1. Úvod
 2. Podmínky a smlouvy
 3. Zpracovatelská sml. Zásilkovna
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Zpracovatelská smlouva se Zásilkovnou s.r.o.

 

Jaká jsou obecná ustanovení?

 

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují obchodní a právní vztahy mezi společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387 (dále také jen „Zásilkovna“) a odesílatelem zásilky, tj. BOTTINE INVESTMENT s.r.o. (dále jen „Odesílatel“).

 

Tyto Podmínky dále upravují i právní vztahy mezi Zásilkovnou a třetími osobami, pokud se jich týká právní jednání Zásilkovny. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé zasílatelské smlouvy nebo poštovní smlouvy, kterou Zásilkovna uzavírá.

 

Odesílatel prohlašuje, že se před uzavřením zasílatelské smlouvy nebo poštovní smlouvy seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

„Informační systém“ znamená elektronický systém provozovaný Zásilkovnou, který eviduje smluvní vztah s jednotlivými Odesílateli, elektronická data o Zásilkách, které jsou předmětem dodání a eviduje data o stavu a poloze Zásilek. Odesílatel je oprávněn do Informačního systému vstupovat.

 

„Příjemce“ znamená osobu, která je Odesílatelem označena jako Příjemce Zásilky.


„Aplikace“ znamená mobilní aplikaci vydanou Zásilkovnou umožňující Příjemci i Odesílateli provedení nabízených úkonů.

 

„Výdejní místo“ znamená místo, kde Zásilkovna zajistila výdej Zásilek Příjemcům.

„Podací místo“ znamená místo, kde Zásilkovna zajistila příjem Zásilek od Odesílatelů

 „Zásilka na dobírku“ znamená Zásilku, u které Zásilkovna obstará na základě pokynů
Odesílatele vybrání ceny Zásilky (doběrečné) při jejím předání Příjemci.


„Doběrečné“ znamená peněžní částku, která je vybrána od Příjemce při předání Zásilky na dobírku. Doběrečné může být uhrazeno v hotovosti, nebo přijímanou platební kartou.

„Služba Zásilkovny“ zahrnuje veškeré úkony a služby související s dodáním Zásilky, zejména obstarání převzetí Zásilky a její dodání do Místa doručení, informování Příjemce o uložení Zásilky, předání Zásilky Příjemci a dle objednávky a pokynů Odesílatele obstarání vybrání Doběrečného. Nevyzvednuté Zásilky budou vráceny Odesílateli včetně Zásilek, které Příjemci odmítnou převzít.

 

„Zpětná logistika“ znamená službu spočívající v obstarání přepravy Zásilky, kterou odesílá Příjemce zpět Odesílateli k uplatnění reklamace dodaného zboží. Zásilkovna
od Příjemce Zásilku převezme na základě pokynu Odesílatele.

 

Každý Odesílatel musí být jako Odesílatel zaregistrován v Informačním systému. Při registraci je Odesílatel povinen uvést v Informačním systému pravdivé údaje o své osobě (fyzické či právnické), přičemž tyto údaje je Zásilkovna oprávněna ověřit. Odesílatel je povinen uvést zejména své skutečné jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, IČ a adresu sídla.

 

V průběhu smluvního vztahu je Odesílatel oprávněn údaje měnit pouze se souhlasem
Zásilkovny a pouze v případě, že dojde k jejich změně rovněž ve veřejných seznamech
(obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík atd.).


Odesílatel vložením elektronických dat o zásilce do Informačního systému uzavírá
se Zásilkovnou smlouvu, potvrzuje tyto Podmínky a prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s jejich obsahem a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

