí této služby včetně uvedených limitů hmotnosti se vztahuje na každý kus zásilky. Každý kus zásilky musí být označen služební nálepkou „Křehké“.

 

14.

Odesílatel opatří zásilku adresními údaji nebo vyplněným adresním štítkem, který mu vydá podnik, případně opatří zásilku adresním štítkem, který byl schválen podnikem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

4


 

 

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 odesílatel opatří každý z kusů zásilky adresními údaji nebo adresním štítkem, zvolí jeden z kusů zásilky jako hlavní a na zásilce nebo na adresním štítku uvede počet všech zásilek navázaných na hlavní zásilku. Udaná cena při zvolení této doplňkové služby se vztahuje na celou zásilku.

Vyplněný adresní štítek, další nálepky a poznámky podle bodu 16 až 32 umístí odesílatel na největší plochu zásilky (dále jen „adresní strana“).

Neumožňuje-li povrch umístění adresního štítku, nebo dalších nálepek nebo poznámek podle bodu 16 až 28, umístí je odesílatel na adresní vlaječku, kterou k zásilce připojí.

 

Doplňkové služby a dispozice

 

15.

Odesílatel může zvolit jednu či více z  doplňkových služeb a dispozic, uvedených v bodech 16 až 31.

 

16.

Vícekusová zásilka“ – žádá-li odesílatel, aby bylo více samostatně zabalených kusů (věcí), podaných v jeden okamžik pro jednoho adresáta, dodáno společně jako jedna zásilka, zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“. Maximální počet kusů podaných jako jedna zásilka při využití služby „Vícekusová zásilka“ je 99.

Každý kus zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ odesílatel opatří zkratkou VK, kterou vyznačí viditelně vedle adresního štítku.

Odesílatel zvolí jeden z kusů zásilky jako hlavní.

Na zásilce nebo na adresním štítku každého kusu zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka odesílatel uvede ve formě zlomku pořadí kusu v rámci zásilky a celkový počet kusů podaných jako jedna zásilka při využití doplňkové služby „Vícekusová zásilka“, např. 1/5, 2/5, atd., kde první v pořadí je vždy ten kus zásilky, který odesílatel zvolil jako hlavní. Posloupnost označování pořadí kusů v rámci zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ musí být vzestupná, jdoucí po jedné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

5


 

 

Vedle údaje zlomku odesílatel dále uvede v případě kusu zásilky, který zvolil jako hlavní, poznámku „Hlavní zásilka“ a v případě ostatních kusů přepis podacího čísla hlavní zásilky.

Dispozice a doplňkové služby vyznačené na adresním štítku zásilky, kterou odesílatel zvolil jako hlavní, se vztahují na všechny kusy zásilky, s výjimkou ustanovení bodu 13 těchto podmínek.

 

17.

„Dobírka” – žádá-li odesílatel zásilky, aby podnik při dodání zásilky vybral od příjemce stanovenou peněžní částku (dále jen „dobírková částka“). Dobírková částka může znít jen na celé koruny.

V tomto případě podnik vybere při dodání zásilky od příjemce dobírkovou částku. Odesílatel doplní na adresní štítek výši dobírkové částky, a to nejvýše 100 000 Kč.

Dobírková částka se uvede číslicemi a slovy. Prázdná místa vedle údaje o dobírkové částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat. Údaj slovy musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat mezery mezi slovy.

 

Odesílatel předá společně se zásilkou doklad pro výplatu dobírkové částky, který má formu stanovenou podnikem; doklad vyplní podle předtisku. To neplatí, jestliže byla sjednána zvláštní dohoda podle bodu 18.

Doklad pro výplatu vybrané peněžní částky vloží odesílatel do fóliové obálky, kterou umístí na adresní stranu tak, aby nebyl přelepen adresní štítek, další nálepky a poznámky podle bodů 16 až 32. Pokud na adresní straně není místo pro umístění obálky, umístí ji na boční stranu. Fóliovou obálku vydá odesílateli podnik.

Pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu „Dobírka“ a zároveň zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“, poskytnutí služby „Dobírka“ se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Výše uvedené údaje a fóliovou obálku s dokladem pro výplatu dobírkové částky odesílatel umístí na ten kus zásilky, který zvolil jako hlavní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

6


 

 

Odesílatel nemůže požadovat, aby byla vybraná dobírková částka vyplacena v zahraničí.

Za vybranou dobírkovou částku podnik odpovídá odesílateli zásilky. Podnik je povinen vyplatit dobírkovou částku i v případě, že při dodání poštovní zásilky byla od příjemce vybrána částka nižší, nebo že nebyla vybrána vůbec.