Zásilkovna se zavazuje Odesílateli, že mu vlastním jménem a na jeho účet obstará přepravu věcí (dále jen „Zásilky“ nebo „Zásilka“ jedná-li se o jednu blíže neurčitou věc) z určitého místa (dále jen „Místo odeslání“) do jiného určitého místa (dále jen „Místo doručení“), v případě, že Místo doručení je jiná adresa než adresa Výdejního místa
v České republice, včetně provedení dalších úkonů s přepravou související. Odesílatel se zavazuje zaplatit Zasílateli za tuto činnost odměnu. Případně se Zásilkovna zavazuje Odesílateli, že dodá poštovní Zásilku z místa poštovního podání („Místa odeslání“) sjednaným způsobem příjemci do místa uvedeného v adrese („Místo doručení“),
v případě, že Místo doručení je adresa Výdejního místa v České republice,
a Odesílatel se zavazuje uhradit Zásilkovně odměnu. V případě, že Zásilkovna jako zasílatel obstarává přepravu, řídí se další podmínky přepravy podmínkami přepravce, kterému je Zásilka dle pokynu Odesílatele předána. Zejména se jedná o podmínky přepravy (tj. např. váhové a rozměrové kategorie, zboží vyloučené z přepravy atp.)
odpovědnost přepravce za škodu a podmínky vyřízení reklamace služeb stanovené
přepravcem. Všechny změny provedené přepravcem (např. v sezoně nebo v důsledku
mimořádných okolností, sezonní a mimořádné příplatky) jsou aplikovány na přepravu Zásilek ode dne jejich účinnosti ze strany přepravce, tj. bez ohledu na možnou změnu ceníku nebo těchto Podmínek.

 

 

Jaké jsou parametry zásilky?

 


Odesílatel je oprávněn odeslat dva druhy Zásilek, Standardní a Nadrozměrnou.
Standardní Zásilky musí splňovat následující podmínky:

 

 • maximální hodnota Zásilky - 20 000 Kč / 700 EUR (případně ekvivalentní hodnotu uváděnou v cizích měnách);
 • maximální hmotnost Zásilky - 5 kg;
 • Minimální rozměry Zásilky - 10 × 7 × 1 cm;
 • Maximální rozměry Zásilky - součet 3 stran je max. 120 cm (např. 50×40×30 cm), délka nejdelší strany max. 70 cm.

 

Nadrozměrné Zásilky musí splňovat následující podmínky:

 

 • maximální hodnota Zásilky - 20 000 Kč / 700 EUR (případně ekvivalentní hodnotu uváděnou v cizích měnách);
 • maximální hmotnost Zásilky - 10 kg;
 • minimální rozměry Zásilky - 10 × 7 × 1 cm;
 • maximální rozměry Zásilky - součet 3 stran je max. 150 cm (např. 60×50×40 cm), délka nejdelší strany max. 120 cm;
 • v případě, že Zásilka přesáhne parametry uvedené v předchozím odstavci,
  je Zásilkovna oprávněna dle vlastního rozhodnutí takové Zásilky vrátit
  na náklady Odesílatele, nebo obstará jejich přepravu za odměnu dle platného Ceníku pro Zásilky přesahující maximální rozměry. V rámci akceptovaných Zásilek existuje více cenových kategorií, jejich specifikace je uvedena v Ceníku. Zásilkovna upozorňuje Odesílatele, že osobou odpovědnou za to, že Zásilka splňuje výše uvedené limity, je Odesílatel. Pracovníci Podacích míst nejsou povinni parametry Zásilky kontrolovat.Zásilkovna může po přeměření/převážení Zásilku označit jako nadrozměrnou i v případě, že tak nebyla označena Odesílatelem v Informačním systému.

 

Z dodání jsou vyloučeny následující Zásilky a Odesílatel není oprávněn je předat
k přepravě:

 