Podnik vyplatí dobírkovou částku ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne, kdy ji od příjemce vybral. Lhůta pro výplatu v hotovosti se považuje za dodrženou i v případě, že podnik v této lhůtě adresáta k převzetí dobírkové částky u příslušné pošty vyzve nebo dobírkovou částku v této lhůtě k převzetí u příslušné pošty připraví.

 

18.

Odesílatelé, kteří mají s podnikem uzavřenou zvláštní dohodu o výplatě dobírkové částky bez použití dokladu pro výplatu vybrané peněžní částky a údaje o podaných zásilkách předávají ve formě datového souboru, mohou podávat zásilky s doplňkovou službou „Dobírka“ bez použití poštovní dobírkové poukázky nebo dobírkové složenky. V takovém případě odesílatel opatří zásilku nálepkou, popř. poznámkou „Bezdokladová dobírka“; doklad pro výplatu vybrané peněžní částky se k zásilce nepřikládá. Při použití bezdokladové dobírky bude podnikem vybraná dobírková částka převedena bance s tím, že je určena pro adresáta dobírkové částky, pro kterého tato banka vede účet, a to ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne jejího vybrání od příjemce.

Pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu „Bezdokladová dobírka“ a zároveň zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“, poskytnutí služby „Bezdokladová dobírka“ se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Výše uvedené údaje odesílatel umístí na ten kus zásilky, který zvolil jako hlavní.

 

19.

Dodejka” – žádá-li odesílatel, aby mu podnik opatřil písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel vyplní potvrzení ve formě stanovené podnikem a předá jej společně se zásilkou, kterou opatří nálepkou nebo poznámkou „Dodejka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

7


 

 

Pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu „Dodejka“ a zároveň zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“, poskytnutí služby „Dodejka“ se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Výše uvedené údaje a doklad pro potvrzení prokazující dodání zásilky odesílatel umístí na ten kus zásilky, který zvolil jako hlavní.

 

20.

Elektronické oznámení odesílateli“ – žádá-li odesílatel, aby mu podnik elektronicky oznámil dodání zásilky příjemci, ev. i další skutečnosti týkající se dodání zásilky. Odesílatel při podání zásilky uvede na adresním štítku (účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě) a na podací stvrzence své kontaktní údaje (účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě nebo e-mailovou adresu), na které požaduje zaslání oznámení podniku (možná je kombinace kontaktních údajů). Na adresním štítku může uvést svou e-mailovou adresu.

Účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se musí jednat o telefonní číslo koncového uživatele ve smyslu právní úpravy elektronických komunikací. Zvolenou formou je odesílatel informován také o blížícím se konci úložní doby, po kterou si příjemce uloženou zásilku v některé z provozoven nevyzvedl, případně o vrácení nevyzvednuté zásilky zpět odesílateli.

Pokud odesílatel požádá o doplňkovou službu Elektronické oznámení odesílateli“ a zároveň zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“, poskytnutí služby se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek.

 

21.

Elektronické oznámení adresátovi“ - žádá-li odesílatel, aby podnik předal adresátovi prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), nebo elektronické zprávy (e-mail), informaci o podání zásilky a o připravení zásilky k vyzvednutí na zvolené poště. V případě zásilky s doplňkovou službou podle bodu 16 bude adresátovi informace o podání zásilky a o připravení zásilky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

8


 

 

k vyzvednutí na zvolené poště předána pouze prostřednictvím elektronické zprávy (e-mail).

Tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat.

 

22.

Dodání do vlastních rukou“ – žádá-li odesílatel, aby zásilka byla dodána adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta, nebo, je-li adresátem právnická osoba, jen tomu, kdo je oprávněn za právnickou osobu zásilku převzít. Odesílatel opatří zásilku nálepkou nebo poznámkou „Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci“ nebo poznámkou „Do vlastních rukou” apod.

Požádá-li odesílatel o doplňkovou službu podle bodu 16, nemůže současně požádat o doplňkovou službu „Dodání do vlastních rukou“.

 

23.

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ – žádá-li odesílatel, aby zásilka adresovaná fyzické osobě byla dodána výhradně jen adresátovi.

Odesílatel opatří zásilku nálepkou nebo poznámkou „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ nebo poznámkou „Do vlastních rukou jen adresáta“ apod.

Požádá-li odesílatel o doplňkovou službu podle bodu 16, nemůže současně požádat o doplňkovou službu „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“.

 

24.

Vyzvednutí zásilky třetí osobou“ -  žádá-li odesílatel, aby zásilka adresovaná fyzické osobě, mohla být dodána kromě osob oprávněných k vyzvednutí zásilky dle bodu 52, také osobě, která zná jedinečný identifikátor zásilky, který odesílatel při podání zásilky zvolil. 