 • obsahující zboží v hodnotě vyšší než 20.000,- Kč; pokud hodnota zboží v Zásilce bude přesahovat 20.000,- Kč, bere Odesílatel na vědomí, že Zásilkovna odpovídá za škodu pouze do výše 20.000,- Kč. Uvedená maximální výše škody odpovídá i pro ekvivalentní hodnotu Zásilky uváděnou v cizích měnách;
 • obsahující předměty, které mohou způsobit škodu na majetku a zdraví osob (zejména výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí atd.);
 • obsahující látky podléhající zákonu č. 350/2011 Sb., chemický zákon, a dále jedy, žíraviny, radioaktivní látky, plyny a kapaliny v tlakových nádobách;
 • obsahující laky, barvy, lepidla a jiné tekuté látky, které mohou být při přepravě
  poškozeny, nebo mohou poškodit či znehodnotit ostatní Zásilky, případně zařízení Zásilkovny nebo třetích osob;
 • obsahující živá zvířata nebo pozůstatky lidí a zvířat, biologický odpad, části těl nebo orgánů, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), zdravotnický odpad;
 • obsahující předměty a látky, které podléhají změnám teploty a rychle kazící
  se zboží jako jsou potraviny, živé rostliny, předměty a látky mající tyto charakteristiky;
 • obsahující kazící se zboží nebo zboží lehce poškoditelné, křehké, s tekutým obsahem dále zboží, které je nutno zvláštním způsobem chránit nebo se kterým je nutné zvláštním způsobem nakládat;
 • obsahující předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu skladovacího prostoru nebo vytvoření speciálních podmínek
  při přepravě podle platných předpisů nebo konkrétních okolností;
 • jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejich držení je v rozporu s právním řádem České republiky a je tudíž protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost osob, veřejný pořádek a práva třetích osob;
 • překračující maximální parametry Zásilky uvedené v těchto Podmínkách;
 • v případě, že Zásilkovna předem písemně odsouhlasí přijetí takovéto Zásilky, zavazuje se Odesílatel uhradit odměnu dle platného Ceníku pro Zásilky přesahující maximální rozměry;
 • tvar Zásilky netvoří homogenní celek ve tvaru kvádru nebo krychle, případně obálky. Více balíků či krabic spolu svázaných či spojených, vydávaných za jednu zásilku.
 • obsahující originály osobních dokladů (např. rodný list, občanský průkaz, osvědčení o způsobilosti), originály dokladů od vozidel (např. technický průkaz vozidla) apod., originály dokumentů obsahující důvěrné či citlivé informace (jako je zdravotní dokumentace, účetní doklady apod.) a ceniny (např. hotovost, výherní losy, akcie, kolky, drahé kovy);
 • sběratelské či umělecké předměty, jejichž cenu/nabytí nelze prokázat standardním způsobem;
 • Zásilky předané bez štítku, či nesystémové Zásilky (bez předchozího nahrání dat do Informačního systému).

 


Odesílatel je povinen Zásilku zabalit do pevného a vhodného obalu a zároveň vnitřek Zásilky dostatečně vyztužit a vyplnit, a to v takové míře, aby nedošlo k jejímu poškození při přepravě, skladování a manipulaci s ní.

 

Zásilkovna odpovídá pouze za nepoškození obalu Zásilky, nijak neodpovídá za obsah Zásilky. Porušení obalu je Příjemce povinen namítat při převzetí Zásilky.
Přepravní obaly (krabice, obálky apod.) musí být Odesílatelem zabezpečeny (např. lepicí páskou) proti otevření.

 

 

Jak Zásilkovna převezme zásilku?

 

 

Odesílatel vloží elektronická data o Zásilce do Informačního systému a z Informačního systému vytiskne seznam přepravovaných Zásilek (dále jen „Dodací list“).


Odesílatel předá Zásilku v Místě odeslání. Převzetí Zásilky je potvrzeno na Dodacím listu. Pokud není Dodací list potvrzen, na pozdější reklamace o převzetí Zásilek v Místě odeslání nelze brát zřetel. Zásilka je podána až potvrzením o převzetí Zásilky v Informačním systému.

 

V případě, že Odesílatel předává Zásilku Zásilkovně prostřednictvím třetích osob, přechází nebezpečí škody na Zásilkovnu až faktickým převzetím Zásilky v Místě odeslání.

Seznam možných míst odeslání je uveden v Informačním systému, může se jednat o:

 • provozovny Zásilkovny; nebo
 • Výdejní místo označené jako místo pro podání Zásilek; nebo
 • adresu nebo umístění automatizovaného robotického výdejního systému; nebo
 • místo označené Odesílatelem (např. sklad, obchod), a to na základě předchozí dohody se Zásilkovnou.

 

Při podání Zásilky na Výdejním místě může Výdejní místo přijmout Zásilku ihned
do Informačního systému a vytisknout o tomto příjmu Odesílateli doklad. V
případě, že Výdejní místo z provozních důvodů nemůže provést systémový příjem ihned, potvrdí pracovník Výdejního místa Odesílateli Dodací list. Potvrzení by mělo obsahovat datum, identifikaci Výdejního místa, jméno pracovníka (čitelně) a podpis.


Odesílatel je povinen v Informačním systému uvést správné, úplné a srozumitelné údaje identifikující jeho osobu, osobu Příjemce, Místo doručení a údaje k Zásilce.
Odesílatel je povinen uvést zejména následující údaje:

 

 • identifikace Příjemce Zásilky (jméno a příjmení, příp. název společnosti), včetně
  telefonního kontaktu a emailu;
 • v případě Zásilky na dobírku určení výše Doběrečného a označení Zásilky jako Zásilky na dobírku;
 • určení hodnoty Zásilky.

 

Odesílatel je povinen každou Zásilku označit štítkem s čárovým kódem, a to v souladu s těmito Podmínkami a Pravidly pro označení zásilek štítky. Odesílatel odpovídá
za kvalitu tisku štítku a za čitelnost čárového kódu. V případě, že zásilka není správně označena štítkem s čárovým kódem v souladu s těmito Podmínkami a Pravidly,
je Odesílatel povinen zaplatit poplatekk ceně dle aktuálního Ceníku za přeštítkování Zásilky Zásilkovnou (dále jen „Přeštítkování zásilky“). Je zakázáno a Odesílatel není oprávněn označit Zásilku duplicitním štítkem (tj. štítkem se shodným trasovacím číslem, který byl již v rámci přepravy Zásilek použit) a to jak v rámci jednoho dne,
tak více dnů.

 

Odesílatel nesplní svou povinnost, pokud označí Zásilku tzv. „chybným štítkem“ případně ji neoznačí štítkem vůbec. Štítek na Zásilce je považován za chybný, pokud jej nelze zpracovat běžným/ standardním způsobem offline nebo online čtečkou čárových kódů, případně k němu nebyla řádně či správně nahrána data
do Informačního systému Odesilatelem, a Zásilku proto nelze doručit. V případě Přeštítkování zásilky v případě Chybného štítku zaplatí Odesílatel poplatek
dle aktuálního Ceníku.

 

Nejčastější důvody nemožnosti zpracování Chybného štítku jsou zejména:

 

 • slabý tisk (dochází toner v tiskárně);
 • posunutý tisk (např. chybí kousek čárového kódu = posunutý papír v tiskárně, špatný formát);
 • manipulace s detaily Zásilky v Informačním systému od vytištění původního štítku do fyzického podání (např. změna výdejního místa);
 • špatně/ nekvalitně nalepený přepravní štítek (částečně odlepený, natržený, přelepený průhlednou páskou a příliš se leskne, nebo tisk kvůli pásce vybledne apod.);
 • štítek na Zásilce zcela či částečně chybí.

 

V případě, že má být Zásilka přepravena třetí stranou – přepravcem, je Odesílatel povinen označit Zásilku konkrétním štítkem externího přepravce přes funkci přímého tisku štítku na externí přepravce v Informačním systému Zásilkovny. V případě,
že Zásilka není takto označena přímo štítkem přepravce, je Odesílatel povinen zaplatit poplatek k ceně dle aktuálního Ceníku.


Odesílatel je povinen na svých webových stránkách určených pro objednávky jeho zboží pravidelně automaticky aktualizovat informace o Výdejních místech pro účely doručení Zásilek ze zdrojů Zásilkovny, a to nejméně jedenkrát denně. V případě,
že Odesílatel neaktualizuje denně seznam Výdejních míst, zavazuje se uhradit Zásilkovně smluvní pokutu ve výši stanovené v Ceníku.

 

Zásilkovna nezaručuje den ani čas doručení Zásilek. Jakákoliv prohlášení ve vztahu
ke dni a času doručení Zásilek jsou považována pouze za indikativní pro informační účely a nejsou pro Zásilkovnu závazná.

 

Jak lze vyzvednout Zásilku?

 


Místo doručení je:

 

 • některé z Výdejních míst Zásilkovny;
 • nebo adresa nebo umístění automatizovaného robotického výdejního systému, nebo jiná konkrétní adresa.