Službu lze využívat pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi odesílatelem a podnikem, kdy odesílatel využívá elektronické podání. Službu nelze požadovat v kombinaci služeb uvedených v bodech 22 a 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

9


 

25.

Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky” – žádá-li odesílatel, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky v délce 7 dní ode dne, kdy podnik připravil zásilku k vydání adresátovi u zvolené pošty, prodloužena na 15 dní. Odesílatel označí příslušný údaj na adresním štítku.

Pokud odesílatel požádá o prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky a zároveň zvolí doplňkovou službu podle bodu 16, poskytnutí služby „Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky” se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Pro poskytnutí služby je rozhodující dispozice, kterou odesílatel vyznačí na tom kusu „Vícekusové zásilky“, který zvolil jako hlavní.

26.

„Neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky“ – žádá-li odesílatel, aby podnik neumožnil adresátovi prodloužit standardní lhůtu pro vyzvednutí uložené zásilky, která činí 7 dní ode dne, kdy podnik připravil zásilku k vydání adresátovi u zvolené pošty, vyznačí příslušný údaj na adresním štítku.

27.

Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ – žádá-li odesílatel, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky, která činí 7 dní ode dne, kdy podnik připravil zásilku k vydání adresátovi u zvolené pošty, zkrácena na 3 dny. Odesílatel označí příslušný údaj na adresním štítku.

Pokud odesílatel požádá o zkrácení úložní doby pro vyzvednutí zásilky a zároveň zvolí doplňkovou službu podle bodu 16, poskytnutí služby „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ se nevztahuje na jednotlivé kusy zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16, ale na zásilku se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 jako celek. Pro poskytnutí služby je rozhodující dispozice, kterou odesílatel vyznačí na tom kusu „Vícekusové zásilky“, který zvolil jako hlavní.

28.

„Nedosílat“ – žádá-li odesílatel, aby poštovní zásilka nebyla dodána v jiném místě než uvedeném v adresních údajích (nelze ji doslat na novou adresu zvolenou adresátem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

10


 

29.

Potvrzení dokumentace při dodání“ – na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik zajistil před dodáním zásilky podpis dokumentů přiložených k zásilce. Jako dokumenty určené k podpisu před dodáním zásilky může odesílatel předat pouze smlouvu, dodatek ke smlouvě, dodací list, obchodní podmínky nebo souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že příjemce odmítne připojené dokumenty podepsat, podnik zásilku nedodá.

30.

„Ověření údajů při dodání“ – na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik před dodáním zásilky ověřil soulad vybraných osobních údajů adresáta s osobními údaji uvedenými na označeném místě ve smlouvě, dodatku ke smlouvě, dodacím listu, obchodních podmínkách nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů, jejichž podpisem je podmíněno dodání zásilky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit pouze, je-li adresátem fyzická osoba. Společně s touto službou musí odesílatel zvolit doplňkové služby uvedené v bodech 23 a 29. Podmínkou poskytnutí služby je písemný souhlas adresáta se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby.

31.

„Předání informací z dodání“ – na základě předem uzavřené písemné dohody a za podmínek stanovených v této dohodě a v Obchodních podmínkách služeb „Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů při dodání a Předání informací z dodání“ může odesílatel požádat, aby podnik odesílateli formou webového reportu zpřístupnil jméno příjemce zásilky a datum a čas jejího dodání. Podmínkou poskytnutí služby je písemný souhlas příjemce se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby.

32.

Ověření údajů“ (jen na základě předchozí písemné dohody s podnikem) – specifika této služby jsou uvedena v bodě 46, 53.

Odesílatel opatří zásilku nálepkou „NEDORUČOVAT,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. července 2017

11


 

 

POŽADUJTE DOKUMENTY“. Společně s touto službou musí odesílatel zvolit doplňkové služby uvedené v bodech 23 a 25.

K doplňkové službě „Ověření údajů“ nelze zvolit doplňkovou službu dle bodu 16 a 33.

Doplňkovou službu nelze požadovat u zásilek adresovaných na provozovny typu Výdejní místo.

33.

Zásilku lze na základě zvláštní písemné dohody předem uzavřené mezi adresátem a podnikem podat jako „Odpovědní zásilku“. Cenu za službu odpovědní zásilky nehradí odesílatel, ale adresát, který se v dohodě podniku zavázal ji uhradit. Doplňkové služby uvedené v bodech 16 až 32 a 33a nelze zvolit.

33a.