 

Příjemce je oprávněn Zásilku vyzvednout v provozní době Výdejního místa, a to obvykle do 7 kalendářních dnů od oznámení o jejím uložení. Prodloužení doby uložení Zásilky
k vyzvednutí je možné provést v Aplikaci. Zásilkovna je oprávněna jednostranně zkrátit
v období od 1. října do 30. ledna dobu pro vyzvednutí Zásilky nejméně na 5 kalendářních dní bez možnosti jejího prodloužení. Oznámení o takovém zkrácení doby k převzetí Zásilek musí být oznámeno Odesílatelům nejméně jeden týden předem.

Příjemce je o uložení Zásilky informován emailem a alespoň jedním dalším způsobem:

 

 • SMS,nebo notifikace přes Aplikaci, Facebook, Messenger nebo jinou přiměřenou službou umožňující kontrolu doručení. Součástí této informace je heslo pro ztotožnění Příjemce při vyzvednutí Zásilky.

 

Zásilka bude předána Příjemci, nebo jeho zástupci při splnění následujících podmínek:

 • Příjemce se prokáže znalostí hesla nebo občanským průkazem,
  a v případě Zásilky na dobírku bude Zásilka předána Příjemci až po uhrazení celé výše Doběrečného.
 • V případě prokázání Příjemce občanským průkazem je Výdejní místo oprávněno zaznamenat poslední 4 číslice předkládaného OP.

 

V případě, že Zásilka není Příjemcem vyzvednuta, nebo její převzetí je Příjemcem
(po úhradě Dobírky a rozbalení na Výdejním místě) odmítnuto (dále jen „Vratka“)
je Zásilka Odesílateli vrácena:

 

 • na Výdejní místo, které Odesílatel zvolil v Informačním systému pro vyzvednutí Vratek a Odesílatel je povinen Vratku vyzvednout ve lhůtě 7 kalendářních dní od oznámení o doručení Vratky na Výdejní místo;
 • nebo při svozu Zásilek v případě, že Zásilkovna obstarává svoz Zásilek na základě dohody s Odesílatelem.

 

V případě doručování Zásilky na konkrétní adresu Příjemce je Zásilkovna oprávněna
při nezastižení Příjemce nebo osoby zplnomocněné Příjemcem k vyzvednutí Zásilky, zanechat Zásilku na místě centrálního přijmu (recepci, či podatelně), pokud jím budova na adrese Místa doručení disponuje.

 

Nepodaří-li se vrátit Vratku Odesílateli způsobem dle čl. 4.5 Podmínek, Zásilkovna obstará uskladnění Zásilky, nejdéle po dobu dalších 21 dní. Uskladnění Zásilky
je zpoplatněno dle aktuálního Ceníku. Zásilkovna může během uskladnění Zásilky obstarat uskutečnění dalšího pokusu (případně dalších pokusů) o vrácení Zásilky zpět Odesílateli. Lhůta pro uskladnění Zásilky se tím nestaví ani nepřerušuje.

Zásilkovna je oprávněna otevřít Zásilku, jestliže:

 

 • ji nelze předat Příjemci a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena Odesílateli;
 • je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle Podmínek
  za nebezpečnou, jejíž předání k přepravě není dovoleno, nebo věc, která
  je z přepravy vyloučena;
 • byla poškozena;
 • je důvodná obava, že došlo nebo že by do předání Příjemci mohlo dojít ke vzniku
  škody; nebo je to nezbytné k dodržení povinností uložených Zásilkovně zvláštním právním předpisem.

 

Zásilkovna není oprávněna otevřít Zásilku, z jejíž vnější úpravy je zřejmé, že je podle
mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná.
Zásilkovna je povinna o otevření Zásilky informovat při předání Příjemce, popřípadě
Odesílatele při vrácení Zásilky. Obsah Zásilky smí být při jejím otevření prohlížen
jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož
i ochrana poštovního tajemství a listovního tajemství.

Po uplynutí lhůty pro uskladnění Zásilky je Zásilkovna oprávněna Zásilku prodat, jestliže
ji nelze předat Příjemci a současně ji nelze vrátit Odesílateli, nebo
je důvodná obava, že se obsah Zásilky do předání v Místě předání znehodnotí.
Prodat nelze Zásilku nebo její obsah, pokud je to právními předpisy vyloučeno.
Je-li to možné, výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje
a nezaplacené části odměny (dále jen "Čistý výtěžek") vydá Zásilkovna Odesílateli. Nebyl-li Čistý výtěžek vydán, Odesílatel má právo požádat o jeho vydání ve lhůtě jednoho roku ode dne předání Zásilky Zásilkovně; po marném uplynutí této lhůty právo na vydání Čistého výtěžku zaniká a Čistý výtěžek připadne Zásilkovně.

Nedojde-li po uplynutí lhůty pro uskladnění Zásilky k prodeji Zásilky, kterou nelze předat Příjemci a současně ji nelze vrátit Odesílateli, Zásilkovna ji po uplynutí lhůty třiceti (30) dní zničí. Ve stejné lhůtě je Zásilkovna oprávněna zničit Zásilku, jejíž obsah se zcela nebo zčásti znehodnotil. Zásilkovna je oprávněna zničit Zásilku nebo její část i před sjednanou lhůtou, pokud je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí.

Odesílatel je povinen nahradit náklady na likvidaci Zásilky

 

Jak je řešeno doběrečné?

 

Odesílatel označí v Informačním systému a Dodacím listu, že při předání Zásilky má být vybráno Doběrečné.

Doběrečné je vždy vybráno v měně státu, ve kterém je Místo doručení Zásilky.

Doběrečné je vyplaceno Odesílateli ve stejné měně, ve které bylo vybráno od Příjemce.

V Informačním systému je Odesílatel oprávněn zvolit, aby Doběrečné vybrané v cizí měně mu bylo vyplaceno v českých korunách, případně v jiné měně dle nabídky
v Informačním systému.

Výplata Doběrečného v jiné měně je upravena v Pravidlech konverze měn.

U Zásilek na dobírku bude vybráno Doběrečné od Příjemce a Zásilkovna převede vybrané Doběrečné na bankovní účet určený Odesílatelem. V případě, že ke dni vybrání Doběrečného od Příjemce Zásilkovna eviduje za Odesílatelem jakékoliv pohledávky,
je oprávněna zadržet výplatu Doběrečného Odesílateli až do úplného zaplacení takových pohledávek, a to i formou jednostranného zápočtu vzájemných pohledávek dle těchto Podmínek.

 

Doběrečné převzaté v České republice a Slovenské republice bude Odesílateli poukázáno do deseti (10) pracovních dní, ode dne převzetí Doběrečného od Příjemce, pokud je Doběrečné poukazováno na bankovní účet Odesílatele v rámci státu,
ve kterém bylo vybráno, a Doběrečné převzaté v jiném státě než v České republice
a Slovenské republice bude poukázáno na bankovní účet Odesílatele do patnácti (15) pracovních dní ode dne převzetí Doběrečného od Příjemce. Ve stejné lhůtě bude poukázáno Doběrečné na bankovní účet v jiném státě, než ve kterém bylo Doběrečné vybráno.

Zásilkovna není v prodlení, pokud v této lhůtě bude částka Doběrečného odepsána
z bankovního účtu ve prospěch účtu určeného Odesílatelem.

 

Zásilkovna je oprávněna jednostranně započíst na výplatu Doběrečného své splatné
i nesplatné pohledávky za Odesílatelem. Provedené zápočty a poukázané platby Doběrečného budou vyúčtovány. Vyúčtování může být přílohou daňového dokladu (faktury).

Veškeré náklady a poplatky (pokud vzniknou) spojené s bankovní transakcí a převodem
Doběrečného hradí Odesílatel.

 

Doběrečné může být Příjemcem uhrazeno v hotovosti. V případě, že Odesílatel v Informačním systému nezakázal úhradu Doběrečného platební kartou, je možné,
aby Příjemce uhradil Doběrečné akceptovanou platební kartou. Možnost úhrady Doběrečného platební kartou je k dispozici na vybraných Výdejních místech. Poplatek za provedení úhrady Doběrečného platební kartou hradí Odesílatel dle Ceníku. Další podmínky úhrady Doběrečného platební kartou upravuje příloha těchto Podmínek. Zákaz výběru Doběrečného platební kartou je účinný nejpozději desátý pracovní den po jeho provedení v Informačním systému.