Na základě zvláštní písemné dohody předem uzavřené s podnikem může odesílatel podat zásilku s doplňkovou službou „Vrácení zboží“. Volbou této doplňkové služby odesílatel umožňuje adresátovi odeslání zásilky Balík Do ruky s doplňkovou službou „Vrácení zboží - zákazník“ podle bodu 28c poštovních podmínek služby Balík Do ruky na adresu určenou odesílatelem. Odesílatel určí lhůtu pro podání zásilky s doplňkovou službou „Vrácení zboží – zákazník“ na 14 nebo 30 kalendářních dnů od dodání zásilky.

Doplňkovou službu podle tohoto bodu lze zvolit pouze za předpokladu, že odesílatel v podacích datech zásilky podniku předá kontaktní údaj adresáta (telefonní číslo nebo elektronickou adresu) sloužící podniku k ověření oprávnění adresáta k podání zásilky s doplňkovou službou „Vrácení zboží - zákazník“. Využitím doplňkové služby podle tohoto bodu se odesílatel zavazuje k úhradě poštovní služby využité adresátem v souladu s bodem 28c poštovních podmínek služby Balík Do ruky.

34.

Adresát může zvolit  dispozice uvedené v bodech 35 až 39:

35.

Doručení zásilky na žádost adresáta“ – adresát může požádat o zpoplatněné dodání zásilky na libovolnou adresu v České republice.

Podnik zajistí dodání v den dohodnutý s adresátem běžnou, odpolední, večerní nebo zvláštní kurýrní doručovací pochůzkou. O službu lze zažádat nejpozději v pracovní den předcházející dni konce úložní doby, nebyla-li zvolena doplňková služba podle bodu 25, 27 a 28. Tuto dispozici nemůže adresát požadovat, pokud odesílatel zvolil službu podle bodu 32.

Podnik nemusí učinit pokus o doručení zásilky, jestliže místo dodání určené v adrese není dostupné po cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání.

V případě, že adresát není při pokusu o doručení zásilky zastižen, bude mu odeslána elektronická informace o uložení zásilky na ukládací poště příslušné zvolenému místu určení, na kterém byl vykonán neúspěšný pokus o dodání.

 

 

Platí od 1. července 2017

12


 

36.

„Vyloučení náhradního příjemce“ – v případě žádosti o doručení zásilky podle bodu 35, může adresát požádat, aby při pokusu o doručení byla vyloučena možnost dodání zásilky v místě uvedeném v poštovní adrese fyzické osobě odlišné od adresáta, zmocněnce adresáta, zákonného zástupce adresáta nebo zmocněnce zákonného zástupce adresáta nebo osoby oprávněné přijmout zásilku za adresáta, který je právnickou osobou, která se nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem, jménem a příjmením nebo příjmením shodným s příjmením adresáta.

37.

„Dodání zásilky výhradně adresátovi“ – v případě žádosti o doručení zásilky podle bodu 35, může adresát, který je fyzickou osobou požádat, aby podnik při pokusu o doručení dodal zásilku v místě uvedeném v poštovní adrese jen jemu. 

38.

„Prodloužení úložní doby” – pokud odesílatel nezvolil dispozici „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ nebo „Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ nebo „“Neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky“, může adresát zažádat, aby byla standardní lhůta pro vyzvednutí uložené zásilky v délce 7 dnů ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, prodloužena na 15 dnů.

39.

Na základě žádosti adresáta o změnu pošty, u které je zásilka uložena, se zásilka připraví k vyzvednutí u jiné adresátem zvolené pošty. Podnik žádosti vyhoví, pokud odesílatel nevyloučil tuto možnost dispozicí „Nedosílat“.

Podání zásilky

 

40.

Zásilka se považuje za podanou okamžikem, kdy ji podnik od odesílatele převzal a stvrdil její převzetí. Podnik je oprávněn požadovat, aby odesílatel prokázal, že obsah a úprava zásilky vyhovuje stanoveným podmínkám, není však povinen zjišťovat, zda odesílatel všechny podmínky dodržel. Pokud odesílatel v případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 podniku nepředá všechny kusy zásilky, podnik poskytnutí doplňkové služby „Vícekusová zásilka“ odmítne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

13


 

41.

Podání zásilky podnik stvrzuje na podací stvrzence, která má formu stanovenou podnikem. Odesílatel při podání zásilky musí vždy zvolit doplňkovou službu „Elektronické oznámení adresátovi“.  Podací stvrzenku předloží odesílatel společně se zásilkou, které se týká. Odesílatel musí vždy uvést na podací stvrzence výši sjednaného limitu odpovědnosti (udanou cenu), a to nejvýše 100 000 Kč. Na adresní štítek, adresní vlaječku ani obal udanou cenu nevyznačuje.

V případě zvolení doplňkové služby podle bodu 16 odesílatel vyplní pouze jednu podací stvrzenku, na které mu podnik stvrdí, z kolika kusů se zásilka skládá.

Na základě dohody mezi podnikem a odesílatelem může být podací stvrzenka předána elektronicky.

 

42.

Podnik si vyhrazuje právo opravit údaj odesílatele o hmotnosti, pokud zjistí rozdíl mezi údajem odesílatele a skutečnou hmotností. Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu poštovní služby, odesílatel a podnik si vyrovnají takto vzniklé rozdíly.

 

43.

Ceny, za něž je služba poskytována, a ceny doplňkových služeb jsou uvedeny v  Ceníku. Cena se hradí při podání v hotovosti, pokud nebyl sjednán jiný způsob úhrady.

 

44.

Pokud odesílatel zvolí doplňkovou službu podle bodu 18 („Bezdokladová dobírka“), je povinen předat podniku podací data k zásilkám ve formě datového souboru nejpozději spolu s předávanými zásilkami. V případě, že všechna data o podaných zásilkách nebudou správná, podnik vrátí zásilky s chybnými daty zpět odesílateli.

 

45.

Pokud odesílatel zvolí doplňkovou službu „Vyzvednutí zásilky třetí osobou“, je povinen při podání datovým souborem vložit do pole VS zásilky tzv. „jednoznačný identifikátor“ obsahující maximálně 10 numerických znaků, který je následně povinen zaslat adresátovi zásilky. Adresát, nebo odesílatel může tento identifikátor sdělit třetí osobě, které poté slouží k prokázání oprávnění k vyzvednutí uložené zásilky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

14


 

46.

Pokud odesílatel zvolí doplňkovou službu „Ověření údajů“, je povinen před podáním zásilky informovat adresáta, jaké doklady musí předložit a předat podniku před vydáním zásilky. Ke každé zásilce je povinen zaslat adresátovi dvě vyhotovení smlouvy, v níž budou uvedeny osobní doklady, které je adresát povinen před převzetím zásilky podniku předložit, a adresní štítek s adresou, na kterou se příslušné potvrzené doklady odesílají.

 

47.

V písemné dohodě může být s odesílatelem ve smyslu bodu 2 sjednáno jiné místo podání než podání na poště - svoz. Při podání zásilek v místě dohodnutém s odesílatelem vystaví pověřený pracovník podniku potvrzení o počtu převzatých zásilek. Stvrzenou podací stvrzenku vrátí podnik odesílateli dohodnutým způsobem.

 

Odstoupení od smlouvy

 

48.

Zjistí-li podnik po podání poštovní zásilky, že její obsah není dovolen, že nebyly dodrženy zvláštní podmínky podle čl. 2 odst. 3 Základních poštovních podmínek, že způsob jejího balení neodpovídá ustanovení čl. 6, nebo že nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené smlouvou, je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a poštovní zásilku vrátit odesílateli, případně odesílatele vyzvat, aby si poštovní zásilku převzal zpět na místě určeném podnikem. Dodatečné náklady na úkony k tomu potřebné hradí odesílatel.

 

Dodání zásilky

 

49.

Zásilka je v otevírací době zvolené pošty připravena k vyzvednutí následující pracovní den po dni podání, v případě zásilek podle bodu 12 nejpozději druhý pracovní den po dni podání.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 podnik dodá všechny kusy zásilky současně. Pokud příjemce odmítne převzít některý z kusů zásilky, považuje se to za odmítnutí převzetí celé zásilky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

15

 


 

50.

Zásilka se ukládá po dobu 7 dnů ode dne, kdy podnik připravil zásilku k vydání adresátovi u zvolené pošty, pokud odesílatel nezvolil doplňkovou službu „Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky” nebo „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“. Adresát může požadovat prodloužení úložní doby na 15 dnů ode dne, kdy podnik připravil zásilku k vydání adresátovi u zvolené pošty, pokud odesílatel nezadal dispozici „Neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky“ nebo „Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“ nebo „Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky“. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, podnik předá adresátovi před koncem úložní doby další oznámení s datem konce úložní doby, případně oznámení s informací o vrácení nevyzvednuté zásilky zpět odesílateli (tato služba nebude realizována, pokud dal předem uživatel telefonního čísla nebo elektronické adresy najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat).

 

51.

Podnik dodá zásilku v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle adresáta dozvěděl od adresáta. Tento postup není možný, jestliže odesílatel označil na adresním štítku údaj „Nedosílat“. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 podnik dodá v jiném místě všechny kusy této zásilky.

 

52.

Zásilku uloženou na poště podnik vydá fyzické osobě, která způsobem uvedeným v Základních poštovních podmínkách prokáže, že je adresátem zásilky či osobou oprávněnou k převzetí zásilky, a převzetí zásilky stvrdí svým podpisem. Adresát zásilky uvede podací číslo zásilky nebo účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě nebo e-mailovou adresu (kontaktní údaje adresáta ve smyslu bodu 9 těchto podmínek); osoba oprávněná k převzetí zásilky odlišná od adresáta musí vždy uvést podací číslo zásilky (uvedené v SMS nebo e-mailovém oznámení) i účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě, nebo e-mailovou adresu, na které bylo oznámení o uložení zasláno. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 30 nebo 31 je podmínkou vydání zásilky též písemný souhlas příjemce se zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí této služby.

Při zvolení doplňkové služby dle bodu 24 podnik vydá zásilku i osobě, která není oprávněná k převzetí zásilky dle Základních

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

16


 

 

poštovních podmínek (zmocněnec, zákonný zástupce adresáta nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta), ale uvede kromě podacího čísla zásilky a e-mailové adresy také jednoznačný identifikátor zásilky, který může získat od adresáta nebo odesílatele zásilky, a prokáže své jméno a příjmení dle Základních poštovních podmínek. Podnik je oprávněn si tyto údaje zaznamenat. V případě podání „Vícekusové zásilky“ bude identifikátor uveden pouze u hlavní zásilky.

53.

Pro zásilky se službou „Ověření údajů“ platí:

54.

Zásilku se službou „Ověření údajů“ podnik dodá adresátovi kromě podmínek podle bodu 52 navíc na základě splnění všech těchto podmínek:

a)

předání předtištěného adresního štítku s adresou, na kterou se příslušné doklady odesílají,

b)

předání dvou vyhotovení smlouvy, které adresát podepíše před zaměstnancem pošty,

c)

předložení osobního dokladu a dalšího dokladu uvedených v předložené smlouvě, na základě kterých zaměstnanec podniku provede kontrolu, zda souhlasí jméno, příjmení, případně datum narození, v těchto předložených dokladech s údaji na zásilce a předaných vyhotoveních smlouvy. Jako osobní doklad může být ve smlouvě uveden pouze doklad, který podnik podle poštovních podmínek umožňuje použít k prokázání jména a příjmení fyzické osoby, a jako další doklad může být ve smlouvě uveden pouze rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní pas, platební karta nebo průkaz zdravotní pojišťovny. Totožnost adresáta podnik neověřuje. Pokud kontrolované údaje (jméno a příjmení, případně datum narození) na zásilce a ve smlouvě nesouhlasí s předloženými doklady, údaje ve smlouvě jsou škrtány, přepisovány, případně adresát odmítne před zaměstnancem podniku smlouvy podepsat, podnik zásilku nevydá a vrátí ji odesílateli.

Pokud se odesílatel a podnik dohodnou, může být sjednáno předložení jen jednoho osobního dokladu bez dalšího dokladu podle bodu 54 písm. c).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

17

 


 

55.

V případě splnění všech podmínek podle bodu 54 obdrží adresát 1 vyhotovení smlouvy a bude mu vydána zásilka podle Základních poštovních podmínek. Podnik bez zbytečného odkladu vloží druhé vyhotovení smlouvy do obálky, tu opatří adresním štítkem předaným adresátem a odešle ji na adresu uvedenou na adresním štítku. Pokud podnik poruší povinnost uvedenou v předchozí větě, je povinen zaplatit odesílateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty zaniká zajištěná povinnost.

 

56.

Zásilku, kterou se nepodařilo podniku podle předchozích ustanovení dodat, vrátí podnik bez průtahů zpět odesílateli. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 podnik vrátí bez průtahů všechny kusy zásilky.

 

Vrácení ceny nebo její části

 

57.

Nebyla-li služba zaviněním podniku uskutečněna, vrátí podnik cenu zaplacenou za službu. Prokáže-li se, že zaviněním podniku nebyla dodržena závazná doba dodání podle bodu 7, podnik z uhrazené ceny vrátí částku podle ceníku platného v den podání zásilky.

 

Reklamace a náhrada škody

 

58.

Odesílatel si může vyžádat telefonicky informaci o dodání nebo důvodu uložení zásilky na telefonním čísle 954 40 66 99, a to počínaje 10. hodinou následujícího dne po sjednaném dni dodání. Tyto informace lze získat i na internetových stránkách podniku (www.ceskaposta.cz). O telefonickou informaci lze požádat nejpozději do jednoho měsíce od podání.

 

59.

Odesílatel může ve lhůtě jednoho roku ode dne podání zásilky prostřednictvím kterékoliv pošty reklamovat její dodání. Odesílatel je v takovém případě povinen předložit podací stvrzenku podle bodu 41. Podavatel (plátce DPH) požadující opravný daňový doklad na vrácení ceny za službu, předloží též původní daňový doklad, který obdržel při podání zásilky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. října 2017

18

 


 

 

Odesílatelé, kteří používají při podání zásilek datový soubor, předloží při podání reklamace potvrzený soupis podacích čísel podaných zásilek. V takovém případě lze reklamaci zahájit pouze na podací poště.

 

60.

Podnik odpovídá jen za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Podnik hradí jen skutečnou škodu do výše sjednaného limitu odpovědnosti (do výše udané ceny). Při poškození obsahu podnik nahradí rozdíl mezi cenou, kterou měl obsah zásilky při podání, a cenou, kterou by v této době měl poškozený obsah. Náhradu škody vyplácí podnik v české měně.

Za škodu vzniklou poškozením zásilky, jejíž příčinou bylo nedodržení této lhůty uvedené v bodě 7, podnik odpovídá.

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 se za ztrátu zásilky považuje ztráta všech kusů zásilky. Za úbytek obsahu zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 se považuje ztráta jednoho nebo více kusů zásilky, nebo úbytek obsahu některého z kusů zásilky.

 

61.

Rozsah odpovědnosti podniku za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb je stanoven v čl. 47 Základních poštovních podmínek.

 

62.

Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 16 musí reklamující osoba předložit všechny kusy zásilky.

 

63.

Při reklamaci nebo uplatnění nároku na náhradu škody se ve věcech, které neřeší tyto podmínky, postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek. Není-li dohodnuto jinak,  vyřídí podnik reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 1. února 2017

19


 

64.

Při otevření zásilky nebo při jejím prodeji podnik postupuje obdobně podle Základních poštovních podmínek.

 

Řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy

 

65.

Pokud podnik nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění.

 

Informace o zpracování osobních údajů

66.

Podnik je při poskytování poštovních služeb správcem osobních údajů. Podnik zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek, a to výhradně pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, poskytované podnikem podle zákona o poštovních službách. Jedná se o osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně také e-mail a telefon a další osobní údaje, pakliže jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavíraná mezi podnikem a osobou tyto údaje poskytující. V dílčích případech je titulem pro zpracování osobních údajů jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů podniku, odesílatele či adresáta (např. pro reklamační účely).

67.

Osobní údaje odesílatele a adresáta, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

68.

Odesílatel, coby osoba poskytující podniku osobní údaje, je oprávněn předat podniku pouze ty osobní údaje, ve vztahu k nimž je v postavení správce osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení.

 

 

 

 

Platí od 25. května 2018

                                             20

 

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže podnik poskytnout poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž je poskytnutí osobních údajů v těchto poštovních podmínkách vyžadováno.

69.

Osobní údaje uvedené v poštovní adrese adresáta nebo odesílatele podle bodu 9 podnik zpracovává za účelem dodání nebo vrácení poštovní zásilky.

Osobní údaje uvedené v dokladu pro výplatu dobírkové částky podle bodu 17 nebo v datovém souboru podle bodu 18 a 44 podnik zpracovává za účelem výběru a dodání vybrané dobírkové částky.

Telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa odesílatele nebo adresáta, předané odesílatelem v souladu s těmito poštovními podmínkami za účelem poskytnutí elektronického oznámení adresátovi/odesílateli podle bodu 20 a (nebo) 21, jsou zpracovány za účelem poskytnutí této doplňkové služby – elektronického oznámení o zásilce. Dále může být na poskytnutý e-mail nebo telefonní číslo adresáta nebo odesílatele zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb podniku. V každém zaslaném obchodním sdělení má adresát nebo odesílatel vždy možnost odmítnout jejich zasílání.

70.

Podnik je oprávněn uchovávat osobní údaje poskytnuté podniku na základě těchto poštovních podmínek po dobu, po niž může podnik nebo třetí strana uplatnit jakákoli práva související s poskytnutou poštovní nebo vybranou doplňkovou službou, v souvislosti s níž k poskytnutí osobních údajů došlo, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Předání osobních údajů třetím stranám

71.

Veškeré osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek jsou chráněny jako poštovní tajemství ve smyslu § 16 zákona o poštovních službách a vztahuje se tak na ně zákonná povinnost mlčenlivosti podniku. Tyto osobní údaje je podnik oprávněn předat za zákonem stanovených podmínek výhradně osobám oprávněným podle § 16 zákona o poštovních službách, resp. subjektům a orgánům oprávněným k přístupu k těmto údajům podle zvláštních právních předpisů.

72.

V souladu s § 16 zákona o poštovních službách může podnik zpřístupnit osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě těchto poštovních podmínek, třetím osobám podílejícím se na poskytování služeb podniku, tj. zejména na přepravě, svozu, manipulaci, dodání či uložení poštovní zásilky, případně na poskytnutí služeb podle bodu 20 a (nebo) 21.

 

 

Platí od 25. května 2018

                                             21

Tyto osoby mohou zpracovávat dotčené osobní údaje pouze na základě pokynu podniku, ledaže jim zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Podnik je povinen přijmout opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.

Podnik odpovídá za zpracovatele osobních údajů, které v souladu s těmito poštovními podmínkami využije za účelem zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek. Pokud podnik použije pro poskytování jeho služeb smluvní zpracovatele, jsou tito uvedení v seznamu zpracovatelů na www.ceskaposta.cz.

 

Poskytování informací o zpracování osobních údajů

73.

Informační povinnost dle článku 12 a násl. Nařízení ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly poskytnuty podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby uvedené v těchto poštovních podmínkách, jsou povinni plnit oba správci (odesílatel i podnik) v souladu s konkrétním účelem zpracování. To znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak dále dílčí odpovědi na základě žádostí nebo stížností určitého žadatele poskytuje podnik ve vztahu ke službám poskytovaným podnikem a odesílatel ve vztahu k činnostem odesílatele (tj. k činnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů realizovaným odesílatelem, které zpravidla předcházejí uzavření poštovní smlouvy). Podnik i odesílatel si jsou povinni při zpracování odpovědi na žádost žadatele poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

74.

Subjekt údajů má za určitých podmínek, stanovených Nařízením, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování; právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jakým způsobem může subjekt údajů tato práva uplatnit a další důležité informace, zejména o Pověřenci podniku pro ochranu osobních údajů a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností, lze nalézt v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na poště.

Záruky zabezpečení osobních údajů

75.

Osobní údaje předané podniku na základě těchto poštovních podmínek budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

Platí od 25. května 2018

                                            22

 

 

76.

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů poskytnutých podniku na základě těchto poštovních podmínek pro účely poskytnutí poštovní služby nebo dílčí doplňkové služby i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob jsou podnik i odesílatel povinni provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití.

77.

Podnik přijal tyto záruky pro zabezpečení zpracovávaných osobních údajů při poskytování poštovních služeb:

            opatření sloužící k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů při manuálním i automatizovaném zpracování;

            systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů a neautomatizované procesy zpracování osobních údajů jsou spravovány pouze oprávněnými osobami;

            fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

            existují záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

            je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;

            jsou zpracovány postupy sloužící k ochraně osobních údajů;

            jsou zpracovány postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);

            je zajištěna integrita a dostupnost informací;

            jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů s externími subjekty;

            podnik pravidelně monitoruje a kontroluje procesy zpracování osobních údajů;

            podnik pravidelně školí zaměstnance v metodách, postupech a v bezpečnosti;

            podnik přijal opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením;

            podnik udržuje systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti;

            s osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

 

Platí od 25. května 2018

23

Povinnosti třetích stran při předávání osobních údajů podniku

78.

Odesílatel se podáním poštovní zásilky, resp. předáním osobních údajů třetích osob v souladu s těmito poštovními podmínkami v souvislosti s požadovanou poštovní službou, nebo službou, která je ve vztahu k poštovní službě službou doplňkovou, zavazuje, že pokud bude podniku v případech stanovených těmito podmínkami předávat osobní údaje adresátů, bude se jednat o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s Nařízením, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je podnik mohl v souladu s Nařízením použít pro poskytování požadované poštovní nebo doplňkové služby.

Pokud by se prohlášení odesílatele uvedené v předchozím odstavci ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, zavazuje se odesílatel ve smyslu § 2890 a násl. občanského zákoníku uhradit podniku újmu, která podniku v důsledku toho vznikne.

79.

Podáním zásilky, resp. předáním osobních údajů adresáta v rozsahu telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa za účelem uvedeným v bodě 21 se odesílatel zavazuje, že na žádost podniku prokáže podniku případně příslušenému dozorovému úřadu své oprávnění k předání těchto osobních údajů podniku za účelem uvedeným v bodě 21.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

80.

Ustanovení bodů 66 až 79 týkající se zpracování osobních údajů má přednost před jakýmkoliv smluvním ujednáním mezi odesílatelem a podnikem, k němuž došlo před nabytím účinnosti těchto bodů dne 25. 5. 2018.

81.

Od těchto podmínek se lze odchýlit, a to na základě písemné dohody mezi odesílatelem a podnikem.

 

82.

Tyto poštovní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012. Podnik si vyhrazuje právo je měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním podmínek nových.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od 25. 5. 2018

24