 

Jaká je řešena odměna Zásilkovny?

 

Odesílatel se zavazuje uhradit Zásilkovně odměnu za obstarání a/nebo provedení přepravy Zásilky a další služby s přepravou související, včetně úhrady stanovených nákladů.

Výše odměny Zásilkovny je stanovena aktuálním Ceníkem. Rozhodným kritériem
pro výši ceny je zejména typ zvolené a sjednané služby, parametry a/nebo rozměry Zásilky, Místo odeslání a Místo doručení.

Odesílatel se zavazuje zaplatit Zásilkovně odměnu za veškeré činnosti, a to včetně služeb doplňkových, nadstandardních úkonů, příplatků a dalších služeb, které
si Odesílatel objednal, a to ve výši dle aktuálního Ceníku. V případě zjištění jiných
než Odesílatelem uváděných rozměrů a hmotnosti Zásilky jsou pro určení odměny rozhodující parametry Zásilky zjištěné Zásilkovnou.

K odměně za přepravu Zásilky Odesílatel uhradí Zásilkovně další odměnu, zejména
za následující položky:

 • odměna za zajištění převzetí Doběrečného, která vzniká i v případě Vratky;
 • poplatek za celní služby (pokud byly ze strany Odesílatele využity);
 • další příplatky za doplňkové služby;
 • odměnu za nadstandardní úkony, které bylo nezbytné provést z důvodů spočívajících na straně Odesílatele: např. opakované (třetí, event. další) doručení Zásilky Příjemci, její skladování, vrácení zpět nedoručitelné Zásilky, likvidace Zásilky, obstarání přepravy Zásilek nesplňujících podmínky dle čl. 2.1, apod.
 • odměnu za každou transakci výběru Doběrečného Platbou kartou, ve formě poplatku z každé provedené transakce Platby kartou, a to ve výši stanovené v Ceníku.

 

Odesílatel se zavazuje uhradit Zásilkovně dále náklady spojené s obstaráním a/nebo
provedením přepravy Zásilky:

 • palivový příplatek: výše palivového příplatku vyjádřeného procentem z odměny za provedení přepravy bez DPH je každý měsíc zveřejňován na internetových stránkách. Palivový příplatek se liší pro tuzemské a mezinárodní silniční přepravy;
 • mýtné: výše mýtného je stanovena procentem z odměny za obstarání přepravy bez DPH je každý měsíc, zveřejňována na internetových stránkách;
 • kurzovou přirážku.

 

Palivový příplatek a mýtné jsou uvedeny na každém vyúčtování odměny samostatně. Účtují se ke všem službám, které jsou přímo spojené s obstaráním přepravy. Příplatky se neúčtují ke službám jako je zajištění převzetí Dobírky a službám spojeným s celním odbavením.


V případě Vratky je Odesílatel povinen uhradit celou odměnu za předanou Zásilku
bez ohledu na to, zda se jedná o Zásilku na dobírku, nebo Zásilku bez vybrání doběrečného.


Nárok Zásilkovny na úhradu odměny (včetně všech související položek – např. zajištění
převzetí Doběrečného) vzniká podáním Zásilky v Místě odeslání. Podáním Zásilky v Místě odeslání je odměna splatná. Vyúčtování odměny je uvedeno v Informačním systému a může být také přílohou faktury. Faktura plní jen účely účetního dokladu
dle zákona o účetnictví a nestanovuje novou splatnost nároku Zásilkovny na odměnu.

 

Zásilkovna si vyhrazuje právo jednostranné změny cen v Ceníku. V případě změny cen
v Ceníku je Zásilkovna povinna tuto změnu oznámit v klientské sekci Informačního systému alespoň 14 kalendářních dnů přede dnem, kdy vstoupí nový Ceník v platnost.

Odesílatel vyjadřuje souhlas s Podmínkami a aktuálním Ceníkem vložením elektronických dat o Zásilce do Informačního systému.

 

Odesílatel souhlasí s možností elektronické fakturace s tím, že elektronická faktura bude zasílaná na e-mailovou adresu uvedenou Odesílatelem.

 

V případě, že Odesílatel je v prodlení s úhradou odměny, zavazuje se Odesílatel,
že uhradí Zásilkovně smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz